Титульний аркуш

Підтверджую ідентичність електронної та паперової форм інформації, що подається до Комісії, та достовірність інформації, наданої для розкриття в загальнодоступній інформаційній базі даних Комісії.

 

Директор

 

 

 

Кутова Вiкторiя Леонiдiвна

(посада)

 

(підпис)

 

(прізвище та ініціали керівника)

М.П.

14.04.2017

(дата)

 

Річна інформація емітента цінних паперів
за 2016 рік

I. Загальні відомості

1. Повне найменування емітента

ПРИВАТНЕ АКЦIОНЕРНЕ ТВАРИСТВО "НIКОПОЛЬСЬКИЙ МЕДIА-ЦЕНТР"

2. Організаційно-правова форма

Приватне акціонерне товариство

3. Код за ЄДРПОУ

30755884

4. Місцезнаходження

Дніпропетровська , немає, 53201, мiсто Нiкополь, вулиця Патрiотiв України, будинок 113А

5. Міжміський код, телефон та факс

(05662) 4-29-22 (05662) 4-29-22

6. Електронна поштова адреса

nmz@emitent.net.ua

II. Дані про дату та місце оприлюднення річної інформації

1. Річна інформація розміщена у загальнодоступній інформаційній базі даних Комісії

14.04.2017

(дата)

 

2. Річна інформація опублікована у

«Відомості Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку» № 74                   

 

19.04.2017

(номер та найменування офіційного друкованого видання)

 

(дата)

 

3. Річна інформація розміщена на власній сторінці

nikopol-nmc.com.ua

в мережі Інтернет

20.04.2017

 

(адреса сторінки)

 

(дата)


Зміст

1. Основні відомості про емітента

X

2. Інформація про одержані ліцензії (дозволи) на окремі види діяльності

X

3. Відомості щодо участі емітента в створенні юридичних осіб

4. Інформація щодо посади корпоративного секретаря

5. Інформація про рейтингове агентство

6. Інформація про засновників та/або учасників емітента та кількість і вартість акцій (розміру часток, паїв)

7. Інформація про посадових осіб емітента:

1) інформація щодо освіти та стажу роботи посадових осіб емітента

X

2) інформація про володіння посадовими особами емітента акціями емітента

8. Інформація про осіб, що володіють 10 відсотками та більше акцій емітента

X

9. Інформація про загальні збори акціонерів

X

10. Інформація про дивіденди

11. Інформація про юридичних осіб, послугами яких користується емітент

12. Відомості про цінні папери емітента:

1) інформація про випуски акцій емітента

X

2) інформація про облігації емітента

3) інформація про інші цінні папери, випущені емітентом

4) інформація про похідні цінні папери

5) інформація про викуп (продаж раніше викуплених товариством акцій) власних акцій протягом звітного періоду

13. Опис бізнесу

14. Інформація про господарську та фінансову діяльність емітента:

1) інформація про основні засоби емітента (за залишковою вартістю)

X

2) інформація щодо вартості чистих активів емітента

X

3) інформація про зобов'язання емітента

X

4) інформація про обсяги виробництва та реалізації основних видів продукції

5) інформація про собівартість реалізованої продукції

6) інформація про прийняття рішення про попереднє надання згоди на вчинення значних правочинів

7) інформація про прийняття рішення про надання згоди на вчинення значних правочинів

8) інформація про прийняття рішення про надання згоди на вчинення правочинів, щодо вчинення яких є заінтересованість

15. Інформація про забезпечення випуску боргових цінних паперів

16. Відомості щодо особливої інформації та інформації про іпотечні цінні папери, що виникала протягом звітного періоду

X

17. Інформація про стан корпоративного управління

X

18. Інформація про випуски іпотечних облігацій

19. Інформація про склад, структуру і розмір іпотечного покриття:

1) інформація про розмір іпотечного покриття та його співвідношення з розміром (сумою) зобов'язань за іпотечними облігаціями з цим іпотечним покриттям

2) інформація щодо співвідношення розміру іпотечного покриття з розміром (сумою) зобов'язань за іпотечними облігаціями з цим іпотечним покриттям на кожну дату після змін іпотечних активів у складі іпотечного покриття, які відбулися протягом звітного періоду

3) інформація про заміни іпотечних активів у складі іпотечного покриття або включення нових іпотечних активів до складу іпотечного покриття

4) відомості про структуру іпотечного покриття іпотечних облігацій за видами іпотечних активів та інших активів на кінець звітного періоду

5) відомості щодо підстав виникнення у емітента іпотечних облігацій прав на іпотечні активи, які складають іпотечне покриття за станом на кінець звітного року

20. Інформація про наявність прострочених боржником строків сплати чергових платежів за кредитними договорами (договорами позики), права вимоги за якими забезпечено іпотеками, які включено до складу іпотечного покриття

21. Інформація про випуски іпотечних сертифікатів

22. Інформація щодо реєстру іпотечних активів

23. Основні відомості про ФОН

24. Інформація про випуски сертифікатів ФОН

25. Інформація про осіб, що володіють сертифікатами ФОН

26. Розрахунок вартості чистих активів ФОН

27. Правила ФОН

28. Відомості про аудиторський висновок (звіт)

X

29. Текст аудиторського висновку (звіту)

30. Річна фінансова звітність

X

31. Річна фінансова звітність, складена відповідно до Міжнародних стандартів бухгалтерського обліку (у разі наявності)

32. Річна фінансова звітність поручителя (страховика/гаранта), що здійснює забезпечення випуску боргових цінних паперів (за кожним суб’єктом забезпечення окремо)

33. Звіт про стан об'єкта нерухомості (у разі емісії цільових облігацій підприємств, виконання зобов'язань за якими здійснюється шляхом передачі об'єкта (частини об'єкта) житлового будівництва)

34. Примітки
Товариство є приватним, тому у звiт включено iнформацiю вiдповiдно до пп .2 п. 4 Роздiлу III Положення про розкриття iнформацiї емiтентами цiнних паперiв, затвердженого Рiшенням НКЦПФР вiд 03.12.2013 № 2826. Iнформацiя, що вiдсутня у змiстi, не додається з наступних причин:
1.Товариство не приймає участi у створеннi юридичних осiб.
2. Посада корпоративного секретаря в Товариствi не передбачена.
3. Товариство не зверталось за визначенням кредитного рейтингу до будь-яких агентств.
4. Посадовi особи акцiями емiтента (Товариства) не володiють.
5.Емiтент не випускав облiгацiї, борговi цiннi папери, по яким би надавались гарантiї третiх осiб, або iншi цiннi папери. Викупу власних акцiй протягом звiтного перiоду не було.
6.Iнформацiя про обсяги виробництва та реалiзацiї основних видiв продукцiї, а також iнформацiя про собiвартiсть реалiзованої продукцiї не наводиться, оскiльки емiтент не займається видами дiяльностi, що класифiкуються як переробна, добувна промисловiсть або виробництво та розподiлення електроенергiї, газу та води за класифiкатором видiв економiчної дiяльностi.
7.Товариство не складає фiнансову звiтнiсть вiдповiдно
до Мiжнародних стандартiв бухгалтерського облiку.
8.Звiт про стан об'єкта нерухомостi не наводиться оскiльки емiтент не розмiщував цiльовi облiгацiї пiдприємства, виконання зобов'язань за якими здiйснюється шляхом передачi об'єкта (частини об'єкта) житлового будiвництва.


III. Основні відомості про емітента

1. Повне найменування

ПРИВАТНЕ АКЦIОНЕРНЕ ТВАРИСТВО "НIКОПОЛЬСЬКИЙ МЕДIА-ЦЕНТР"

2. Серія і номер свідоцтва про державну реєстрацію юридичної особи (за наявності)

А00 № 823475

3. Дата проведення державної реєстрації

22.01.2002

4. Територія (область)

Дніпропетровська

5. Статутний капітал (грн)

1454356

6. Відсоток акцій у статутному капіталі, що належить державі

0

7. Відсоток акцій (часток, паїв) статутного капіталу, що передано до статутного капіталу державного (національного) акціонерного товариства та/або холдингової компанії

0

8. Середня кількість працівників (осіб)

7

9. Основні види діяльності із зазначенням найменування виду діяльності та коду за КВЕД

60.20 Дiяльнiсть у сферi телевiзiйного мовлення

- -

- -

10. Органи управління підприємства

-

11. Банки, що обслуговують емітента:

1) найменування банку (філії, відділення банку), який обслуговує емітента за поточним рахунком у національній валюті

ПАТ "Банк Кредит-Днiпро"мнiпропетровськ

2) МФО банку

305749

3) поточний рахунок

2600730184102

4) найменування банку (філії, відділення банку), який обслуговує емітента за поточним рахунком у іноземній валюті

-

5) МФО банку

-

6) поточний рахунок

-

12. Інформація про одержані ліцензії (дозволи) на окремі види діяльності*

Вид діяльності

Номер ліцензії (дозволу)

Дата видачі

Державний орган, що видав

Дата закінчення дії ліцензії (дозволу)

1

2

3

4

5

лiцензiя на мовлення

Серiя НР № 1039-м

19.03.2003

Нацiональна Рада України з питань телебачення i радiомовлення

20.03.2017

Опис

Питання щодо подовження термiну дiї лiцензiї буде вирiшуватись в 2017 роцi

 

V. Інформація про посадових осіб емітента

6.1. Інформація щодо освіти та стажу роботи посадових осіб емітента

1) посада

Директор

2) прізвище, ім'я, по батькові фізичної особи або повне найменування юридичної особи

Кутова Вiкторiя Леонiдiвна

3) паспортні дані фізичної особи (серія, номер, дата видачі, орган, який видав)* або код за ЄДРПОУ юридичної особи

АМ 569822 22.11.2001 Нiкопольським МВ УМВС України у Днiпропетровськiй областi

4) рік народження**

1967

5) освіта**

вища

6) стаж роботи (років)**

32

7) найменування підприємства та попередня посада, яку займав**

Приватне Акцiонерне Товариство «Нiкопольський медiа-центр», виконавчий директор

8) дата набуття повноважень та термін, на який обрано (призначено)

28.04.2016 3 роки

9) Опис

Виконавчий орган Товариствакий здiйснює керiвництво його поточною дiяльнiстю, є Директор Товариства. Директор Товариства вирiшує всi питання поточної дiяльностi Товаристваа винятком тих питань,що належать до компитентностi Загальних Зборiв Акцiонерiв,Наглядової Ради,Ревiзiйної комiсiї. Директор Товариства пiдзвiтен та пiдконтролен Загальним Зборам Акцiонерiв i Наглядовiй Радi та органiзує виконання їх рiшень. Непогашенi судимостi за корисливi та посадовi злочини не має. Особа не надала згоди на поширення iнформацiї щодо винагороди. Iнформацiя про обiймання посад в iнших пiдприємствах вiдсутня.

* Зазначається у разі надання згоди фізичної особи на розкриття паспортних даних. У разі ненадання згоди посадової особи на розкриття паспортних даних про це зазначається у описі.
** Заповнюється щодо фізичних осіб.

1) посада

член Наглядової ради

2) прізвище, ім'я, по батькові фізичної особи або повне найменування юридичної особи

Шидлик Тарас Зiновiйович

3) паспортні дані фізичної особи (серія, номер, дата видачі, орган, який видав)* або код за ЄДРПОУ юридичної особи

СН 03675 16.02.1996 Московським РУГУ України в миєвi

4) рік народження**

1977

5) освіта**

вища

6) стаж роботи (років)**

19

7) найменування підприємства та попередня посада, яку займав**

ТОВ «Старлайт Медiа», фiнансовий директор (основне), ТОВ «Старлайт Дiджитал», директор (за сумiсництвом)

8) дата набуття повноважень та термін, на який обрано (призначено)

17.04.2015 3 роки

9) Опис

Повноваження Наглядової Ради визначено Статутом пiдприємства, а порядок її роботи - Положенням про Наглядову Раду, що затверджується Загальними зборами Акцiонерiв Товариства. Протягом дiяльностi обiймав посади: ТОВ «Старлайт Медiа», фiнансовий директор (основне), ТОВ «Старлайт Дiджитал», директор (за сумiсництвом). Частка, якою володiє в статутному капiталi емiтента – 0%, пiдставою призначення є протокол загальних зборiв № 17 вiд 17.04.2015 року, непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини не має.

* Зазначається у разі надання згоди фізичної особи на розкриття паспортних даних. У разі ненадання згоди посадової особи на розкриття паспортних даних про це зазначається у описі.
** Заповнюється щодо фізичних осіб.

1) посада

член Наглядової ради

2) прізвище, ім'я, по батькові фізичної особи або повне найменування юридичної особи

Зiнькова Ганна Олексiївна

3) паспортні дані фізичної особи (серія, номер, дата видачі, орган, який видав)* або код за ЄДРПОУ юридичної особи

СН 581421 25.09.1997 Шевченкiвським РУ ГУ МВС Украiни у миєвi

4) рік народження**

1976

5) освіта**

вища

6) стаж роботи (років)**

18

7) найменування підприємства та попередня посада, яку займав**

ТОВ Старлайт Медiа податковий аудитор,АК Гросмейстер аудитор, Нафтабудсервiс головний бухгалтер

8) дата набуття повноважень та термін, на який обрано (призначено)

17.04.2015 3 роки

9) Опис

Повноваження Наглядової Ради визначено Статутом пiдприємства, а порядок її роботи - Положенням про Наглядову Раду, що затверджується Загальними зборами Акцiонерiв Товариства. Протягом дiяльностi обiймала посади: ТОВ Старлайт Медiа податковий аудитор,АК Гросмейстер аудитор, Нафтабудсервiс головний бухгалтер. Частка, якою володiє в статутному капiталi емiтента – 0%, пiдставою призначення є протокол загальних зборiв № 17 вiд 17.04.2015 року, непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини не має.

* Зазначається у разі надання згоди фізичної особи на розкриття паспортних даних. У разі ненадання згоди посадової особи на розкриття паспортних даних про це зазначається у описі.
** Заповнюється щодо фізичних осіб.

1) посада

член Наглядової ради

2) прізвище, ім'я, по батькові фізичної особи або повне найменування юридичної особи

Зiнченко Вiкторiя Сергiївна

3) паспортні дані фізичної особи (серія, номер, дата видачі, орган, який видав)* або код за ЄДРПОУ юридичної особи

МР 119237 28.10.2004 Новокаховським МВ УМВС України у Херсонськiй областi

4) рік народження**

1988

5) освіта**

вища

6) стаж роботи (років)**

7

7) найменування підприємства та попередня посада, яку займав**

ПАТ КБ “Приват Банк“- юрисконсульт, ДП “Телерадiокомпанiя “Стерх “ - юрисконсульт.

8) дата набуття повноважень та термін, на який обрано (призначено)

17.04.2015 3 роки

9) Опис

Повноваження Наглядової Ради визначено Статутом пiдприємства, а порядок її роботи - Положенням про Наглядову Раду, що затверджується Загальними зборами Акцiонерiв Товариства. Протягом дiяльностi обiймла посади: ПАТ КБ “Приват Банк“- юрисконсульт, ДП “Телерадiокомпанiя “Стерх “ - юрисконсульт . Частка, якою володiє в статутному капiталi емiтента – 0%, пiдставою призначення є протокол загальних зборiв № 17 вiд 17.04.2015 року, непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини не має.

* Зазначається у разі надання згоди фізичної особи на розкриття паспортних даних. У разі ненадання згоди посадової особи на розкриття паспортних даних про це зазначається у описі.
** Заповнюється щодо фізичних осіб.

1) посада

член Ревiзiйної комiсiї

2) прізвище, ім'я, по батькові фізичної особи або повне найменування юридичної особи

Люборщук Ольга Олександрiвна

3) паспортні дані фізичної особи (серія, номер, дата видачі, орган, який видав)* або код за ЄДРПОУ юридичної особи

АМ 369572 11.08.2001 Кировским РО ДГУ УМВД України в Днiпропетровськiй областi

4) рік народження**

1967

5) освіта**

вища

6) стаж роботи (років)**

32

7) найменування підприємства та попередня посада, яку займав**

Головний бухгалтер ДП ТРК "СТЕРХ".

8) дата набуття повноважень та термін, на який обрано (призначено)

15.04.2016 3 роки

9) Опис

Повноваження Ревiзiйної комiсiї визначено законодавством України та Статутом пiдприємства, а порядок її роботи - Положенням про Ревiзiйну комiсiю, що затверджується Загальними зборами Акцiонерiв Товариства. Непогашенi судимостi за корисливi та посадовi злочини не має. Виногорода не виплачується. Iнформацiя про обiймання посад на iнших пiдприємствах вiдсутня.

* Зазначається у разі надання згоди фізичної особи на розкриття паспортних даних. У разі ненадання згоди посадової особи на розкриття паспортних даних про це зазначається у описі.
** Заповнюється щодо фізичних осіб.

1) посада

член Ревiзiйної комiсiї

2) прізвище, ім'я, по батькові фізичної особи або повне найменування юридичної особи

Лозова Свiтлана Василiвна

3) паспортні дані фізичної особи (серія, номер, дата видачі, орган, який видав)* або код за ЄДРПОУ юридичної особи

АО 223236 20.08.2014 Амур-Нижньоднiпровським РВ ДМУ УМВС України у Днiпропетровськiй областi

4) рік народження**

1970

5) освіта**

вища

6) стаж роботи (років)**

22

7) найменування підприємства та попередня посада, яку займав**

ТОВ Рекламне агентство Собор – головний бухгалтер.

8) дата набуття повноважень та термін, на який обрано (призначено)

15.04.2016 3 роки

9) Опис

Повноваження Ревiзiйної комiсiї визначено законодавством України та Статутом пiдприємства, а порядок її роботи - Положенням про Ревiзiйну комiсiю, що затверджується Загальними зборами Акцiонерiв Товариства. Непогашенi судимостi за корисливi та посадовi злочини не має. Виногорода не виплачується. Iнформацiя про обiймання посад в iнших пiдприємствах вiдсутня.

* Зазначається у разі надання згоди фізичної особи на розкриття паспортних даних. У разі ненадання згоди посадової особи на розкриття паспортних даних про це зазначається у описі.
** Заповнюється щодо фізичних осіб.

1) посада

член Ревiзiйної комiсiї

2) прізвище, ім'я, по батькові фізичної особи або повне найменування юридичної особи

Константинов Iгор Генадiєвич

3) паспортні дані фізичної особи (серія, номер, дата видачі, орган, який видав)* або код за ЄДРПОУ юридичної особи

АЕ 493531 03.04.1997 Червоногвардiйським РО УМВД України У Днiпропетровськiй областi

4) рік народження**

1968

5) освіта**

вища

6) стаж роботи (років)**

31

7) найменування підприємства та попередня посада, яку займав**

Заступник начальника вiддiлу реклами ТРК "Стерх"

8) дата набуття повноважень та термін, на який обрано (призначено)

15.04.2016 3 роки

9) Опис

Повноваження Ревiзiйної комiсiї визначено законодавством України та Статутом пiдприємства, а порядок її роботи - Положенням про Ревiзiйну комiсiю, що затверджується Загальними зборами Акцiонерiв Товариства. . Непогашенi судимостi за корисливi та посадовi злочини не має. Виногорода не виплачується. Iнформацiя про обiймання посад в iнших пiдприємствах вiдсутня.

* Зазначається у разі надання згоди фізичної особи на розкриття паспортних даних. У разі ненадання згоди посадової особи на розкриття паспортних даних про це зазначається у описі.
** Заповнюється щодо фізичних осіб.

1) посада

Головний бухгалтер

2) прізвище, ім'я, по батькові фізичної особи або повне найменування юридичної особи

Ковальова Оксана Ярославiвна

3) паспортні дані фізичної особи (серія, номер, дата видачі, орган, який видав)* або код за ЄДРПОУ юридичної особи

АК 984547 17.07.2000 Нiкопольським МВУМВС України у Днiпропетровськiй областi

4) рік народження**

1972

5) освіта**

вища

6) стаж роботи (років)**

25

7) найменування підприємства та попередня посада, яку займав**

Головний бухгалтер КП "Мiське ринкове господарство"

8) дата набуття повноважень та термін, на який обрано (призначено)

02.06.2014 необмежений

9) Опис

Забезпечує ведення бухгалтерського облiку , дотримуючись єдиних методологiчних засад, встановлених Законом України "Про бухгалтерський облiк та фiнансову звiтнiсть в Українi", з урахуванням особливостей дiяльностi пiдприємства i технологiї оброблення облiкових даних. Здiйснює заходи щодо надання повної, правдивої та неупередженої iнформацiї про фiнансовий стан, результати дiяльностi та рух коштiв пiдприємства. Головний бухгалтер безпосередньо пiдпорядковується Директору. Непогашенi судимостi за корисливi та посадовi злочини не має. Особа не надала згоди на розголошення iнформацiї щодо розмiру отриманої винагороди. Iнформацiя про обiймання посад на iнших пiдприємствах вiдсутня

* Зазначається у разі надання згоди фізичної особи на розкриття паспортних даних. У разі ненадання згоди посадової особи на розкриття паспортних даних про це зазначається у описі.
** Заповнюється щодо фізичних осіб.


VI. Інформація про осіб, що володіють 10 відсотками та більше акцій емітента

Найменування юридичної особи

Код за ЄДРПОУ

Місцезнаходження

Кількість акцій (штук)

Від загальної кількості акцій (у відсотках)

Від загальної кількості голосуючих акцій (у відсотках)

Кількість за видами акцій

прості іменні

прості на пред'явника

привілейовані іменні

привілейовані на пред'явника

Публiчне акцiонерне товариство "Нiкопольський завод феросплавiв"

00186520

53213 Україна Дніпропетровська немає мiсто Нiкополь вул. Електрометалургiв, 310

174430

11.9936

174430

0

0

0

Товариство з обмеженою вiдповiдальнiстю "Природнi iнвестицiї"

35135746

01033 Україна Київська немає мiсто Київ вул. Панькiвська, 11

1279926

88.0064

1279926

0

0

0

Прізвище, ім'я, по батькові фізичної особи*

Серія, номер, дата видачі паспорта, найменування органу, який видав паспорт**

Кількість акцій (штук)

Від загальної кількості акцій (у відсотках)

Від загальної кількості голосуючих акцій (у відсотках)

Кількість за видами акцій

прості іменні

прості на пред'явника

привілейовані іменні

привілейовані на пред'явника

Усього

1454356

100

1454356

0

0

0

* Зазначається: "Фізична особа", якщо фізична особа не дала згоди на розкриття прізвища, імені, по батькові.
** Заповненювати необов'язково.


VII. Інформація про загальні збори акціонерів

Вид загальних зборів*

чергові

позачергові

X

Дата проведення

15.04.2016

Кворум зборів**

100

Опис

Пропозицiї до перелiку питань порядку денного не надходили.
Порядок денний:
1. Обрання та пiдтвердження повноважень робочих органiв загальних зборiв акцiонерiв Товариства (лiчильної комiсiї, голови та секретаря загальних зборiв акцiонерiв Товариства).
2. Розгляд Звiту Директора Товариства за пiдсумками дiяльностi Товариства за 2015 рiк. Прийняття рiшення за наслiдками розгляду звiту Директора Товариства.
3. Розгляд звiту i висновкiв Ревiзiйної комiсiї за 2015 рiк. Прийняття
рiшення за наслiдками розгляду звiту Ревiзiйної комiсiї.
4. Розгляд Звiту Наглядової ради за 2015 рiк.
Прийняття рiшення за наслiдками розгляду звiту Наглядової ради. 5. Затвердження рiчного звiту Товариства за 2015 рiк. Затвердження рiчної фiнансової звiтностi та балансу Товариства за 2015 р.
6. Розподiл прибутку i збиткiв Товариства. Затвердження порядку розподiлу прибутку Товариства чи визначення порядку покриття збиткiв за пiдсумками 2015 року, затвердження строку та порядку виплати частки прибутку (дивiдендiв).
7. Вiдкликання та обрання членiв Ревiзiйної комiсiї.
8. Внесення змiн та доповнень до Статуту Товариства шляхом викладення його у новiй редакцiї та внутрiшнiх положень Товариства.

Рiшення:
1 питання: Обрати лiчильну комiсiю у складi Григор’єва Р.В., Ковальову О.Я.
Обрати Головою Загальних зборiв Верченко Дмитра Валерiйовича.
Обрати секретарем Загальних зборiв Кутову Вiкторiю Леонiдiвну.
2 питання: Затвердити звiт Директора за пiдсумками дiяльностi Товариства за 2015 рiк.
3 питання: Затвердити звiт та висновки Ревiзiйної комiсiї за 2015 рiк.
4 питання: Затвердити звiт Наглядової радиї за 2015 рiк.
5 питання: 1.Затвердиди рiчний звiт Товаритсва за 2015 рiк у формi звiту Директора за пiдсумками дiяльностi Товариства за 2015 рiк;
2. Затвердити рiчну фiнансову звiтнiсть та баланс Товариства за 2015 рiк.
6 питання: 1. Збитки за пiдсумками фiнансово-господарської дiяльностi Товариства у 2015 роцi у розмiрi 656,61 грн. покрити за результатами господарської дiяльностi наступного за звiтним перiодом
2. Дивiденди не нараховувати та не сплачувати.
7 питання:1. Вiдкликати дiючий склад Ревiзiйної комiсiї, а саме:
- Любарщук Ольга Олександрiвна– члена ревiзiйної комiсiї ПрАТ «НМЦ»
- Хандрига Свiтлана Василiвна– члена ревiзiйної комiсiї ПрАТ «НМЦ»
- Константинова Iгора Геннадiйовича– члена ревiзiйної комiсiї ПрАТ «НМЦ»
2. Обрати Ревiзiйну комiсiю у кiлькостi трьох осiб, а саме:
-
Любарщук Ольгу Олександрiвну– не володiє акцiями ПрАТ «НМЦ»
- Лозову Свiтлану Василiвну– не володiє акцiями ПрАТ «НМЦ»
- Константинова Iгора Геннадiйовича– не володiє акцiями ПрАТ «НМЦ»
8 питання:1. Прийняти змiни i доповнення до Статуту ПрАТ „НМЦ” пов’язанi з приведенням Статуту Товариства у вiдповiднiсть до Закону України «Про акцiонернi товариства», та затвердити нову редакцiю Статуту Товариства.
2. Доручити i надати вiдповiднi повноваження Головi зборiв ПрАТ „НМЦ” Верченко Дмитру Валерiйовичу пiдписати нову редакцiю Статуту Приватного акцiонерного товариства „НIКОПОЛЬСКИЙ МЕДIА-ЦЕНТР”.
3. Доручити директору Кутовiй В.Л. здiйснити всi необхiднi дiї щодо державної реєстрацiї змiн до Статуту ПрАТ „НМЦ” у вiдповiдностi до чинного законодавства України.
4. Рiшення по цьому питанню порядку денного вступає в силу з 01 травня 2016 року.


 


X. Відомості про цінні папери емітента

1. Інформація про випуски акцій

Дата реєстрації випуску

Номер свідоцтва про реєстрацію випуску

Найменування органу, що зареєстрував випуск

Міжнародний ідентифікаційний номер

Тип цінного паперу

Форма існування та форма випуску

Номінальна вартість акцій (грн)

Кількість акцій (штук)

Загальна номінальна вартість (грн)

Частка у статутному капіталі (у відсотках)

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

27.07.2010

80/04/1/10

ДТУ НКЦПФР

UA4000082697

Акція проста бездокументарна іменна

Бездокументарні іменні

1

1454356

1454356

100

Опис

Торгiвля цiнними паперами емитента на внутрiшнiх та зовнiшнiх ринках не проводилась. Фактiв лiстiнгу/делiстiнгу цiнних паперiв емитента не булоодаткової емiссiї цiнних паперiв в звiтному перiодi не було.

 


XII. Інформація про господарську та фінансову діяльність емітента

13.1. Інформація про основні засоби емітента (за залишковою вартістю)

Найменування основних засобів

Власні основні засоби (тис. грн.)

Орендовані основні засоби (тис. грн.)

Основні засоби, всього (тис. грн.)

на початок періоду

на кінець періоду

на початок періоду

на кінець періоду

на початок періоду

на кінець періоду

1. Виробничого призначення:

1.2

16

0

0

1.2

16

будівлі та споруди

0

0

0

0

0

0

машини та обладнання

0.6

0

0

0

0.6

0

транспортні засоби

0

0

0

0

0

0

земельні ділянки

0

0

0

0

0

0

інші

0.6

16

0

0

0.6

16

2. Невиробничого призначення:

0

0

0

0

0

0

будівлі та споруди

0

0

0

0

0

0

машини та обладнання

0

0

0

0

0

0

транспортні засоби

0

0

0

0

0

0

земельні ділянки

0

0

0

0

0

0

інвестиційна нерухомість

0

0

0

0

0

0

інші

0

0

0

0

0

0

Усього

1.2

16

0

0

1.2

16

Опис

Первiсна вартiсть основних засобiв на кiнець звiтного перiоду складає 276,6 тисрн., сума амортизацiї за рiк – 260,6 тис. грн.

2. Інформація щодо вартості чистих активів емітента

Найменування показника

За звітний період

За попередній період

Розрахункова вартість чистих активів (тис. грн)

-258.5

-258.3

Статутний капітал (тис. грн.)

1454.4

1454.4

Скоригований статутний капітал (тис. грн)

1454.4

1454.4

Опис

Використана методика розрахунку вартостi чистих активiв емiтента за попереднiй та звiтний периоди вiдповiдно до "Методичних рекомендацiй щодо визначення вартостi чистих активiв акцiонерних товариств", затвердженних рiшенням ДКЦПФР вiд 17.11.2004р. № 485. Рiзниця мiж розрахунковою вартiстю чистих активiв i статутним капiталом на кiнець звiтного периоду становить - -258.5 тисрн. Рiзниця мiж розрахунковою вартiстю чистих активiв i статутним капiталом на кiнець попереднього периоду становить - -258.3 тисрн.

Висновок

Згiдно аудиторському висновку-показник «чистi активи» станом на 31.12.2016 р. нижче розмiру статутного капiталу, що не вiдповiдає вимогам законодавства

3. Інформація про зобов'язання емітента

Види зобов'язань

Дата виникнення

Непогашена частина боргу (тис. грн.)

Відсоток за користування коштами (відсоток річних)

Дата погашення

Кредити банку

X

0

X

X

у тому числі:

 

Зобов'язання за цінними паперами

X

0

X

X

у тому числі:

 

за облігаціями (за кожним випуском):

X

0

X

X

за іпотечними цінними паперами (за кожним власним випуском):

X

0

X

X

за сертифікатами ФОН (за кожним власним випуском):

X

0

X

X

за векселями (всього)

X

0

X

X

за іншими цінними паперами (у тому числі за похідними цінними паперами)(за кожним видом):

X

0

X

X

за фінансовими інвестиціями в корпоративні права (за кожним видом):

X

0

X

X

Податкові зобов'язання

X

7.7

X

X

Фінансова допомога на зворотній основі

X

26

X

X

Інші зобов'язання

X

336.8

X

X

Усього зобов'язань

X

370.5

X

X

Опис:

У звiтному перiодi Товариство кредитами банкiв не користувалося. Зобовзання за цiнними паперами не виникали.
Iншi забов'язання складаються з:
- поточна кредиторська заборглваннiсть за товари, роботи, послуги 40,8 тисрн.;
- iншi поточнi забов'язання 279.0 тис.грн.


XIV. Відомості щодо особливої інформації та інформації про іпотечні цінні папери, що виникала протягом періоду

Дата виникнення події

Дата оприлюднення Повідомлення (Повідомлення про інформацію) у загальнодоступній інформаційній базі даних Комісії

Вид інформації

1

2

3

15.04.2016

18.04.2016

Відомості про зміну складу посадових осіб емітента

28.04.2016

29.04.2016

Відомості про зміну складу посадових осіб емітента

XV. Відомості про аудиторський висновок (звіт)

Найменування аудиторської фірми (П. І. Б. аудитора - фізичної особи - підприємця)

Приватне пiдприємство «АУДИТОРСЬКА КОМПАНIЯ «РЕЙТИНГ-АУДИТ»

Код за ЄДРПОУ (реєстраційний номер облікової картки* платника податків - фізичної особи)

30687076

Місцезнаходження аудиторської фірми, аудитора

45000, Волинська обл., м. Ковель, вул. Незалежностi, 101

Номер та дата видачі свідоцтва про включення до Реєстру аудиторських фірм та аудиторів, виданого Аудиторською палатою України

4129 26.03.2008

Реєстраційний номер, серія та номер, дата видачі та строк дії свідоцтва про внесення до реєстру аудиторських фірм, які можуть проводити аудиторські перевірки професійних учасників ринку цінних паперів**

- П 000352 12.02.2016 до 28.02.2018

Звітний період, за який проведений аудит фінансової звітності

2016

Думка аудитора***

умовно-позитивна


Інформація про стан корпоративного управління

ЗАГАЛЬНІ ЗБОРИ АКЦІОНЕРІВ

Яку кількість загальних зборів було проведено за минулі три роки?

№ з/п

Рік

Кількість зборів, усього

У тому числі позачергових

1

2016

1

0

2

2015

1

0

3

2014

1

0

 

Який орган здійснював реєстрацію акціонерів для участі в загальних зборах акціонерів останнього разу?

Так

Ні

Реєстраційна комісія, призначена особою, що скликала загальні збори

X

Акціонери

X

Депозитарна установа

X

Інше (запишіть): Iнше вiдсутне

Ні

 

Який орган здійснював контроль за станом реєстрації акціонерів або їх представників для участі в останніх загальних зборах (за наявності контролю)?

Так

Ні

Національна комісія з цінних паперів та фондового ринку

X

Акціонери, які володіють у сукупності більше ніж 10 відсотків

X

 

У який спосіб відбувалось голосування з питань порядку денного на загальних зборах останнього разу?

Так

Ні

Підняттям карток

X

Бюлетенями (таємне голосування)

X

Підняттям рук

X

Інше (запишіть): Голосування з процедурних питань та з питань порядку денного здiйснюється вiдкритим способом мандатами для вiдкритого голосування. Голосування на загальних зборах проводиться за принципом: одна акцiя – один голос. Кумулятивне голосування з питань обрання членiв Ревiзiйної комiсiї здiйснюється бюлетенями наступним чином: Пiд час проведення кумулятивного голосування загальна кiлькiсть голосiв акцiонера помножується на кiлькiсть членiв органу Товариства, що обираються. Акцiонер має право вiддати всi пiдрахованi таким чином голоси за одного кандидата або розподiлити їх мiж кiлькома кандидатами. Обраними до складу органу, що обирається, вважаються особи, якi за результатами кумулятивного голосування набрали найбiльшу кiлькiсть голосiв.

Так

 

Які були основні причини скликання останніх позачергових зборів у звітному періоді?

Так

Ні

Реорганізація

X

Додатковий випуск акцій

X

Унесення змін до статуту

X

Прийняття рішення про збільшення статутного капіталу товариства

X

Прийняття рішення про зменьшення статутного капіталу товариства

X

Обрання або припинення повноважень голови та членів наглядової ради

X

Обрання або припинення повноважень членів виконавчого органу

X

Обрання або припинення повноважень членів ревізійної комісії (ревізора)

X

Делегування додаткових повноважень наглядовій раді

X

Інше (запишіть): позачерговi збори не скликалися

Так

 

Чи проводились у звітному році загальні збори акціонерів у формі заочного голосування? (так/ні)

Ні

ОРГАНИ УПРАВЛІННЯ

Який склад наглядової ради (за наявності)?

(осіб)

Кількість членів наглядової ради, у тому числі:

3

членів наглядової ради - акціонерів

членів наглядової ради - представників акціонерів

0

членів наглядової ради - незалежних директорів

членів наглядової ради - акціонерів, що володіють більше ніж 10 відсотками акцій

членів наглядової ради - акціонерів, що володіють менше ніж 10 відсотками акцій

членів наглядової ради - представників акціонерів, що володіють більше ніж 10 відсотками акцій

0

членів наглядової ради - представників акціонерів, що володіють менше ніж 10 відсотками акцій

0

 

Чи проводила наглядова рада самооцінку?

Так

Ні

Складу

X

Організації

X

Діяльності

X

Інше (запишить)

Наглядова рада не проводила самооцiнку

 

Оцiнка роботи Наглядової ради не проводилась

 

Скільки разів на рік у середньому відбувалося засідання наглядової ради протягом останніх трьох років?

4

 

Які саме комітети створено в складі наглядової ради (за наявності)?

Так

Ні

Стратегічного планування

X

Аудиторський

X

З питань призначень і винагород

X

Інвестиційний

X

Інші (запишіть)

комiтети не створено

Інші (запишіть)

комiтети не створено

 

комiтети не створено, тому оцiнка не проводилась

 

Чи створено в акціонерному товаристві спеціальну посаду корпоративного секретаря? (так/ні)

Ні

 

Яким чином визначається розмір винагороди членів наглядової ради?

Так

Ні

Винагорода є фіксованою сумою

X

Винагорода є відсотком від чистого прибутку або збільшення ринкової вартості акцій

X

Винагорода виплачується у вигляді цінних паперів товариства

X

Члени наглядової ради не отримують винагороди

X

Інше (запишіть)

Члени Наглядової ради виконують свої обовзки на безоплатнiй основi згiдно пiдписаних цивiльно-правових договорiв.

 

Які з вимог до членів наглядової ради викладені у внутрішніх документах акціонерного товариства?

Так

Ні

Галузеві знання і досвід роботи в галузі

X

Знання у сфері фінансів і менеджменту

X

Особисті якості (чесність, відповідальність)

X

Відсутність конфлікту інтересів

X

Граничний вік

X

Відсутні будь-які вимоги

X

Інше (запишіть): члени Наглядової ради не мають права приймати участь в iнших органах управлiння Товариства

X

 

Коли останній раз було обрано нового члена наглядової ради, яким чином він ознайомився зі своїми правами та обов'язками?

Так

Ні

Новий член наглядової ради самостійно ознайомився із змістом внутрішніх документів акціонерного товариства

X

Було проведено засідання наглядової ради, на якому нового члена наглядової ради ознайомили з його правами та обов'язками

X

Для нового члена наглядової ради було організовано спеціальне навчання (з корпоративного управління або фінансового менеджменту)

X

Усіх членів наглядової ради було переобрано на повторний строк або не було обрано нового члена

X

Інше (запишіть)

Останнiй раз вiдкликання та обрання членiв Наглядової ради вiдбулося в 2015 роцi на загальних зборах акцiонерiв

 

Чи створено у вашому акціонерному товаристві ревізійну комісію або введено посаду ревізора? (так, створено ревізійну комісію / так, введено посаду ревізора / ні)

так, створено ревізійну комісію

Якщо в товаристві створено ревізійну комісію:

 

кількість членів ревізійної комісії 3 осіб;

Скільки разів на рік у середньому відбувалося засідання ревізійної комісії протягом останніх трьох років? 1

 

Відповідно до статуту вашого акціонерного товариства, до компетенції якого з органів (загальних зборів акціонерів, наглядової ради чи виконавчого органу) належить вирішення кожного з цих питань?

Загальні збори акціонерів

Наглядова рада

Виконавчий орган

Не належить до компетенції жодного органу

Визначення основних напрямів діяльності (стратегії)

Так

Ні

Ні

Ні

Затвердження планів діяльності (бізнес-планів)

Ні

Так

Ні

Ні

Затвердження річного фінансового звіту або балансу, або бюджету

Так

Ні

Ні

Ні

Обрання та припинення повноважень голови та членів виконавчого органу

Ні

Так

Ні

Ні

Обрання та припинення повноважень голови та членів наглядової ради

Так

Ні

Ні

Ні

Обрання та припинення повноважень голови та членів ревізійної комісії

Так

Ні

Ні

Ні

Визначення розміру винагороди для голови та членів виконавчого органу

Ні

Так

Ні

Ні

Визначення розміру винагороди для голови та членів наглядової ради

Так

Ні

Ні

Ні

Прийняття рішення про притягнення до майнової відповідальності членів виконавчого органу

Ні

Так

Ні

Ні

Прийняття рішення про додатковий випуск акцій

Так

Ні

Ні

Ні

Прийняття рішення про викуп, реалізацію та розміщення власних акцій

Так

Ні

Ні

Ні

Затвердження зовнішнього аудитора

Ні

Так

Ні

Ні

Затвердження договорів, щодо яких існує конфлікт інтересів

Ні

Ні

Ні

Так

 

Чи містить статут акціонерного товариства положення, яке обмежує повноваження виконавчого органу приймати рішення про укладення договорів, враховуючи їх суму, від імені акціонерного товариства? (так/ні) Так

 

Чи містить статут або внутрішні документи акціонерного товариства положення про конфлікт інтересів, тобто суперечність між особистими інтересами посадової особи або пов'язаних з нею осіб та обов'язком діяти в інтересах акціонерного товариства?(так/ні) НіЯкі документи існують у вашому акціонерному товаристві?

Так

Ні

Положення про загальні збори акціонерів

X

Положення про наглядову раду

X

Положення про виконавчий орган

X

Положення про посадових осіб акціонерного товариства

X

Положення про ревізійну комісію (або ревізора)

X

Положення про акції акціонерного товариства

X

Положення про порядок розподілу прибутку

X

Інше (запишіть):

iнше вiдсутне

 

Яким чином акціонери можуть отримати таку інформацію про діяльність вашого акціонерного товариства?

Інформація розповсюджується на загальних зборах

Публікується у пресі, оприлюднюється в загальнодоступній інформаційній базі даних НКЦПФР про ринок цінних паперів

Документи надаються для ознайомлення безпосередньо в акціонерному товаристві

Копії документів надаються на запит акціонера

Інформація розміщується на власній інтернет-сторінці акціонерного товариства

Фінансова звітність, результати діяльності

Так

Так

Так

Так

Так

Інформація про акціонерів, які володіють 10 відсотків та більше статутного капіталу

Ні

Так

Так

Ні

Так

Інформація про склад органів управління товариства

Так

Так

Так

Так

Так

Статут та внутрішні документи

Так

Ні

Так

Так

Ні

Протоколи загальних зборів акціонерів після їх проведення

Ні

Ні

Так

Так

Ні

Розмір винагороди посадових осіб акціонерного товариства

Ні

Ні

Ні

Ні

Ні

 

Чи готує акціонерне товариство фінансову звітність у відповідності до міжнародних стандартів фінансової звітності? (так/ні) Ні

 

Скільки разів на рік у середньому проводилися аудиторські перевірки акціонерного товариства зовнішнім аудитором протягом останніх трьох років?

Так

Ні

Не проводились взагалі

X

Менше ніж раз на рік

X

Раз на рік

X

Частіше ніж раз на рік

X

 

Який орган приймав рішення про затвердження зовнішнього аудитора?

Так

Ні

Загальні збори акціонерів

X

Наглядова рада

X

Виконавчий орган

X

Інше (запишіть)

iнше вiдсутне

 

Чи змінювало акціонерне товариство зовнішнього аудитора протягом останніх трьох років? (так/ні) Так

 

З якої причини було змінено аудитора?

Так

Ні

Не задовольняв професійний рівень

X

Не задовольняли умови договору з аудитором

X

Аудитора було змінено на вимогу акціонерів

X

Інше (запишіть)

аудитора змiнено в 2014 роцi у звзку з цiновою полiтикою

 

Який орган здійснював перевірки фінансово-господарської діяльності акціонерного товариства в минулому році?

Так

Ні

Ревізійна комісія (ревізор)

X

Наглядова рада

X

Відділ внутрішнього аудиту акціонерного товариства

X

Стороння компанія або сторонній консультант

X

Перевірки не проводились

X

Інше (запишіть)

iнше вiдсутне

 

З ініціативи якого органу ревізійна комісія (ревізор) проводила перевірку останнього разу?

Так

Ні

З власної ініціативи

X

За дорученням загальних зборів

X

За дорученням наглядової ради

X

За зверненням виконавчого органу

X

На вимогу акціонерів, які в сукупності володіють понад 10 відсотків голосів

X

Інше (запишіть)

iнше вiдсутне

 

Чи отримувало ваше акціонерне товариство протягом останнього року платні послуги консультантів у сфері корпоративного управління чи фінансового менеджменту? (так/ні) Ні

ЗАЛУЧЕННЯ ІНВЕСТИЦІЙ ТА ВДОСКОНАЛЕННЯ ПРАКТИКИ КОРПОРАТИВНОГО УПРАВЛІННЯ

Чи планує ваше акціонерне товариство залучити інвестиції кожним з цих способів протягом наступних трьох років?

Так

Ні

Випуск акцій

X

Випуск депозитарних розписок

X

Випуск облігацій

X

Кредити банків

X

Фінансування з державного і місцевих бюджетів

X

Інше (запишіть): данi вiдсутнi

 

Чи планує ваше акціонерне товариство залучити іноземні інвестиції протягом наступних трьох років*?

Так, уже ведемо переговори з потенційним інвестором

Так, плануємо розпочати переговори

Так, плануємо розпочати переговори в наступному році

Так, плануємо розпочати переговори протягом двох років

Ні, не плануємо залучати іноземні інвестиції протягом наступних трьох років

X

Не визначились

 

Чи планує ваше акціонерне товариство включити власні акції до лістингу фондових бірж протягом наступних трьох років? (так/ні/не визначились) Ні

 

Чи змінювало акціонерне товариство особу, яка веде облік прав власності на акції у депозитарній системі України протягом останніх трьох років? Ні

 

Чи має акціонерне товариство власний кодекс (принципи, правила) корпоративного управління? (так/ні) Ні

 

У разі наявності у акціонерного товариства кодексу (принципів, правил) корпоративного управління вкажіть дату його прийняття: ; яким органом управління прийнятий: Данi вiдсутнi

Чи оприлюднено інформацію про прийняття акціонерним товариством кодексу (принципів, правил) корпоративного управління? (так/ні) Ні; укажіть яким чином його оприлюднено: Данi вiдсутнi

Вкажіть інформацію щодо дотримання/недотримання кодексу корпоративного управління (принципів, правил) в акціонерному товаристві (з посиланням на джерело розміщення їх тексту), відхилення та причини такого відхилення протягом року

Данi вiдсутнi

ФІНАНСОВИЙ ЗВІТ
СУБ'ЄКТА МАЛОГО ПІДПРИЄМНИЦТВА

 

КОДИ

Дата(рік, місяць, число)

2017 | 01 | 01

Підприємство

ПРИВАТНЕ АКЦIОНЕРНЕ ТВАРИСТВО "НIКОПОЛЬСЬКИЙ МЕДIА-ЦЕНТР"

за ЄДРПОУ

30755884

Територія

за КОАТУУ

1211600000

Організаційно-правова форма господарювання

за КОПФГ

120

Вид економічної діяльності

за КВЕД

60.2

Середня кількість працівників

Одиниця виміру: тисрн. з одним десятковим знаком

Адреса, телефон

вулиця Патрiотiв України, будинок 113А, мiсто Нiкополь, Днiпропетровської областi 53201 42922

 

Форма № 1-м

1. Баланс
на 31.12.2016 р.

 

Актив

Код рядка

На початок звітного періоду

На кінець звітного періоду

1

2

3

4

I. Необоротні активи

Незавершені капітальні інвестиції

1005

Основні засоби:

1010

1.2

16

- первісна вартість

1011

228.3

276.6

- знос

1012