Титульний аркуш Повідомлення

Підтверджую ідентичність електронної та паперової форм інформації, що подається до Комісії, та достовірність інформації, наданої для розкриття в загальнодоступній інформаційній базі даних Комісії.

Директор
Кутова Вiкторiя Леонiдiвна

(посада)


(підпис)


(прізвище та ініціали керівника)М.П.


05.12.2013

(дата)

Особлива інформація емітента

1. Загальні відомості

1.1 Повне найменування емітента

"НIКОПОЛЬСЬКИЙ МЕДIА-ЦЕНТР"

1.2 Організаційно-правова форма емітента

Приватне Акціонерне Товариство

1.3 Ідентифікаційний код за ЄДРПОУ емітента

30755884

1.4 Місцезнаходження емітента

53201, мiсто Нiкополь, проспект Трубникiв, будинок 56

1.5 Міжміський код, телефон та факс емітента

(05662) 4-29-22 (05662) 4-29-22

1.6 Електронна поштова адреса емітента

vika_nmc@ukr.net


2. Дані про дату та місце оприлюднення Повідомлення

2.1. Повідомлення розміщено у стрічці новин

04.12.2013


(дата)

2.2. Повідомлення

230 Бюлетень Вiдомостi Нацiональної комiсiї з цiнних паперiв та фондового ринку

04.12.2013

опубліковано у

(номер та найменування офіційного друкованого видання)

(дата)

2.3. Повідомлення розміщено на сторінці

http:/nikopol-media.com.ua/

в мережі Інтернет

04.12.2013


(адреса сторінки)


(дата)


Відомості про зміну складу посадових осіб емітента

Дата прийняття рішення

Зміни (призначено або звільнено)

Посада

Прізвище, ім'я, по батькові фізичної особи або повне найменування юридичної особи

Паспортні дані фізичної особи або ідентифікаційний код за ЄДРПОУ юридичної особи

Володіє часткою в статутному капіталі емітента (у відсотках)

1

2

3

4

5

6

16.08.2013

звільнено

Головний бухгалтер

Шведенко Вiра Володимирiвна

АН 354872
11.03.2005 Нiкопольським МВУМВС України у Днiпропетровськiй областi

0

Зміст інформації:

16.08.2013 року Приватним Акцiонерним Товариством "Нiкопольський медiа-центр" прийнято рiшення про змiну складу посадових осiб Товариства (наказ № 6 вiд 16.08.2013р.):
Звiльнено: Шведенко Вiра Володимирiвна , паспорт АН номер 354872, виданий 11.03.2005р. Нiкопольським МВУМВС України у Днiпропетровськiй областi, Головний бухгалтер, перебувала на посадi з 20.03.2009р. до 16.08.2013р. Частка, якою володiє в статутному капiталi емiтента – 0%, пiдставою звiльнення є особиста заява та наказ Приватного Акцiонерного Товариства «Нiкопольський медiа-центр» № 6 вiд 16.08.2013 року, непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини не має.
Посада залишається вакантною до моменту призначення iншої особи.