ШАНОВНІ АКЦІОНЕРИ!

ПРИВАТНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА

„ НІКОПОЛЬСЬКИЙ МЕДІА – ЦЕНТР”

ПРИВАТНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО«НІКОПОЛЬСЬКИЙ МЕДІА – ЦЕНТР», Дніпропетровська область

м. Нікополь, пр. Трубників, буд. 56, код ЄДРПОУ 30755884, повідомляє про проведення річних загальних зборів акціонерів, які відбудуться 15 квітня 2016 року о 11. 00 за адресою: Дніпропетровська область,

м. Нікополь, вул. К. Лібкнехта 113а, 2 к ім. (3 поверх). Реєстрація учасників проводиться 15 квітня 2016 року з 9. 45 до 10. 45 за пред’явленням документа, що посвідчує (ідентифікує) особу, і у разі участі представника акціонера - також документів, що підтверджують повноваження представника на участь у загальних зборах акціонерів товариства. Перелік акціонерів, які мають право на участь у загальних зборах 1 5 квітня 2016 року складається на 24 годину 1 1 квітня 2016 року.

Порядок денний:

1. Обрання та підтвердження повноважень робочих органів загальних зборів акціонерів Товариства (лічильної комісії, голови та секретаря загальних зборів акціонерів Товариства).

2. Розгляд Звіту Директора Товариства за підсумками діяльності Товариства за 2015 рік. Прийняття рішення за наслідками розгляду звіту Директора Товариства.

3. Розгляд звіту і висновків Ревізійної комісії за 2015 рік. Прийняття рішення за наслідками розгляду звіту Ревізійної комісії.

4. Розгляд Звіту Наглядової ради за 2015 рік. Прийняття рішення за наслідками розгляду звіту Наглядової ради.

5. Затвердження річного звіту Товариства за 2015 рік. Затвердження річної фінансової звітності та балансу Товариства за 2015 р.

6. Розподіл прибутку і збитків Товариства. Затвердження порядку розподілу прибутку Товариства чи визначення порядку покриття збитків за підсумками 2015 року, затвердження строку та порядку виплати частки прибутку (дивідендів).

7. Відкликання та обрання членів Ревізійної комісії

8. Внесення змін та доповнень до Статуту Товариства шляхом викладення його у новій редакції та внутрішніх положень Товариства.

Відповідно до ст. 38 Закону України «Про акціонерні товариства», Акціонери мають право внести пропозиції щодо порядку денного річних загальних зборів акціонерів, але не пізніше як за 20 днів до дати їх скликання.

Пропозиція подається в письмовій формі із зазначенням прізвища (найменування) акціонера, якій ії вносить, кількість, типу належних йому акцій, змісту пропозиції, а у разі висунення кандидата до органів управління – кількість та типу акцій, що належать кандидату.

Ви можете довірити право участі у загальних зборах акціонерів своєму представнику. Доручення повинно бути посвідчено відповідно до чинного законодавства та доставлене поштою або пред’явлене до закінчення реєстрації.

З матеріалами порядку денного загальних зборів акціонери можуть ознайомитися, звернувшись за адресою: Дніпропетровська область, м. Нікополь, вул. К. Лібкнехта 113а, 2 кім. (3 поверх) у робочі дні тижня з 9-00 до 17-00 годин.

Відповідальний за порядок ознайомлення акціонерів є Директор Товариства .

Телефон для довідок: (05662) 42922.

Основні показники фінансово-господарської діяльності (тис. грн) *

Найменування паказника

Звітний 2015

Попередній 2014

Усього активів

127.2

79,0

Основні засоби

1.2

4,1

Довгострокові фін інв

Запаси

0.1

0,0

Сумарна дебіт заборг

113.3

50,3

Грошові кошти

12,6

24,6

Нероз приб (збиток)

-1750.7

-1748,6

Власний капітал

-258.3

-257,6

Статутний капітал

1454,4

1454,4

Довгострок забов

72.5

0,0

Поточні забовяз

313.0

336,6

Чистий прибуток

-0.7

29,2

Середньоріч к-ть акцій

1454356

1454356

Чісельність працівн

6

6

Повідомлення про проведення загальних зборів опубліковано у Бюлетні «Відомості Національної комісії з цінніих паперів та фондового ринку» № 49 від 14.03.2016 р.

Директор ПрАТ «НМЦ»                                                                                                               Кутова В.Л.