ДОДАТОК 2

до рішення Наглядової Ради

ПрАТ «НІКОПОЛЬСЬКИЙ МЕДІА-ЦЕНТР»

(Протокол №06/12/19 від 06 грудня 2019 року)

Шановні акціонери!

Наглядова Рада ПРИВАТНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «НІКОПОЛЬСЬКИЙ МЕДІА-ЦЕНТР» (код ЕДРПОУ 30755884, місцезнаходження: 53201, Дніпропетровська область, мiсто Нiкополь, вулиця Патріотів України 113А)

повідомляє про

проведення позачергових загальних зборів акціонерів

ПРИВАТНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «НІКОПОЛЬСЬКИЙ МЕДІА-ЦЕНТР»

28 грудня 2019 року о 10:00 за адресою: 53201, Дніпропетровська область, мiсто Нiкополь, вулиця Патріотів України 113А, кімната для переговорів №2.

Реєстрація учасників позачергових Загальних Зборів Акціонерів ПрАТ «НІКОПОЛЬСЬКИЙ МЕДІА-ЦЕНТР» (далі – Збори, далі - Товариство) буде здійснюватися 28 грудня 2019 року за місцем його проведення з 09:30 по 09:45 (за київським часом). Початок Зборів - 10:00.

Дата складання Переліку акціонерів, які мають право на участь у Зборах акціонерів Товариства - станом на 24 годину 2 3.12.2019 року.

Позачергові загальні збори акціонерів Товариства скликаються відповідно до вимог частини 5 статті 47 Закону України «Про акціонерні товариства» із здійсненням персонального повідомлення акціонерів про скликання загальних зборів не пізніше ніж за 15 днів до дати проведення загальних зборів. У такому разі Наглядова Рада затверджує порядок денний та акціонери Товариства не можуть вносити пропозиції до порядку денного Зборів.

Порядок денний позачергових Загальних Зборів Акціонерів

ПрАТ «НІКОПОЛЬСЬКИЙ МЕДІА-ЦЕНТР»

з проектами рішень з кожного питання порядку денного Зборів

1. Про обрання лічильної комісії позачергових Загальних Зборів Акціонерів ПрАТ «Нікопольський медіа-центр».

Проект рішення:

1.1. Обрати лічильну комісію у складі : Григор’єва Валерія Георгійовича - Голова комісії, Ковальової Оксани Ярославівни - член комісії.

2. Про подачу до компетентного господарського суду заяви (клопотання) про відкриття провадження по справі про банкрутство Товариства. Обрання особи, яка уповноважується на підписання та подачу відповідної заяви (клопотання) про відкриття провадження по справі про банкрутство Товариства до компетентного господарського суду, а також здійснення представництва Товариства у компетентному господарському суді та виконання (реалізацію) усіх необхідних дій та заходів від імені Товариства у суді щодо провадження по справі про банкрутство Товариства з правом підпису від імені Товариства усіх необхідних у цьому зв’язку документів, з правом передоручення здійснення (реалізації) таких прав та повноважень уповноваженій Директором Товариства особі на підставі довіреності від імені Товариства на здійснення зазначених дій.

Проект рішення:

2.1. Подати до компетентного господарського суду заяву (клопотання) про відкриття провадження по справі про банкрутство Товариства.

2.2. Уповноважити Директора Товариства Кутову Вікторію Леонідівну на підписання та подачу відповідної заяви (клопотання) про відкриття провадження по справі про банкрутство Товариства до компетентного господарського суду, а також здійснення представництва Товариства у компетентному господарському суді та виконання (реалізацію) усіх необхідних дій та заходів від імені Товариства у суді щодо провадження по справі про банкрутство Товариства з правом підпису від імені Товариства усіх необхідних у цьому зв’язку документів, з правом передоручення здійснення (реалізації) таких прав та повноважень уповноваженій Директором Товариства особі на підставі довіреності від імені Товариства на здійснення зазначених дій.

На власному веб-сайті Товариства за адресою http://nikopol-nmc.com.ua/info.html акціонери можуть ознайомитися з : повідомленням про проведення Зборів акціонерів; проектами рішень щодо кожного з питань, включених до порядку денного Зборів акціонерів Товариства, підготовленими Наглядової Радою або у разі, якщо не запропоновано ухвалення жодного рішення, коментар органу управління щодо кожного питання, включеного до порядку денного Зборів акціонерів; інформацію про загальну кількість акцій та голосуючих акцій станом на дату складання переліку осіб, яким надсилається повідомлення про проведення Зборів акціонерів; перелік документів, що має надати акціонер (представник акціонера) для його участі у Зборах акціонерів; інформацію про загальну кількість акцій та голосуючих акцій станом на дату складання переліку акціонерів, які мають право на участь у Зборах акціонерів.

Порядок ознайомлення з матеріалами, під час підготовки до Зборів акціонерів. З документами, необхідними для прийняття рішень з питань порядку денного Зборів акціонерів Товариства, акціонери можуть ознайомитися з дати направлення цього Повідомлення про проведення Зборів акціонерів до 28 грудня 2019 року за адресою: 53201, Дніпропетровська область, мiсто Нiкополь, вулиця Патріотів України 113А, в робочі дні тижня з 15:00 до 18:00, а в день скликання Зборів акціонерів Товариства за місцем їх проведення.

Документи та проекти рішень з питань порядку денного Зборів надаються акціонеру для ознайомлення на підставі його письмового запиту, отриманого Наглядовою Радою Товариства не пізніше ніж за 2 (два) робочих дні до дати ознайомлення. Документи для ознайомлення надаються в паперовому вигляді. Відповідальна особа за порядок ознайомлення акціонерів з документами (матеріалами) – Директор Товариства або особа, яка виконує його обов'язки. Відповідальний виконавець - Директор Товариства Кутова Вікторія Леонідівна. Телефон для довідок : +38 (095)831-39-96.

Товариство до початку Зборів надає відповіді на письмові запитання акціонерів щодо питань, включених до порядку денного Зборів акціонерів до дати проведення зборів. Товариство може надати одну загальну відповідь на всі запитання однакового змісту.

Кожен акціонер до проведення Зборів має право: за запитом, поданим у вищевказаному порядку, ознайомитися з документами, необхідними для прийняття рішень з питань порядку денного Зборів акціонерів і з проектами рішень.

Порядок участі та голосування на Зборах акціонерів за дорученням. У роботі Зборів акціонерів можуть брати участь особи, включені до переліку акціонерів, які мають право на таку участь, або їх представники.

Для реєстрації учасникам Зборів акціонерів Товариства необхідно мати паспорт, а для представників акціонерів - також документи, що підтверджують їх повноваження - засвідчену згідно з чинним законодавством України довіреність на право участі та голосування на Зборах акціонерів Товариства.

Довіреність на право участі та голосування на Зборах акціонерів може містити завдання щодо голосування, тобто перелік питань, порядку денного загальних зборів із зазначенням того, як і за яке (проти якого) рішення потрібно проголосувати. Під час голосування на Зборах акціонерів представник повинен голосувати саме так, як передбачено завданням щодо голосування. Якщо довіреність не містить завдання щодо голосування, представник вирішує всі питання щодо голосування на загальних зборах акціонерів на свій розсуд.

Надання довіреності на право участі та голосування на Зборах акціонерів не виключає право участі на цих зборах акціонера, який видав довіреність, замість свого представника.

Наглядова Рада ПрАТ «НІКОПОЛЬСЬКИЙ МЕДІА-ЦЕНТР»

Інформація про загальну кількість акцій та голосуючих акцій ПрАТ «НІКОПОЛЬСЬКИЙ МЕДІА-ЦЕНТР» (код ЕДРПОУ 30755884, місцезнаходження: 53201, Дніпропетровська область, мiсто Нiкополь, вулиця Патріотів України 113А ) станом на дату складання переліку акціонерів, які мають право на участь у загальних зборах (у тому числі загальну кількість окремо за кожним типом акцій у разі, якщо статутний капітал товариства представлений двома і більше типами акцій):

Дата складання переліку акціонерів, які мають право на участь у загальних зборах, що скликається на 28.12.2019 року - станом на 24 годину 10.12.2019 року.

На вказану дату:

Загальна кількість акцій*, штук

1 454 356

Загальну кількість голосуючих акцій, штук

1 454 356

* Статутний капітал Товариства представлений одним типом – прості акції.