ШАНОВНІ АКЦІОНЕРИ!

ПРИВАТНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА

„ НІКОПОЛЬСЬКИЙ МЕДІА – ЦЕНТР”

                          

ПРИВАТНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО«НІКОПОЛЬСЬКИЙ МЕДІА – ЦЕНТР»,

Дніпропетровська область м. Нікополь, вулиця Патріотів України 113 А, код ЄДРПОУ 30755884, повідомляє про  проведення річних загальних зборів акціонерів, які відбудуться  1 4 квітня  201 7 року о 11. 00  за адресою: Дніпропетровська область,

 м. Нікополь, вул. Патріотів України 113А, 2 кім.  (3 поверх). Реєстрація учасників проводиться 1 4 квітня 201 7 року    з  9. 45 до 10. 45 за пред’явленням документа, що посвідчує (ідентифікує) особу, і у разі участі представника акціонера - також документів, що підтверджують повноваження представника на участь у загальних зборах акціонерів товариства. Перелік акціонерів, які мають право на участь у загальних зборах 1 4 квітня 2017 року складається на 24 годину 1 0 квітня 2017 року.

 

Порядок денний:

 1. Обрання та підтвердження повноважень робочих органів загальних зборів акціонерів Товариства (лічильної комісії , голови та секретаря загальних зборів акціонерів Товариства).

2. Розгляд Звіту Директора Товариства за підсумками діяльності Товариства за 2016 рік.  Прийняття рішення за наслідками розгляду звіту Директора Товариства.

3. Розгляд звіту  і висновків Ревізійної комісії за 2016 рік. Прийняття  рішення за наслідками розгляду звіту Ревізійної комісії.

4. Розгляд Звіту Наглядової ради за 2016 рік. Прийняття рішення за наслідками розгляду звіту Наглядової ради.

5. Затвердження річного звіту Товариства за 2016 рік. Затвердження річної фінансової звітності та балансу Товариства за 2016 р.

6. Прийняття рішення про розподіл прибутку (покриття збитків) Товариства роботи за 2016 рік. Затвердження порядку розподілу прибутку Товариства чи визначення  порядку покриття  збитків за підсумками роботи за 2016 рік.

7. Прийняття рішення про затвердження строку та порядку виплати частки прибутку (дивідендів).

8. Припинення повноважень членів Наглядової ради.

9. Обрання членів Наглядової ради, затвердження умов цивільно-правових договорів, трудових договорів (контрактів), що укладатимуться з ними, встановлення розміру їх винагороди, обрання особи, яка уповноважується на підписання договорів (контрактів) з членами Наглядової ради.

Проект рішень щодо  кожного з питань, включених до проекту порядку денного:

Проект рішення з питання першого проекту порядку денного : Обрати лічильну комісію в складі таких осіб: Григор ев– голова комісії,Черкащенко А.С.– секретар комісії, Ковальова О.Я – член комісії. Обрати голову  загальних зборів в особі Верченка Дмитра Валерійовича  , та секретаря загальних зборів в особі Кутової Вікторії Леонідівни.

Проект рішення з питання другого проекту порядку денного :  Затвердити звіт Директора Товариства за підсумками діяльності Товариства за 2016 рік. 

Проект рішення з питання третього проекту порядку денного : Затвердити звіт та висновки Ревізійної комісії за 2016 рік.

Проект рішення з питання четвертого проекту порядку денного : Затвердити звіт Наглядової ради за 2016 рік.

Проект рішення з питання п ятого проекту порядку денного : Затвердити річну фінансову звітність (річний звіт та баланс) Товариства за 2016 рік.

Проект рішення з питання шостого проекту порядку денного : Збитки за підсумками фінансово-господарської діяльності Товариства у 2016 році у розмірі 194.61 грн покрити за результатами господарської діяльності наступного за звітним періодом.

Проект рішення з питання сьомого проекту порядку денного :  Дивіденди не нараховувати та не сплачувати.

Проект рішення з питання восьмого проекту порядку денного : Припинити повноваження Голови Наглядової ради Шидлика Тараса Зіновійовича та членів Наглядової ради: Зінькової Ганни Олексіївни та Зінченко Вікторії Сергіївни.

Проект рішення з питання девятого проекту порядку денного: Обрати новий склад Наглядової ради Товариства кумулятивним голосуванням. Затвердити умови цивільно-правових договорів, трудових договорів (контрактів) з членами Наглядової ради. Встановити, що члени Наглядової ради Товариства виконуватимуть покладені на них функції безоплатно. Уповноважити Директора Товариства Кутову В.Л. укласти та підписати договори з членами Наглядової ради Товариства.

     Відповідно до ст. 38 Закону України «Про  акціонерні товариства»,  Акціонери    мають право внести пропозиції щодо порядку денного річних загальних зборів  акціонерів, але не пізніше як за 20 днів до дати їх скликання.

      Пропозиція подається в письмовій формі із зазначенням прізвища (найменування) акціонера, якій ії  вносить, кількість, типу належних йому акцій, змісту пропозиції, а у разі висунення кандидата до органів управління – кількість    та типу акцій, що належать кандидату.

                           Ви можете довірити право участі  у загальних зборах акціонерів своєму представнику. Доручення повинно бути  посвідчено відповідно до чинного законодавства та доставлене поштою або пред’явлене до закінчення реєстрації.

       З матеріалами порядку денного загальних зборів акціонери можуть ознайомитися, звернувшись за адресою: Дніпропетровська область, м. Нікополь, вул. Патріотів України 113А, 2 кім. (3 поверх) у робочі дні тижня з 9-00 до 17-00 годин.

     Відповідальний за порядок ознайомлення акціонерів є Директор Товариства.

     Телефон для довідок: (05662) 42922.

                    Основні показники фінансово-господарської діяльності (тис. грн) *

Найменування паказника

      Звітний  2016

     Попередній  2015

Усього активів

112.0

127.2

Основні засоби

16.0

1.2

Довгострокові фін інв

 

 

Запаси

0.1

Сумарна дебіт заборг

88.4

113.3 

Грошові кошти

7.6

12,6

Нероз приб (збиток)

-1750.9

-1750.7

Власний капітал

-258.5

-258.3

Статутний капітал

1454.4

1454,4

Довгострок забов

26.0

72.5

Поточні забовяз

344.5

313.0

Чистий прибуток

-0.2

-0.7

Середньоріч  к-ть акцій

1454356

1454356

Чісельність працівн

6

6

                      

 

Директор ПрАТ «НМЦ»                                                                                                               Кутова В.Л.