Титульний аркуш Повідомлення
(Повідомлення про інформацію)

Підтверджую ідентичність та достовірність Інформації, що розкрита відповідно до вимог Положення про розкриття інформації емітентами цінних паперів.

 

Директор

 

 

 

Кутова Вiкторiя Леонiдiвна

(посада)

 

(підпис)

 

(прізвище та ініціали керівника)

   

М.П.

 

16.04.2018

(дата)

 

Особлива інформація (інформація про іпотечні цінні папери, сертифікати фонду операцій з нерухомістю) емітента

I. Загальні відомості

1. Повне найменування емітента

ПРИВАТНЕ АКЦIОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО «НIКОПОЛЬСЬКИЙ МЕДIА-ЦЕНТР»

2. Організаційно-правова форма

Акціонерне товариство

3. Місцезнаходження

53201, мiсто Нiкополь, Днiпропетровська область, проспект Трубникiв, будинок 56

4. Код за ЄДРПОУ

30755884

5. Міжміський код та телефон, факс

(05662) 4-29-22 (05662) 4-29-22

6. Електронна поштова адреса

nmz@emitent.net.ua

 

 

II. Дані про дату та місце оприлюднення Повідомлення (Повідомлення про інформацію)

1. Повідомлення розміщено у загальнодоступній інформаційній базі даних Комісії

16.04.2018

 

 

(дата)

 

2. Повідомлення опубліковано у*

Бюлетень "Вiдомостi Нацiональної комiсiї з цiнних паперiв та фондового ринку" 73

17.04.2018

 

 

(номер та найменування офіційного друкованого видання)

(дата)

 

3. Повідомлення розміщено на сторінці

nikopol-nmc.com.ua

в мережі Інтернет

16.04.2018

 

 

(адреса сторінки)

 

(дата)

 

 

Відомості про зміну складу посадових осіб емітента

Дата вчинення дії

Зміни (призначено, звільнено, обрано або припинено повноваження)

Посада

Прізвище, ім'я, по батькові фізичної особи або повне найменування юридичної особи

Паспортні дані фізичної особи або ідентифікаційний код за ЄДРПОУ юридичної особи

Розмір частки в статутному капіталі емітента (у відсотках)

1

2

3

4

5

6

13.04.2018

припинено повноваження

Член Наглядової ради

Шидлик Тарас Зiновiйович

СН 103675
16.02.1996 Московським РУГУ України в м.Києв

0

Зміст інформації:

Шидлик Тарас Зiновiйович,( паспорт № СН 103675, виданий Московським РУГУ України в м.Києвi 16 лютого 1996 року) , голова наглядової ради, перебував на посадi з 14.04.2017 року до 13.04.2018. Частка, якою володiє в статутному капiталi емiтента – 0%, пiдставою звiльнення є необхiднiсть переобрання та протокол загальних зборiв № 20 вiд 13.04.2018 року, непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини не має.

13.04.2018

припинено повноваження

Член Наглядової ради

Зiнькова Ганна Олексiївна

СН 581421
13.09.1997 Шевченкiвським РУ ГУ МВС Украiни у м.Києвi

0

Зміст інформації:

Зiнькова Ганна Олексiївна, (паспорт № СН 581421, виданий Шевченкiвським РУ ГУ МВС України у м. Києвi 25.09.1997 р.) член наглядової ради, перебувала на посадi з 14.04.2017 року до 13.04.2018 року. Частка, якою володiє в статутному капiталi емiтента – 0%, пiдставою звiльнення є необхiднiсть переобрання та протокол загальних зборiв № 20 вiд 13.04.2018 року, непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини не має.

13.04.2018

припинено повноваження

Член Наглядової ради

Звонарьова Маргарита Леонiдiвна

АМ 425733
19.04.2001 Новокаховським МВ України у Херсонськiй област

0

Зміст інформації:

Звонарьова Маргарита Леонiдiвна, (паспорт серiя АМ №425733, виданий Ленiнським РВ УМВС України у Днiпропетровськiй областi 19.04.2001) член наглядової ради, перебувала на посадi з 14.04.2017 року до 13.04.2018 року. Частка, якою володiє в статутному капiталi емiтента – 0%, пiдставою звiльнення є необхiднiсть переобрання та протокол загальних зборiв № 20 вiд 13.04.2018 року, непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини не має.

13.04.2018

обрано

Член Наглядової ради

Шидлик Тарас Зiновiйович

СН 103675
16.02.1996 Московським РУГУ України в м. Києвi

0

Зміст інформації:

Шидлик Тарас Зiновiйович,(паспорт № СН 103675, виданий Московським РУГУ України в м. Києвi 16 лютого 1996 року), член наглядової ради, термiн повноважень три роки до 13.04.2021 року, протягом дiяльностi обiймав посади: ТОВ «Старлайт Медiа», фiнансовий директор (основне), ТОВ «Старлайт Дiджитал», директор (за сумiсництвом). Частка, якою володiє в статутному капiталi емiтента – 0%, пiдставою призначення є протокол загальних зборiв № 20 вiд 13.04.2018 року, непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини не має.

13.04.2018

обрано

Член Наглядової ради

Зiнькова Ганна Олексiївна

СН 581421
25.09.1997 Шевченкiвським РУ ГУ МВС Украiни у м.Києвi

0

Зміст інформації:

Зiнькова Ганна Олексiївна,(паспорт № СН 581421 серия, виданий Шевченкiвським РУ ГУ МВС Украiни у м.Києвi 25.09.1997 р.), член наглядової ради , термiн повноважень три роки до 13.04.2021 року, протягом дiяльностi обiймала посади: ТОВ Старлайт Медiа податковий аудитор,АК Гросмейстер аудитор, Нафтабудсервiс головний бухгалтер. Частка, якою володiє в статутному капiталi емiтента – 0%, пiдставою призначення є протокол загальних зборiв № 20 вiд 13.04.2018 року, непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини не має.

13.04.2018

обрано

Член Наглядової ради

Муромцева Ольга Федорiвна

АН 947127
22.03.2011 Ленiнським РВ УМВС України у Днiпропетровськiй областi

0

Зміст інформації:

Муромцева Ольга Федорiвна, (паспорт серiї АН № 947127, виданий Днiпровским РВ Днiпродзержинського МУ ГУМВС України в Днiпропетровськiй областi 22.03.2011 року), член наглядової ради , термiн повноважень три роки до 13.04.2021 року, протягом дiяльностi обiймала посади: Публiчне акцiонерне товариство «Сведбанк», головний регiональний юрисконсульт Департаменту ризик-менеджменту; ДП “Телерадiокомпанiя “Стерх “ - юрисконсульт . Частка, якою володiє в статутному капiталi емiтента – 0%, пiдставою призначення є протокол загальних зборiв № 20 вiд 13.04.2018 року, непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини не має.