ШАНОВНІ АКЦІОНЕРИ!

ПРИВАТНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА

„ НІКОПОЛЬСЬКИЙ МЕДІА – ЦЕНТР”

Приватне Акціонерне Товариство „Нікопольський медіа – центр”,

Дніпропетровська область, м. Нікополь, пр. Трубників, буд. 56, код

ЄДРПОУ 30755884, повідомляє про проведення річних загальних зборів

акціонерів, які відбудуться 18 квітня 2014 року о 11. 00 за адресою:

Дніпропетровська область, м. Нікополь, вул. К. Лібкнехта 113а, 2 кім. (3 поверх).

Реєстрація учасників проводиться 18 квітня 2014 року з 9. 45 до 10. 45 за

пред’явленням документа, що посвідчує особу, або доручення.

Перелік акціонерів, які мають право на участь у загальних зборах 18 квітня 2014 року складається на 24 годину 14 квітня 2013 року.

Порядок денний:

1. Обрання лічильної комісії.

2. Обрання голови та секретаря загальних зборів Товариства.

3. Звіт Директора за підсумками діяльності Товариства за 2013 рік. Прийняття рішення за наслідками розгляду звіту Директора Товариства.

4. Затвердження звіту і висновків ревізійної комісії за 2013 рік. Прийняття рішення за наслідками розгляду звіту Ревізійної комісії Товариства.

5. Затвердження річної фінансової звітності та балансу товариства за 2013 рік.

6. Затвердження порядку розподілу прибутку товариства чи визначення порядку покриття збитків за підсумками 2013 року, затвердження строку та порядку виплати частки прибутку (дивідендів).

Відповідно до ст. 38 Закону України «Про акціонерні товариства», Акціонери

мають право внести пропозиції щодо порядку денного річних загальних зборів

акціонерів, але не пізніше як за 20 днів до дати їх скликання.

Пропозиція подається в письмовій формі із зазначенням прізвища

(найменування) акціонера, якій ії вносить, кількість, типу належних йому акцій,

змісту пропозиції, а у разі висунення кандидата до органів управління – кількість

та типу акцій, що належать кандидату.

Ви можете довірити право участі у загальних зборах акціонерів своєму

представнику. Доручення повинно бути посвідчено відповідно до чинного

законодавства та доставлене поштою або пред’явлене до закінчення реєстрації.

З матеріалами порядку денного загальних зборів акціонери можуть

ознайомитися , звернувшись за адресою: Дніпропетровська область, м. Нікополь,

вул. К. Лібкнехта 113а,2 кім. (3 поверх) у робочі дні тижня з 9-00 до 17-00 годин.

Відповідальний за порядок ознайомлення акціонерів є Директор Товариства.

Телефон для довідок: (05662) 42922.

Основні показники фінансово-господарської діяльності (тис. грн) *

Найменування паказника

Звітний 2013

Попередній 2012

Усього активів

78,3

69,2

Основні засоби

8,4

27,7

Довгострокові фінінв

Запаси

0,4

-

Сумарна дебіт заборг

64,9

37,6

Грошові кошти

4,6

3,9

Нероз приб (збиток)

-1777,8

-1761,7

Власний капітал

-286,8

-269,9

Статутний капітал

1454,4

1454,4

Довгострок забов

18,5

43,5

Поточні забовяз

322,9

321,2

Чистий прибуток

-16,1

5,5

Середньоріч к-ть акцій

1454356

1454356

Чісельність працівн

7

14

* Додаткова інформація

Директор ПрАТ «НМЦ»                                                                                                                Кутова В.Л.