<

ПРОТОКОЛ

ПРО ПІДСУМКИ ГОЛОСУВАННЯ НА РІЧНИХ ЗАГАЛЬНИХ ЗБОРАХ АКЦІОНЕРІВ

         ПРИВАТНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА „НІКОПОЛЬСЬКИЙ МЕДІА-ЦЕНТР

  Річні загальні збори акціонерів ПРИВАТНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «Нікопольський медіа-центр» (надалі – Товариство) відбулися «13» квітня 2018 року.

Для участі у Зборах зареєструвались 2 (два) акціонера, яким належить  1 454 356 штук простих імених акцій Товариства, що складає 100% голосуючих акцій Товариства.

У відповідності до вимог статті 41 Закону України «Про акціонерні товариства» кворум для проведення Зборів наявний. Збори є правомочними.

                                                          ПЕРЕЛІК ПИТАНЬ ПОРЯДКУ ДЕННОГО:

  1. Обрання та підтвердження повноважень робочих органів загальних зборів акціонерів Товариства (лічильної комісії, голови та секретаря загальних зборів акціонерів Товариства).
  2. Розгляд Звіту Директора Товариства за підсумками діяльності Товариства за 2017 рік. Прийняття рішення за наслідками розгляду звіту Директора Товариства.
  3. Розгляд звіту і висновків Ревізійної комісії за 2017 рік. Прийняття рішення за наслідками розгляду звіту Ревізійної комісії.
  4. Розгляд Звіту Наглядової ради за 2017 рік. Прийняття рішення за наслідками розгляду звіту Наглядової ради.
  5. Затвердження річного звіту Товариства за 2017 рік. Затвердження річної фінансової звітності та балансу Товариства за 2017 р.
  6. Прийняття рішення про розподіл прибутку (покриття збитків) Товариства роботи за 2017 рік. Затвердження порядку розподілу прибутку Товариства чи визначення порядку покриття збитків за підсумками роботи за 2017 рік.
  7. Прийняття рішення про затвердження строку та порядку виплати частки прибутку (дивідендів).
  8. Припинення повноважень членів Наглядової ради.
  9. Обрання членів Наглядової ради, затвердження умов цивільно-правових договорів, трудових договорів (контрактів), що укладатимуться з ними, встановлення розміру їх винагороди, обрання особи, яка уповноважується на підписання договорів (контрактів) з членами Наглядової ради.

З питання № 1 порядку денного прийнято рішення:1.1.Обрати лічильну комісію у наступному складі: Голова лічильної комісії – Григор’єв Р.В Член лічильної комісії – Ковальову О.Я. Член лічильної комісії – Черкщенко А.С.

1.2.Обрати призидіум загальних зборів акціонерів: Головою Загальних зборів - Верченка Дмитра Валерійовича. Секретарьом Загальних зборів Кутову Вікторію Леонідівну

Голосували:  Голосування з використанням бюлетенів для голосування.

За

 1 454 356  голоси

100% голосів акціонерів які зареєструвалися у загальних зборах.

Проти

 0 голосів

0 % голосів акціонерів які зареєструвалися у загальних зборах.

Утримались

 0 голосів

0 % голосів акціонерів які зареєструвалися у загальних зборах.

Кількість голосів Акціонерів, які не брали участі у голосуванні - відсутні.

 Кількість голосів Акціонерів за Бюлетенями, визнаними недійсними - відсутні.

З питання № 2 порядку денного прийнято рішення: Затвердити звіт Директора та підсумки діяльності Товариства за 2017 рік

Голосували:  Голосування з використанням бюлетенів для голосування

За

  1 279 926 голоси

88,0063753304 % голосів акціонерів які зареєструвалися у загальних зборах.

Проти

 0 голосів

0 % голосів акціонерів які зареєструвалися у загальних зборах.

Утримались

 174 430  голосів

 11,9936246696 % голосів акціонерів які зареєструвалися у загальних зборах.

Кількість голосів Акціонерів, які не брали участі у голосуванні - відсутні.

 Кількість голосів Акціонерів за Бюлетенями, визнаними недійсними - відсутні.

 

З питання № 3 порядку денного прийнято рішення: Затвердити звіт та висновки Ревізійної комісії за 2017 рік

Голосували:  Голосування з використанням бюлетенів для голосування

За

  1 279 926 голоси

88,0063753304 % голосів акціонерів які зареєструвалися у загальних зборах.

Проти

 0 голосів

0 % голосів акціонерів які зареєструвалися у загальних зборах.

Утримались

 174 430  голосів

 11,9936246696 % голосів акціонерів які зареєструвалися у загальних зборах.

 

Кількість голосів Акціонерів, які не брали участі у голосуванні - відсутні.

 Кількість голосів Акціонерів за Бюлетенями, визнаними недійсними - відсутні.

З питання № 4 порядку денного прийнято рішення: Затвердити звіт Наглядової ради за 2017 рік

Голосували:  Голосування з використанням бюлетенів для голосування

За

  1 279 926 голоси

88,0063753304 % голосів акціонерів які зареєструвалися у загальних зборах.

Проти

 0 голосів

0 % голосів акціонерів які зареєструвалися у загальних зборах.

Утримались

 174 430  голосів

 11,9936246696 % голосів акціонерів які зареєструвалися у загальних зборах.

Кількість голосів Акціонерів, які не брали участі у голосуванні - відсутні.

 Кількість голосів Акціонерів за Бюлетенями, визнаними недійсними - відсутні.

З питання № 5 порядку денного прийнято рішення: Затвердити річну фінансову звітність (річний звіт та баланс) Товариства за 2017 рік.

Голосували:  Голосування з використанням бюлетенів для голосування

За

  1 279 926 голоси

88,0063753304 % голосів акціонерів які зареєструвалися у загальних зборах.

Проти

 0 голосів

0 % голосів акціонерів які зареєструвалися у загальних зборах.

Утримались

 174 430  голосів

 11,9936246696 % голосів акціонерів які зареєструвалися у загальних зборах.

Кількість голосів Акціонерів, які не брали участі у голосуванні - відсутні.

 Кількість голосів Акціонерів за Бюлетенями, визнаними недійсними - відсутні.

З питання № 6 порядку денного прийнято рішення: Збитки за підсумками фінансово-господарської діяльності Товариства у 2017 році у розмірі 36.110,73 грн. покрити за результатами господарської діяльності наступного за звітним періодом

Голосували:  Голосування з використанням бюлетенів для голосування

За

  1 279 926 голоси

88,0063753304 % голосів акціонерів які зареєструвалися у загальних зборах.

Проти

 0 голосів

0 % голосів акціонерів які зареєструвалися у загальних зборах.

Утримались

 174 430  голосів

 11,9936246696 % голосів акціонерів які зареєструвалися у загальних зборах.

Кількість голосів Акціонерів, які не брали участі у голосуванні - відсутні.

 Кількість голосів Акціонерів за Бюлетенями, визнаними недійсними - відсутні.

З питання № 7 порядку денного прийнято рішення: Дивіденди не нараховувати та не сплачувати

Голосували:  Голосування з використанням бюлетенів для голосування

За

  1 279 926 голоси

88,0063753304 % голосів акціонерів які зареєструвалися у загальних зборах.

Проти

 0 голосів

0 % голосів акціонерів які зареєструвалися у загальних зборах.

Утримались

 174 430  голосів

 11,9936246696 % голосів акціонерів які зареєструвалися у загальних зборах.

Кількість голосів Акціонерів, які не брали участі у голосуванні - відсутні.

 Кількість голосів Акціонерів за Бюлетенями, визнаними недійсними - відсутні.

З питання № 8 порядку денного прийнято рішення: .Припинити повноваження діючих членів Наглядової ради Товариства, а саме:

Шидлика Тараса Зіновійовича – голова Наглядової ради;

Зінькової Ганни Олексіївни   - члена Наглядової ради;

Звонарьової Маргарити Леонідівни   – члена Наглядової ради;

Голосували:  Голосування з використанням бюлетенів для голосування

За

  1 279 926 голоси

88,0063753304 % голосів акціонерів які зареєструвалися у загальних зборах.

Проти

 0 голосів

0 % голосів акціонерів які зареєструвалися у загальних зборах.

Утримались

 174 430  голосів

 11,9936246696 % голосів акціонерів які зареєструвалися у загальних зборах.

Кількість голосів Акціонерів, які не брали участі у голосуванні - відсутні.

 Кількість голосів Акціонерів за Бюлетенями, визнаними недійсними - відсутні.

 

З питання № 9 порядку денного прийнято рішення:

9.1. Обрати новий склад Наглядової ради Товариства кумулятивним голосуванням, а саме: 

Шидлика Тараса Зіновійовича не володіє акціями ПрАТ «НМЦ»

Зінькову Ганну Олексіївну       не володіє акціями ПрАТ «НМЦ»

Муромцеву Ольгу Федорівну – не володіє акціями ПрАТ «НМЦ»

 

 

Голосували кумулятивним голосуванням

Підсумки голосування:

Загальна кількість голосів – 1 454 356 голосів.Загальна кількість кумулятивних голосів, які належать особам, що приймають участь у зборах 4 363 068 голосів.

кількість кумулятивних голосів поданих «За» Шидлика Тараса Зіновійовича          

       279 926  голосів;

кількість кумулятивних голосів поданих «За» Зінькову Ганну Олексіївну      

       279 926  голосів;

кількість кумулятивних голосів поданих «За»

       279 926 голосів

       Не розподілено – 523 290 кумулятивних голосів;

       Не дійсні – 0 кумулятивних голосів.

Рішення вважається прийнятим.

9.2. Затвердити запропоновані цивільно-правових договорів,трудових договорів(контрактів) з членами Наглядової ради Товариства

9.3. Встановити, що Члени Наглядової ради Товариства виконуватимуть покладені на них функції безоплатно.

     9.4. Уповноважити   Директора Товариства Кутову В.Л. укласти та підписати договори з членами Наглядової ради ПрАТ «НМЦ»

 

Голосували:  Голосування з використанням бюлетенів для голосування

За

  1 279 926 голоси

88,0063753304 % голосів акціонерів які зареєструвалися у загальних зборах.

Проти

 0 голосів

0 % голосів акціонерів які зареєструвалися у загальних зборах.

Утримались

 174 430  голосів

 11,9936246696 % голосів акціонерів які зареєструвалися у загальних зборах.

Кількість голосів Акціонерів, які не брали участі у голосуванні - відсутні.

 Кількість голосів Акціонерів за Бюлетенями, визнаними недійсними – відсутні

Голова зборів                                                                                      Верченко Д.В.

 

Секретар зборів                                                                                 Кутова В.Л.