ШАНОВНІ АКЦІОНЕРИ!

ПРИВАТНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА

„ НІКОПОЛЬСЬКИЙ МЕДІА – ЦЕНТР”

                          

ПРИВАТНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО«НІКОПОЛЬСЬКИЙ МЕДІА – ЦЕНТР»,

(код ЄДРПОУ 30755884) місцезнаходження якого: Україна, Дніпропетровська область м. Нікополь, вулиця Патріотів України 113 А, повідомляє про  проведення річних загальних зборів акціонерів, які відбудуться  13 квітня  2018 року о 11. 00  за адресою: Дніпропетровська область, м. Нікополь, вул. Патріотів України 113А, 2 кім.  (3 поверх). Реєстрація учасників проводиться 13 квітня 2018 року    з  9. 45 до 10. 45 за пред’явленням документа, що посвідчує (ідентифікує) особу, і у разі участі представника акціонера - також документів, що підтверджують повноваження представника на участь у загальних зборах акціонерів товариства. Перелік акціонерів, які мають право на участь у загальних зборах 13 квітня 2018 року складається на 24 годину  9 квітня 2018 року.

 

Порядок денний:

                     1.Обрання та підтвердження повноважень робочих органів загальних зборів акціонерів Товариства (лічильної комісії, голови та секретаря загальних зборів акціонерів Товариства).

Проект рішення: Обрати лічильну комісію в складі таких осіб: Григорева Р.В. – голова комісії, Черкащенко А.С.– секретар комісії, Ковальова О.Я – член комісії. Обрати голову  загальних зборів в особі Верченка Дмитра Валерійовича та секретаря загальних зборів в особі Кутової Вікторії Леонідівни.

  1. Розгляд Звіту Директора Товариства за підсумками діяльності Товариства за 2017 рік. Прийняття рішення за наслідками розгляду звіту Директора Товариства.

Проект рішення: Затвердити звіт Директора Товариства за підсумками діяльності Товариства за 2017 рік. 

  1. Розгляд звіту і висновків Ревізійної комісії за 2017 рік. Прийняття рішення за наслідками розгляду звіту Ревізійної комісії.

Проект рішення: Затвердити звіт та висновки Ревізійної комісії за 2017 рік.

  1. Розгляд Звіту Наглядової ради за 2017 рік. Прийняття рішення за наслідками розгляду звіту Наглядової ради.

Проект рішення: Затвердити звіт Наглядової ради за 2017 рік.

  1. Затвердження річного звіту Товариства за 2017 рік. Затвердження річної фінансової звітності та балансу Товариства за 2017 р.

Проект рішення: Затвердити річну фінансову звітність (річний звіт та баланс) Товариства за 2017 рік.

  1. Прийняття рішення про розподіл прибутку (покриття збитків) Товариства роботи за 2017 рік. Затвердження порядку розподілу прибутку Товариства чи визначення порядку покриття збитків за підсумками роботи за 2017 рік.

Проект рішення: Збитки за підсумками фінансово-господарської діяльності Товариства у 2017 році у розмірі 36.110,73 грн покрити за результатами господарської діяльності наступного за звітним періодом.

  1. Прийняття рішення про затвердження строку та порядку виплати частки прибутку (дивідендів).

Проект рішення: Дивіденди не нараховувати та не сплачувати.

  1. Припинення повноважень членів Наглядової ради.

 Проект рішення: Припинити повноваження Голови Наглядової ради Шидлика Тараса Зіновійовича та членів Наглядової ради: Зінькової Ганни Олексіївни та Звонарьової Маргарити Леонідівни   .

  1. Обрання членів Наглядової ради, затвердження умов цивільно-правових договорів, трудових договорів (контрактів), що укладатимуться з ними, встановлення розміру їх винагороди, обрання особи, яка уповноважується на підписання договорів (контрактів) з членами Наглядової ради.

Проект рішення: Обрати новий склад Наглядової ради Товариства шляхом кумулятивного голосування. Затвердити умови цивільно-правових договорів, трудових договорів (контрактів) з членами Наглядової ради. Уповноважити Директора Товариства Кутову В.Л. укласти та підписати договори з членами Наглядової ради Товариства.

 

     Права,надані акціонерам відповідно до вимог статей 36 та 38 «Закону «Про акціонерні товариства»

  Кожний акціонер має право внести пропозиції щодо питань включених до проекту  порядку денного  загальних зборів Товариства. Пропозиції вносяться не пізніше ніж за 20 днів до дати проведення загальних зборів Товариства. Пропозиції повинні містити відповідні проекти рішень з цих питань. Пропозиція до проекту порядку денного загальних зборів Товариства подається в письмовій формі із зазначенням прізвища (найменування) акціонера, який її  вносить, кількості, типу та/або класу належних йому акцій, змісту пропозиції до питання та/або проекту рішення. Пропозиції акціонерів (акціонера), які  сукупно є власниками 5 або більше відсотків голосуючих акцій, підлягають обов’язковому включенню до проекту порядку денного загальних зборів. Зміни до проекту порядку денного загальних зборів вносяться лише шляхом включення нових питань та проектів рішень із запропонованих питань. Товариство не має права вносити зміни до запропонованих акціонерами питань або проектів рішень.

 

     Порядок участі та голосування на загальних зборах за довіреністю.

      Представником акціонера може буди фізична особа або уповноважена особа юридичної особи. Довіреність на право участі та голосування на загальних зборах, видана фізичною особою, посвідчується нотаріусом або іншими посадовими особами, які вчиняють нотаріальні дії, а також може посвідчуватися депозитарною установою. Довіреність від імені юридичної особи видається іі органом або іншою особою,уповноваженою на це її установчими документами. Представник акціонера голосує на загальних зборах на свій розсуд або згідно з завданням щодо голосування, виданим акціонером. Акціонер має право видати довіреність на право участі та голосування на загальних зборах, призначити свого представника постійно або на певний строк.

 

З матеріалами порядку денного загальних зборів акціонери можуть ознайомитися, звернувшись за адресою: Дніпропетровська область, м. Нікополь, вул. Патріотів України 113А, 2 кім. (3 поверх) у робочі дні тижня з 9-00 до 17-00 годин.     Відповідальний за порядок ознайомлення акціонерів є Директор Товариства.

Телефон для довідок: (05662) 42922.

 

Адреса власного веб-сайту, на якому розміщена інформація з проектами рішень щодо кожного з питань включених до проекту порядку денного nikopol-nmc.com.ua

 

На дату складання переліку осіб, яким надсилається повідомлення про проведення загальних зборів акціонерного товариства наданого ПрАТ  «Нікопольський медіа-центр» станом на 9.03.2018 року::загальна кількість акцій  1 454 356 штук простих іменних акцій, загальна кількість голосуючих акцій 1 454 356 штук простих іменних акцій,

 

 

 

 

 

 

        Основні показники фінансово-господарської діяльності (тис. грн) *

Найменування  паказника

    Звітний        2017

   Попередній  2016

Усього активів

112.0

112.0

Основні засоби

16.0

16.0

Довгострокові фін інв

 

 

Запаси

   

Сумарна дебіт заборг

88.4

88.4

Грошові кошти

7.6

7.6

Нероз приб (збиток)

-1750.9

-1750.9

Власний капітал

-258.5

-258.5

Статутний капітал

1454.4

1454.4

Довгострок забов

26.0

26.0

Поточні забовяз

344.5

344.5

Чистий прибуток

-0.2

-0.2

Середньоріч  к-ть акцій

1454356

1454356

Чісельність працівн

6

6

      

 

            Директор ПрАТ «НМЦ»                                                           Кутова В.Л