ШАНОВНІ АКЦІОНЕРИ!

ПРИВАТНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА

„ НІКОПОЛЬСЬКИЙ МЕДІА – ЦЕНТР”

                          

ПРИВАТНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО «НІКОПОЛЬСЬКИЙ МЕДІА – ЦЕНТР »,

(код ЄДРПОУ 30755884) місцезнаходження якого: Україна, Дніпропетровська область м. Нікополь, вулиця Патріотів України 113 А , повідомляє про  проведення річних загальних зборів акціонерів, які відбудуться  19 квітня  2019 року о 11. 00  за адресою: Дніпропетровська область, м. Нікополь, вул. Патріотів України 113А, 2 кім.  (3 поверх). Реєстрація учасників проводиться 19 квітня 2019 року    з  9. 45 до 10. 45 за пред’явленням документа, що посвідчує (ідентифікує) особу, і у разі участі представника акціонера - також документів, що підтверджують повноваження представника на участь у загальних зборах акціонерів товариства. Перелік акціонерів, які мають право на участь у загальних зборах 19 квітня 201 9 року складається на 24 годину  15 квітня 2019 року.

Порядок денний:

                     1. Обрання та підтвердження повноважень робочих органів загальних зборів акціонерів Товариства (лічильної комісії , голови та секретаря загальних зборів акціонерів Товариства). 


    Проект рішення з питання першого проекту порядку денного : Обрати лічильну комісію в складі 

таких осіб: Григорева Р.В. – голова комісії, Радченко О.М. –  секретар комісії, Ковальова О.Я – член комісії. Обрати голову  загальних зборів в особі Верченка Дмитра Валерійовича та секретаря загальних зборів в особі Кутової Вікторії Леонідівни. 


2. Розгляд Звіту виконавчого органу (Директора) Товариства за 2018 рік, прийняття рішення за наслідками його розгляду та затвердження заходів за результатами його розгляду.


Проект рішення з питання другого проекту порядку денного :  Затвердити звіт виконавчого органу (Директора) Товариства за 2018 рік. Затвердити заходи за результатами звіту виконавчого органу (Директора) Товариства за 2018 рік. 


3. Розгляд звіту  і висновків Ревізійної комісії за 2018 рік. Прийняття  рішення за наслідками розгляду звіту Ревізійної комісії. 


Проект рішення з питання третього проекту порядку денного : Затвердити звіт та висновки Ревізійної комісії за 2018 рік. 


4. Розгляд Звіту Наглядової ради за 2018 рік. Затвердження заходів за результатами його розгляду.


Проект рішення з питання четвертого проекту порядку денного : Затвердити звіт Наглядової ради за 2018 рік. Затвердити заходи за результатами його розгляду. 


5. Затвердження річного звіту Товариства за 2018 рік. Затвердження річної фінансової звітності та балансу Товариства за 2018 рік.


Проект рішення з питання п ятого проекту порядку денного : Затвердити річну фінансову звітність (річний звіт та баланс) Товариства за 2018 рік. 


6. Прийняття рішення про розподіл прибутку (покриття збитків) Товариства за 2018 рік. Затвердження порядку розподілу прибутку Товариства чи визначення  порядку покриття  збитків за підсумками роботи за 2018 рік.


Проект рішення з питання шостого проекту порядку денного : Збитки за підсумками фінансово-господарської діяльності Товариства у 2018 році у розмірі 2242,13 грн покрити за результатами господарської діяльності наступного за звітним періодом. 


7. Прийняття рішення про затвердження строку та порядку виплати частки прибутку (дивідендів).


Проект рішення з питання сьомого проекту порядку денного :  Дивіденди не нараховувати та не сплачувати. 


8. Припинення повноважень членів Ревізійної комісії.


Проект рішення з питання восьмого проекту порядку денного : Припинити повноваження голови ревізійної комісії Люборщук Ольги Олександрівни та членів ревізійної комісії Лозової Світлани Василівни та Константинова Ігоря Геннадійовича. 


9. Обрання членів Ревізійної комісії, затвердження умов цивільно-правових договорів, трудових договорів (контрактів), що укладатимуться з ними, встановлення розміру їх винагороди, обрання особи, яка уповноважується на підписання договорів (контрактів) з членами Ревізійної комісії.


Проект рішення з питання дев’ятого проекту порядку денного : Обрати кумулятивним голосуванням новий склад Ревізійної комісії  Товариства, а саме Любарщук Ольгу Олександрівну, Лозову Світлану Василівну, Константинова Ігора Геннадійовича. Затвердити умови цивільно-правових договорів, трудових договорів (контрактів) з членами Ревізійної комісії. Встановити, що члени Ревізійної комісії Товариства виконуватимуть покладені на них функції безоплатно. Уповноважити Директора Товариства Кутову В.Л. укласти та підписати договори з членами Ревізійної комісії Товариства. 


10.Внесення змін до Єдиного державного реєстру юридичних осіб, фізичних осіб-підприємців та громадських формувань у зв’язку  зі зміною найменування засновника  Товариства -  Публічного Акціонерного Товариства «Нікопольський завод феросплавів» на Акціонерне Товариство «Нікопольський завод феросплавів».


Проект рішення з питання десятого проекту порядку денного: У звязку  зі зміною найменування засновника Товариства -  Публічного Акціонерного Товариства «Нікопольский завод феросплавів» на Акціонерне Товариство «Нікопольский завод феросплавів» доручити директору Товариства Кутовій В.Л. внести зміни у Єдиному державному реєстрі юридичних осіб. 


Права,надані акціонерам відповідно до вимог статей 36 та 38 «Закону «Про акціонерні товариства»

  Кожний акціонер має право внести пропозиції щодо питань включених до проекту  порядку денного  загальних зборів Товариства. Пропозиції вносяться не пізніше ніж за 20 днів до дати проведення загальних зборів Товариства. Пропозиції повинні містити відповідні проекти рішень з цих питань. Пропозиція до проекту порядку денного загальних зборів Товариства подається в письмовій формі із зазначенням прізвища (найменування) акціонера, який її  вносить, кількості, типу та/або класу належних йому акцій, змісту пропозиції до питання та/або проекту рішення. Пропозиції акціонерів (акціонера), які  сукупно є власниками 5 або більше відсотків голосуючих акцій, підлягають обов’язковому включенню до проекту порядку денного загальних зборів. Зміни до проекту порядку денного загальних зборів вносяться лише шляхом включення нових питань та проектів рішень із запропонованих питань. Товариство не має права вносити зміни до запропонованих акціонерами питань або проектів рішень.

  

Порядок участі та голосування на загальних зборах за довіреністю .

 Представником акціонера може буди фізична особа або уповноважена особа юридичної особи. Довіреність на право участі та голосування на загальних зборах, видана фізичною особою, посвідчується нотаріусом або іншими посадовими особами, які вчиняють нотаріальні дії, а також може посвідчуватися депозитарною установою. Довіреність від імені юридичної особи видається іі органом або іншою особою,уповноваженою на це її установчими документами. Представник акціонера голосує на загальних зборах на свій розсуд або згідно з завданням щодо голосування, виданим акціонером. Акціонер має право видати довіреність на право участі та голосування на загальних зборах, призначити свого представника постійно або на певний строк.

  

Адреса власного веб-сайту , на якому розміщена інформація з проектами рішень щодо кожного з питань включених до проекту порядку денного nikopol-nmc.com.ua

 

На дату складання переліку осіб, яким надсилається повідомлення про проведення загальних зборів акціонерного товариства наданого ПрАТ  «Нікопольський медіа-центр» станом на 14.03.2019 року:загальна кількість акцій  1 454 356 шт. голосуючих 1 454 356

        Основні показники фінансово-господарської діяльності (тис. грн) *

Найменування  паказника

    Звітний        2018

   Попередній  2017

Усього активів

64.5

57.7

Основні засоби

31,8

36,6

Довгострокові фін інв

0,0

0,0

Запаси

0,6

0,0

Сумарна дебіт заборг

23.1

19,7

Грошові кошти

9,0

1,4

Нероз приб (збиток)

-1789.2

-1787.0

Власний капітал

-296,8

-294,6

Статутний капітал

1454,4

1454,4

Довгострок забов

271,6

17,9

Поточні забовяз

89,7

334,4

Чистий прибуток

-2,2

-36,1

Середньоріч  к-ть акцій

1454356

1454356

Чісельність працівн

4

4

      

 

            Директор ПрАТ «НМЦ»                                                           Кутова В.Л