Титульний аркуш Повідомлення


Підтверджую ідентичність електронної та паперової форм інформації, що подається до Комісії, та достовірність інформації, наданої для розкриття в загальнодоступній інформаційній базі даних Комісії.


Директор
Кутова Вiкторiя Леонiдiвна

(посада)


(підпис)


(прізвище та ініціали керівника)М.П.


05.12.2013

(дата)

Особлива інформація емітента

1. Загальні відомості

1.1 Повне найменування емітента

"НIКОПОЛЬСЬКИЙ МЕДIА-ЦЕНТР"

1.2 Організаційно-правова форма емітента

Приватне Акціонерне Товариство

1.3 Ідентифікаційний код за ЄДРПОУ емітента

30755884

1.4 Місцезнаходження емітента

53201, мiсто Нiкополь, проспект Трубникiв, будинок 56

1.5 Міжміський код, телефон та факс емітента

(05662) 4-29-22 (05662) 4-29-22

1.6 Електронна поштова адреса емітента

vika_nmc@ukr.net


2. Дані про дату та місце оприлюднення Повідомлення

2.1. Повідомлення розміщено у стрічці новин

04.12.2013


(дата)

2.2. Повідомлення

230 Бюлетень Вiдомостi Нацiональної комiсiї з цiнних паперiв та фондового ринку

04.12.2013

опубліковано у

(номер та найменування офіційного друкованого видання)

(дата)

2.3. Повідомлення розміщено на сторінці

http:/nikopol-media.com.ua/

в мережі Інтернет

04.12.2013


(адреса сторінки)


(дата)


Відомості про зміну складу посадових осіб емітента

Дата прийняття рішення

Зміни (призначено або звільнено)

Посада

Прізвище, ім'я, по батькові фізичної особи або повне найменування юридичної особи

Паспортні дані фізичної особи або ідентифікаційний код за ЄДРПОУ юридичної особи

Володіє часткою в статутному капіталі емітента (у відсотках)

1

2

3

4

5

6

19.08.2013

призначено

Головний бухгалтер

Непомняща Анжела Петрiвна

АЕ 423335
30.11.1996 Нiкопольським МВУМВС України у Днiпропетровськiй областi

0

Зміст інформації:

19.08.2013 року Приватним Акцiонерним Товариством "Нiкопольський медiа-центр" прийнято рiшення про змiну складу посадових осiб Товариства (наказ № 7 вiд 19.08.2013р.): Призначено: Непомняща Анжела Петрiвна, паспорт АЕ номер 423335, виданий 30.11.1996р. Нiкопольським МВУМВС України у Днiпропетровськiй областi, Головний бухгалтер, призначено з 19.08.2013р. на необмежений термiн, протягом дiяльностi обiймала посаду Головний бухгалтер Товариства з обмеженою вiдповiдальнiстю «Колорит» . Частка, якою володiє в статутному капiталi емiтента – 0%, пiдставою призначення є особиста заява та наказ № 7 Приватного Акцiонерного Товариства «Нiкопольський медiа-центр» вiд 19.08.2013р., непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини не має.