Титульний аркуш

Підтверджую ідентичність електронної та паперової форм інформації, що подається до Комісії, та достовірність інформації, наданої для розкриття в загальнодоступній інформаційній базі даних Комісії.

Директор

Кутова Вiкторiя Леонiдiвна

(посада)

(підпис)

(прізвище та ініціали керівника)

М.П.

30.04.2014

(дата)

Річна інформація емітента цінних паперів
за 2013 рік

I. Загальні відомості

1. Повне найменування емітента

ПРИВАТНЕ АКЦIОНЕРНЕ ТВАРИСТВО "НIКОПОЛЬСЬКИЙ МЕДIА-ЦЕНТР"

2. Організаційно-правова форма

Приватне акціонерне товариство

3. Код за ЄДРПОУ

30755884

4. Місцезнаходження

Дніпропетровська , немає, 53201, мiсто Нiкополь, проспект Трубникiв, будинок 56

5. Міжміський код, телефон та факс

(05662) 4-29-22 (05662) 4-29-22

6. Електронна поштова адреса

nmz@emitent.net.ua

II. Дані про дату та місце оприлюднення річної інформації

1. Річна інформація розміщена у загальнодоступній інформаційній базі даних Комісії

28.04.2014

(дата)

2. Річна інформація опублікована у

Бюлетень "Вiдомостi НКЦПДР" 81

29.04.2014

(номер та найменування офіційного друкованого видання)

(дата)

3. Річна інформація розміщена на власній сторінці

nikopol-nmc.com.ua

в мережі Інтернет

30.04.2014

(адреса сторінки)

(дата)


Зміст

1. Основні відомості про емітента:

X

2. інформація про одержані ліцензії (дозволи) на окремі види діяльності

X

3. Відомості щодо участі емітента в створенні юридичних осіб

4. Інформація щодо посади корпоративного секретаря

5. Інформація про рейтингове агентство

6. Інформація про засновників та/або учасників емітента та кількість і вартість акцій (розміру часток, паїв)

7. Інформація про посадових осіб емітента:

1) інформація щодо освіти та стажу роботи посадових осіб емітента

X

2) інформація про володіння посадовими особами емітента акціями емітента

8. Інформація про осіб, що володіють 10 відсотками та більше акцій емітента

X

9. Інформація про загальні збори акціонерів

X

10. Інформація про дивіденди

11. Інформація про юридичних осіб, послугами яких користується емітент

12. Відомості про цінні папери емітента:

1) інформація про випуски акцій емітента

X

2) інформація про облігації емітента

3) інформація про інші цінні папери, випущені емітентом

4) інформація про похідні цінні папери

5) інформація про викуп власних акцій протягом звітного періоду

13. Опис бізнесу

14. Інформація про господарську та фінансову діяльність емітента:

1) інформація про основні засоби емітента (за залишковою вартістю)

X

2) інформація щодо вартості чистих активів емітента

X

3) інформація про зобов'язання емітента

X

4) інформація про обсяги виробництва та реалізації основних видів продукції

X

5) інформація про собівартість реалізованої продукції

X

15. Інформація про забезпечення випуску боргових цінних паперів

16. Відомості щодо особливої інформації та інформації про іпотечні цінні папери, що виникала протягом звітного періоду

X

17. Інформація про стан корпоративного управління

X

18. Інформація про випуски іпотечних облігацій

19. Інформація про склад, структуру і розмір іпотечного покриття:

1) інформація про розмір іпотечного покриття та його співвідношення з розміром (сумою) зобов'язань за іпотечними облігаціями з цим іпотечним покриттям

2) інформація щодо співвідношення розміру іпотечного покриття з розміром (сумою) зобов'язань за іпотечними облігаціями з цим іпотечним покриттям на кожну дату після змін іпотечних активів у складі іпотечного покриття, які відбулися протягом звітного періоду

3) інформація про заміни іпотечних активів у складі іпотечного покриття або включення нових іпотечних активів до складу іпотечного покриття

4) відомості про структуру іпотечного покриття іпотечних облігацій за видами іпотечних активів та інших активів на кінець звітного періоду

5) відомості щодо підстав виникнення у емітента іпотечних облігацій прав на іпотечні активи, які складають іпотечне покриття за станом на кінець звітного року

20. Інформація про наявність прострочених боржником строків сплати чергових платежів за кредитними договорами (договорами позики), права вимоги за якими забезпечено іпотеками, які включено до складу іпотечного покриття

21. Інформація про випуски іпотечних сертифікатів

22. Інформація щодо реєстру іпотечних активів

23. Основні відомості про ФОН

24. Інформація про випуски сертифікатів ФОН

25. Інформація про осіб, що володіють сертифікатами ФОН

26. Розрахунок вартості чистих активів ФОН

27. Правила ФОН

28. Відомості про аудиторський висновок (звіт)

X

29. Текст аудиторського висновку (звіту)

X

30. Річна фінансова звітність

X

31. Річна фінансова звітність, складена відповідно до Міжнародних стандартів бухгалтерського обліку (у разі наявності)

32. Звіт про стан об'єкта нерухомості (у разі емісії цільових облігацій підприємств, виконання зобов'язань за якими здійснюється шляхом передачі об'єкта (частини об'єкта) житлового будівництва)

33. Примітки

1.Вiдомостi щодо належностi емiтента до будь-яких об"еднань пiдприємств: емiтент не належить до жодних об"еднань пiдприємств. 2. Iнформацiя про рейтингове агенство: пiдприємство-емiтент не подавав заявку на визначення рейтингової оцiнки до рейтингового агенства. 3. Iнформацiя про дивiденди: у звiтному роцi дивiденди на нараховувались i не виплачувались. 4. Iнформацiя про облiгацiї: облiгацiї не випускалися. 5. Iнформацiя про iншi цiннi папери, випущенi емiтентом: iншi цiннi папери не випускалися. 6. Iнформацiя про викуп власних акцiй протягом звiтного перiоду: протягом звiтного перiоду викупу власних акцiй не було. 7. Iнформацiя про гарантiї третьої особи за кожним випуском цiнних паперiв: гарантiї з боку третьої сособи не надавалися. 8. Звiт про стан об"екта нерухомостi: цiльовi облiгацiї не випускалися. 9. Посадовi особи акцiями емiтента (Товариства) не володiють.


III. Основні відомості про емітента

1. Повне найменування

ПРИВАТНЕ АКЦIОНЕРНЕ ТВАРИСТВО "НIКОПОЛЬСЬКИЙ МЕДIА-ЦЕНТР"

2. Серія і номер свідоцтва про державну реєстрацію юридичної особи (за наявності)

А00 № 823475

3. Дата проведення державної реєстрації

22.01.2002

4. Територія (область)

Дніпропетровська

5. Статутний капітал (грн)

1454356

6. Відсоток акцій у статутному капіталі, що належить державі

0

7. Відсоток акцій (часток, паїв) статутного капіталу, що передано до статутного капіталу державного (національного) акціонерного товариства та/або холдингової компанії

0

8. Середня кількість працівників (осіб)

8

9. Основні види діяльності із зазначенням найменування виду діяльності та коду за КВЕД

60.20 Дiяльнiсть у сферi телевiзiйного мовлення

- -

- -

10. Органи управління підприємства

Загальнi збори акцiонерiв Наглядова рада Директор Ревiзiйна комiсiя Редакцiйна рада

11. Банки, що обслуговують емітента:

1) найменування банку (філії, відділення банку), який обслуговує емітента за поточним рахунком у національній валюті

ПАТ "Банк Кредит-Днiпро"м.Днiпропетровськ

2) МФО банку

305749

3) поточний рахунок

2600730184102

4) найменування банку (філії, відділення банку), який обслуговує емітента за поточним рахунком у іноземній валюті

-

5) МФО банку

-

6) поточний рахунок

-

12. Інформація про одержані ліцензії (дозволи) на окремі види діяльності*

Вид діяльності

Номер ліцензії (дозволу)

Дата видачі

Державний орган, що видав

Дата закінчення дії ліцензії (дозволу)

1

2

3

4

5

лiцензiя на мовлення

Серiя НР № 1039-м

19.03.2003

Нацiональна Рада України з питань телебачення i радiомовлення

20.03.2017

Опис

Питання щодо подовження термiну дiї лiцензiї буде вирiшуватись в 2017 роцi

V. Інформація про посадових осіб емітента

6.1. Інформація щодо освіти та стажу роботи посадових осіб емітента

1) посада

Директор

2) прізвище, ім'я, по батькові фізичної особи або повне найменування юридичної особи

Бондарець Влерiй Миколайович

3) паспортні дані фізичної особи (серія, номер, дата видачі, орган, який видав)* або код за ЄДРПОУ юридичної особи

АЕ 315982 21.06.1996 Нiкопольським МВУМВС України в Днiпропетровськiй областi

4) рік народження**

1967

5) освіта**

вища

6) стаж керівної роботи (років)**

4

7) найменування підприємства та попередня посада, яку займав**

ТРК "Кварц" ,корреспондент-вiдеооператор

8) дата обрання та термін, на який обрано

17.02.2009 необмежений

9) Опис

Виконавчий орган Товариства,який здiйснює керiвництво його поточною дiяльнiстю, є Директор Товариства. Директор Товариства вирiшує всi питання поточної дiяльностi Товариства,за винятком тих питань,що належать до компитентностi Загальних Зборiв Акцiонерiв,Наглядової Ради,Ревiзiйної комiсiї. Директор Товариства пiдзвiтен та пiдконтролен Загальним Зборам Акцiонерiв i Наглядовiй Радi та органiзує виконання їх рiшень. Непогашенi судимостi за корисливi та посадовi злочини не має. Особа не надала згоди на поширення iнформацiї щодо винагороди. Iнформацiя про обiймання посад в iнших пiдприємствах вiдсутня. Особу звiльнено 13.05.2013р. на пiдставi рiшення Наглядової Ради.

* Зазначається у разі надання згоди фізичної особи на розкриття паспортних даних. У разі ненадання згоди посадової особи на розкриття паспортних даних про це зазначається у описі.
** Заповнюється щодо фізичних осіб.

1) посада

Директор

2) прізвище, ім'я, по батькові фізичної особи або повне найменування юридичної особи

Кутова Вiкторiя Леонiдiвна

3) паспортні дані фізичної особи (серія, номер, дата видачі, орган, який видав)* або код за ЄДРПОУ юридичної особи

АМ 569822 22.11.2001 Нiкопольським МВ УМВС України у Днiпропетровськiй областi

4) рік народження**

1967

5) освіта**

вища

6) стаж керівної роботи (років)**

1

7) найменування підприємства та попередня посада, яку займав**

Приватне Акцiонерне Товариство «Нiкопольський медiа-центр», виконавчий директор

8) дата обрання та термін, на який обрано

13.05.2013 необмежений

9) Опис

Виконавчий орган Товариства,який здiйснює керiвництво його поточною дiяльнiстю, є Директор Товариства. Директор Товариства вирiшує всi питання поточної дiяльностi Товариства,за винятком тих питань,що належать до компитентностi Загальних Зборiв Акцiонерiв,Наглядової Ради,Ревiзiйної комiсiї. Директор Товариства пiдзвiтен та пiдконтролен Загальним Зборам Акцiонерiв i Наглядовiй Радi та органiзує виконання їх рiшень. Непогашенi судимостi за корисливi та посадовi злочини не має. Особа не надала згоди на поширення iнформацiї щодо винагороди. Iнформацiя про обiймання посад в iнших пiдприємствах вiдсутня.

* Зазначається у разі надання згоди фізичної особи на розкриття паспортних даних. У разі ненадання згоди посадової особи на розкриття паспортних даних про це зазначається у описі.
** Заповнюється щодо фізичних осіб.

1) посада

член Наглядової Ради

2) прізвище, ім'я, по батькові фізичної особи або повне найменування юридичної особи

Кривцова Валерiя Iгорiвна

3) паспортні дані фізичної особи (серія, номер, дата видачі, орган, який видав)* або код за ЄДРПОУ юридичної особи

АС 904468 08.12.2003 Кировським РВ ДМУ УМВС України у Днiпропетровськiй областi

4) рік народження**

1987

5) освіта**

вища

6) стаж керівної роботи (років)**

8

7) найменування підприємства та попередня посада, яку займав**

Юристконсульт ТРК "Стерх"

8) дата обрання та термін, на який обрано

29.04.2010 3 роки

9) Опис

Повноваження Наглядової Ради визначено Статутом пiдприємства,а порядок її роботи - Положенням про Наглядову Раду,що затверджується Загальними зборами Акцiонерiв Товариства. Непогашенi судимостi за корисливi та посадовi злочини не має. Виногорода не виплачується. Iнформацiя про обiймання посад на iнших пiдприємствах вiдсутня. Звiльнено 19.04.2013р. на пiдставi рiшення загальних зборiв акцiонерiв.

* Зазначається у разі надання згоди фізичної особи на розкриття паспортних даних. У разі ненадання згоди посадової особи на розкриття паспортних даних про це зазначається у описі.
** Заповнюється щодо фізичних осіб.

1) посада

член Наглядової ради

2) прізвище, ім'я, по батькові фізичної особи або повне найменування юридичної особи

Троян Михайло Михайлович

3) паспортні дані фізичної особи (серія, номер, дата видачі, орган, який видав)* або код за ЄДРПОУ юридичної особи

АЕ 336279 09.06.1996 Нижньоднiпровським РВ ДМУ МВД України у Днiпропетровськiй областi

4) рік народження**

1956

5) освіта**

вища

6) стаж керівної роботи (років)**

17

7) найменування підприємства та попередня посада, яку займав**

Головний спецiалiст управлiння корпоративних прав ТОВ "ИСТВАН"

8) дата обрання та термін, на який обрано

19.04.2013 3 роки

9) Опис

Повноваження Наглядової Ради визначено Статутом пiдприємства,а порядок її роботи - Положенням про Наглядову Раду,що затверджується Загальними зборами Акцiонерiв Товариства. Непогашенi судимостi за корисливi та посадовi злочини не має Виногорода не виплачується. Iнформацiя про обiймання посад на iнших пiдприємствах вiдсутня.

* Зазначається у разі надання згоди фізичної особи на розкриття паспортних даних. У разі ненадання згоди посадової особи на розкриття паспортних даних про це зазначається у описі.
** Заповнюється щодо фізичних осіб.

1) посада

член Наглядової ради

2) прізвище, ім'я, по батькові фізичної особи або повне найменування юридичної особи

Глибченко Станiслав Вадимиович

3) паспортні дані фізичної особи (серія, номер, дата видачі, орган, який видав)* або код за ЄДРПОУ юридичної особи

СН 418435 28.02.1997 Ватутiнським РУ ГУ МВС України в м. Києвi

4) рік народження**

1980

5) освіта**

вища

6) стаж керівної роботи (років)**

6

7) найменування підприємства та попередня посада, яку займав**

Юрисконсульт управлiння корпоративних прав ТОВ "ИСТВАН"

8) дата обрання та термін, на який обрано

19.04.2013 3 роки

9) Опис

Повноваження Наглядової Ради визначено Статутом пiдприємства,а порядок її роботи - Положенням про Наглядову Раду,що затверджується Загальними зборами Акцiонерiв Товариства. Непогашенi судимостi за корисливi та посадовi злочини не має. Виногорода не виплачується. Iнформацiя про обiймання посад в iнших пiдприємствах вiдсутня.

* Зазначається у разі надання згоди фізичної особи на розкриття паспортних даних. У разі ненадання згоди посадової особи на розкриття паспортних даних про це зазначається у описі.
** Заповнюється щодо фізичних осіб.

1) посада

член Наглядової ради

2) прізвище, ім'я, по батькові фізичної особи або повне найменування юридичної особи

Зiнченко Вiкторiя Сергiївна

3) паспортні дані фізичної особи (серія, номер, дата видачі, орган, який видав)* або код за ЄДРПОУ юридичної особи

МР 119237 28.10.2004 Новокаховським МВ УМВС України у Херсонськiй областi

4) рік народження**

1988

5) освіта**

вища

6) стаж керівної роботи (років)**

0

7) найменування підприємства та попередня посада, яку займав**

ДП “Телерадiокомпанiя “Стерх “ - юрисконсульт

8) дата обрання та термін, на який обрано

19.04.2013 3 роки

9) Опис

Повноваження Наглядової Ради визначено Статутом пiдприємства,а порядок її роботи - Положенням про Наглядову Раду,що затверджується Загальними зборами Акцiонерiв Товариства. Непогашенi судимостi за корисливi та посадовi злочини не має. Виногорода не виплачується. Iнформацiя про обiймання посад в iнших пiдприємствах вiдсутня.

* Зазначається у разі надання згоди фізичної особи на розкриття паспортних даних. У разі ненадання згоди посадової особи на розкриття паспортних даних про це зазначається у описі.
** Заповнюється щодо фізичних осіб.

1) посада

член Ревiзiйної комiсiї

2) прізвище, ім'я, по батькові фізичної особи або повне найменування юридичної особи

Люборщук Ольга Олександрiвна

3) паспортні дані фізичної особи (серія, номер, дата видачі, орган, який видав)* або код за ЄДРПОУ юридичної особи

АМ 369572 11.08.2001 Кировским РО ДГУ УМВД України в Днiпропетровськiй областi

4) рік народження**

1967

5) освіта**

вища

6) стаж керівної роботи (років)**

9

7) найменування підприємства та попередня посада, яку займав**

Головний бухгалтер ДП ТРК "СТЕРХ".

8) дата обрання та термін, на який обрано

19.04.2013 3 роки

9) Опис

Повноваження Ревiзiйної комiсiї визначено законодавством України та Статутом пiдприємства,а порядок її роботи - Положенням про Ревiзiйну комiсiю,що затверджується Загальними зборами Акцiонерiв Товариства. Непогашенi судимостi за корисливi та посадовi злочини не має. Виногорода не виплачується. Iнформацiя про обiймання посад на iнших пiдприємствах вiдсутня.

* Зазначається у разі надання згоди фізичної особи на розкриття паспортних даних. У разі ненадання згоди посадової особи на розкриття паспортних даних про це зазначається у описі.
** Заповнюється щодо фізичних осіб.

1) посада

член Ревiзiйної комiсiї

2) прізвище, ім'я, по батькові фізичної особи або повне найменування юридичної особи

Хандрига Свiтлана Василiвна

3) паспортні дані фізичної особи (серія, номер, дата видачі, орган, який видав)* або код за ЄДРПОУ юридичної особи

АК 326298 01.09.1998 Iндустрiальним РВ ДМУ УМВС України у Днiпропетровськiй областi

4) рік народження**

1970

5) освіта**

вища

6) стаж керівної роботи (років)**

9

7) найменування підприємства та попередня посада, яку займав**

Заступник головного бухгалтера ТРК "Стерх"

8) дата обрання та термін, на який обрано

19.04.2013 3 роки

9) Опис

Повноваження Ревiзiйної комiсiї визначено законодавством України та Статутом пiдприємства,а порядок її роботи - Положенням про Ревiзiйну комiсiю,що затверджується Загальними зборами Акцiонерiв Товариства. Непогашенi судимостi за корисливi та посадовi злочини не має. Виногорода не виплачується. Iнформацiя про обiймання посад в iнших пiдприємствах вiдсутня.

* Зазначається у разі надання згоди фізичної особи на розкриття паспортних даних. У разі ненадання згоди посадової особи на розкриття паспортних даних про це зазначається у описі.
** Заповнюється щодо фізичних осіб.

1) посада

член Ревiзiйної комiсiї

2) прізвище, ім'я, по батькові фізичної особи або повне найменування юридичної особи

Константинов Iгор Генадiєвич

3) паспортні дані фізичної особи (серія, номер, дата видачі, орган, який видав)* або код за ЄДРПОУ юридичної особи

АЕ 493531 03.04.1997 Червоногвардiйським РО УМВД України У Днiпропетровськiй областi

4) рік народження**

1968

5) освіта**

вища

6) стаж керівної роботи (років)**

14

7) найменування підприємства та попередня посада, яку займав**

Заступник начальника вiддiлу реклами ТРК "Стерх"

8) дата обрання та термін, на який обрано

19.04.2013 3 роки

9) Опис

Повноваження Ревiзiйної комiсiї визначено законодавством України та Статутом пiдприємства,а порядок її роботи - Положенням про Ревiзiйну комiсiю,що затверджується Загальними зборами Акцiонерiв Товариства. . Непогашенi судимостi за корисливi та посадовi злочини не має. Виногорода не виплачується. Iнформацiя про обiймання посад в iнших пiдприємствах вiдсутня.

* Зазначається у разі надання згоди фізичної особи на розкриття паспортних даних. У разі ненадання згоди посадової особи на розкриття паспортних даних про це зазначається у описі.
** Заповнюється щодо фізичних осіб.

1) посада

Головний бухгалтер

2) прізвище, ім'я, по батькові фізичної особи або повне найменування юридичної особи

Шведенко Вiра Володимирiвна

3) паспортні дані фізичної особи (серія, номер, дата видачі, орган, який видав)* або код за ЄДРПОУ юридичної особи

АН 354872 11.03.2005 Нiкопольським МВУМВС України в Днiпропетровський областi

4) рік народження**

1972

5) освіта**

вища

6) стаж керівної роботи (років)**

4

7) найменування підприємства та попередня посада, яку займав**

ТРК "Кварц".програмний редактор

8) дата обрання та термін, на який обрано

20.03.2009 необмежений

9) Опис

Забезпечує ведення бухгалтерського облiку , дотримуючись єдиних методологiчних засад, встановлених Законом України "Про бухгалтерський облiк та фiнансову звiтнiсть в Українi", з урахуванням особливостей дiяльностi пiдприємства i технологiї оброблення облiкових даних. Здiйснює заходи щодо надання повної, правдивої та неупередженої iнформацiї про фiнансовий стан, результати дiяльностi та рух коштiв пiдприємства. Головний бухгалтер безпосередньо пiдпорядковується Директору. Непогашенi судимостi за корисливi та посадовi злочини не має. Особа не надала згоди на поширення iнформацiї щодо отриманої винагороди. Iнформацiя про обiймання посад в iнших пiдприємствах вiдсутня. Звiльнено 16.08.2013р. на пiдставi наказу Директора.

* Зазначається у разі надання згоди фізичної особи на розкриття паспортних даних. У разі ненадання згоди посадової особи на розкриття паспортних даних про це зазначається у описі.
** Заповнюється щодо фізичних осіб.

1) посада

Головний бухгалтер

2) прізвище, ім'я, по батькові фізичної особи або повне найменування юридичної особи

Непомняща Анжела Петрiвна

3) паспортні дані фізичної особи (серія, номер, дата видачі, орган, який видав)* або код за ЄДРПОУ юридичної особи

АЕ 423335 30.11.1996 Нiкопольським МВУМВС України у Днiпропетровськiй областi

4) рік народження**

0

5) освіта**

вища

6) стаж керівної роботи (років)**

0

7) найменування підприємства та попередня посада, яку займав**

Головний бухгалтер Товариства з обмеженою вiдповiдальнiстю "Колорит"

8) дата обрання та термін, на який обрано

19.08.2013 необмежений

9) Опис

Забезпечує ведення бухгалтерського облiку , дотримуючись єдиних методологiчних засад, встановлених Законом України "Про бухгалтерський облiк та фiнансову звiтнiсть в Українi", з урахуванням особливостей дiяльностi пiдприємства i технологiї оброблення облiкових даних. Здiйснює заходи щодо надання повної, правдивої та неупередженої iнформацiї про фiнансовий стан, результати дiяльностi та рух коштiв пiдприємства. Головний бухгалтер безпосередньо пiдпорядковується Директору. Непогашенi судимостi за корисливi та посадовi злочини не має. Особа не надала згоди на розголошення iнформацiї щодо розмiру отриманої винагороди. Iнформацiя про обiймання посад на iнших пiдприємствах вiдсутня.

* Зазначається у разі надання згоди фізичної особи на розкриття паспортних даних. У разі ненадання згоди посадової особи на розкриття паспортних даних про це зазначається у описі.
** Заповнюється щодо фізичних осіб.


VI. Інформація про осіб, що володіють 10 відсотками та більше акцій емітента

Найменування юридичної особи

Ідентифікаційний код за ЄДРПОУ

Місцезнаходження

Дата внесення до реєстру

Кількість акцій (штук)

Від загальної кількості акцій (у відсотках)

Кількість за видами акцій

прості іменні

прості на пред'явника

привілейовані іменні

привілейовані на пред'явника

Публiчне акцiонерне товариство "Нiкопольський завод феросплавiв"

00186520

53213 Україна Дніпропетровська немає мiсто Нiкополь вул. Електрометалургiв, 310

174430

11.9936

174430

0

0

0

Товариство з обмеженою вiдповiдальнiстю "Природнi iнвестицiї"

35135746

01033 Україна Київська немає мiсто Київ вул. Панькiвська, 11

1279926

88.0064

1279926

0

0

0

Прізвище, ім'я, по батькові фізичної особи*

Серія, номер, дата видачі паспорта, найменування органу, який видав паспорт**

Дата внесення до реєстру

Кількість акцій (штук)

Від загальної кількості акцій (у відсотках)

Кількість за видами акцій

прості іменні

прості на пред'явника

привілейовані іменні

привілейовані на пред'явника

Усього

1454356

100

1454356

0

0

0

* Зазначається: "Фізична особа", якщо фізична особа не дала згоди на розкриття прізвища, ім'я, по батькові.
** Не обов'язково для заповнення.


VII. Інформація про загальні збори акціонерів

Вид загальних зборів*

чергові

позачергові

X

Дата проведення

19.04.2013

Кворум зборів**

100

Опис

Пропозицiї до перелiку питань порядку денного не надходили.
Порядок денний:
1. Обрання голови та секретаря загальних зборiв Товариства.
2. Обрання лiчильної комiсiї.
3. Звiт Директора за пiдсумками дiяльностi Товариства за 2012 рiк.
4. Затвердження звiту i висновкiв ревiзiйної комiсiї за 2012 рiк.
5. Прийняття рiшення за наслiдками розгляду звiтiв Директора Товариства та Ревiзiйної комiсiї Товариства.
6. Затвердження рiчної фiнансової звiтностi та балансу товариства за 2012 рiк.
7. Затвердження порядку розподiлу прибутку товариства чи визначення порядку покриття збиткiв за пiдсумками 2012 року, затвердження строку та порядку виплати частки прибутку (дивiдендiв).
8. Вiдкликання та обрання членiв Наглядової ради.
9. Вiдкликання та обрання членiв Ревiзiйної комiсiї.
10. Затвердження умов цивiльно-правових договорiв, трудових договорiв,що укладатимуться з членами Наглядової ради Товариства, встановлення розмiру їх винагороди. Обрання особи, яка уповноважена на пiдписання договорiв з членами Наглядової ради.
Рiшення:
1 питання: Обрати лiчильну комiсiю у складi Кутова В.Л.., Григор’єва В.Г.
2 питання: Обрати Головою Загальних зборiв Верченко Дмитра Валерiйовича.
Обрати секретарем Загальних зборiв Бондарця Валерiя Миколайовича
3 питання: Затвердити звiт Директора та пiдсумки дiяльностi Товариства за 2012 рiк.
4 питання: Затвердити звiт та висновки Ревiзiйної комiсiї за 2012 рiк.
5 питання: Затвердити звiт Директора та звiт Ревiзiйної комiсiї за 2012 рiк.
6 питання: Затвердити рiчну фiнансову звiтнiсть та баланс Товариства за 2012 рiк.
7 питання: Чистий прибуток за пiдсумками фiнансово-господарської дiяльностi Товариства у
2012 роцi у розмiрi 5528,74 розподiлити наступним чином:
• спрямувати 5% чистого прибутку, що складає 276,44 на поповнення резервного капiталу,
• спрямувати 5252,30 на покриття збиткiв минулих рокiв.
Дивiденди не нараховувати та не сплачувати.
8 питання: Вiдкликати дiючий склад Наглядової ради Товариства, а саме:
- Глибченко Станислав Вадимович – член Наглядової ради;
– Трояна Михайла Михайловича - член Наглядової ради;
- Кривцову Валерiю Iгоревну - член Наглядової ради.
Обрати наступний персональний склад Наглядової ради Товариства у кiлькостi трьох осiб, а саме:
Глибченко Станiслав Вадимович – не володiє акцiями ПрАТ «НМЦ»
Зiнчинко Вiкторiя Сергiївна - не володiє акцiями ПрАТ «НМЦ»
Троян Михайло Михайлович – не володiє акцiями ПрАТ «НМЦ».
9 питання: Вiдкликати дiючий склад Ревiзiйної комiсiї, а саме:
- Любарщук Ольга Олександрiвна– член ревiзiйної комiсiї ПрАТ «НМЦ»
- Хандрига Свiтлана Василiвна– член ревiзiйної комiсiї ПрАТ «НМЦ»
- Константинов Iгор Геннадiйович– член ревiзiйної комiсiї ПрАТ «НМЦ».
Обрати Ревiзiйну комiсiю у кiлькостi трьох осiб, а саме:
-Любарщук Ольга Олександрiвна– не володiє акцiями ПрАТ «НМЦ»
- Хандрига Свiтлана Василiвна– не володiє акцiями ПрАТ «НМЦ»
- Константинов Iгор Геннадiйович– не володiє акцiями ПрАТ «НМЦ»
10 питання: Затвердити запропонованi цивiльно-правовi угоди(договори) з членами Наглядової ради Товариства (додаток № 8).
Затвердити, що Члени Наглядової ради виконують свої обов’язки на безоплатнiй основi
Доручити директору Товариства Бондарцю В.М. пiдписати вiд iменi ПрАТ «НМЦ» цивiльно-правовi договори з членами Наглядової ради ПрАТ «НМЦ».


X. Відомості про цінні папери емітента

1. Інформація про випуски акцій

Дата реєстрації випуску

Номер свідоцтва про реєстрацію випуску

Найменування органу, що зареєстрував випуск

Міжнародний ідентифікаційний номер

Тип цінного паперу

Форма існування та форма випуску

Номінальна вартість акцій (грн)

Кількість акцій (штук)

Загальна номінальна вартість (грн)

Частка у статутному капіталі (у відсотках)

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

27.07.2010

80/04/1/10

ДТУ НКЦПФР

UA4000082697

Акція проста бездокументарна іменна

Бездокументарні іменні

1

1454356

1454356

100

Опис

Торгiвля цiнними паперами емитента на внутрiшнiх ринках не проводилась.Торгiвля цiнними паперами емитента на зовнiшних ринках не проводилась.Фактiв лiстiнгу/делiстiнгу цiнних паперiв емитента не було.Додаткової емiссiї цiнних паперiв в звiтному перiодi не було.


XII. Інформація про господарську та фінансову діяльність емітента

13.1. Інформація про основні засоби емітента (за залишковою вартістю)

Найменування основних засобів

Власні основні засоби (тис. грн.)

Орендовані основні засоби (тис. грн.)

Основні засоби, всього (тис. грн.)

на початок періоду

на кінець періоду

на початок періоду

на кінець періоду

на початок періоду

на кінець періоду

1. Виробничого призначення:

27.7

8.3

0

0

27.7

8.3

будівлі та споруди

0

0

0

0

0

0

машини та обладнання

23.6

5.8

0

0

23.6

5.8

транспортні засоби

0

0

0

0

0

0

інші

4.1

2.5

0

0

4.1

2.5

2. Невиробничого призначення:

0

0

0

0

0

0

будівлі та споруди

0

0

0

0

0

0

машини та обладнання

0

0

0

0

0

0

транспортні засоби

0

0

0

0

0

0

інші

0

0

0

0

0

0

Усього

27.7

8.3

0

0

27.7

8.3

Опис

Первiсна вартiсть основних засобiв на кiнець звiтного перiоду складає 550,1 тис.грн., сума амортизацiї за рiк – 522,4 тис. грн.

2. Інформація щодо вартості чистих активів емітента

Найменування показника

За звітний період

За попередній період

Розрахункова вартість чистих активів (тис. грн)

-286.8

-269.9

Статутний капітал (тис. грн.)

1454.4

1454.4

Скоригований статутний капітал (тис. грн)

1454.4

1454.4

Опис

Використана методика розрахункувартостiчистихактивiвемiтента за попереднiй та звiтнийпериодивiдповiдно до "Методичнихрекомендацiйщодовизначеннявартостiчистихактивiвакцiонернихтовариств", затвердженнихрiшенням ДКЦПФР вiд 17.11.2004р. № 485. Рiзницямiжрозрахунковоювартiстючистихактивiв i статутнимкапiталом на кiнецьзвiтного периоду становить-1724.3тис.грн. Рiзницямiжрозрахунковоювартiстючистихактивiв i статутнимкапiталом на кiнецьпопереднього периоду становить--1730.9тис.грн. тис.грн.

Висновок

Згiдно аудиторському висновку-показник «чистi активи» станом на 31.12.2012 р. нижче розмiру статутного капiталу, що не вiдповiдає вимогам законодавства

3. Інформація про зобов'язання емітента

Види зобов'язань

Дата виникнення

Непогашена частина боргу (тис. грн.)

Відсоток за користування коштами (відсоток річних)

Дата погашення

Кредити банку

X

0

X

X

у тому числі:

Зобов'язання за цінними паперами

X

0

X

X

у тому числі:

за облігаціями (за кожним випуском):

X

0

X

X

за іпотечними цінними паперами (за кожним власним випуском):

X

0

X

X

за сертифікатами ФОН (за кожним власним випуском):

X

0

X

X

за векселями (всього)

X

0

X

X

за іншими цінними паперами (у тому числі за похідними цінними паперами)(за кожним видом):

X

0

X

X

за фінансовими інвестиціями в корпоративні права (за кожним видом):

X

0

X

X

Податкові зобов'язання

X

0

X

X

Фінансова допомога на зворотній основі

X

43.5

X

X

Інші зобов'язання

X

322.9

X

X

Усього зобов'язань

X

366.4

X

X

Опис:

Взвiтному перiодi Товариство кредитами банкiв не користувалося. Зобов"язання за цiнними паперами не виникали.

4. Інформація про обсяги виробництва та реалізації основних видів продукції

№ з/п

Основний вид продукції

Обсяг виробництва

Обсяг реалізованої продукції

у натуральній формі (фізична од. вим.)

у грошовій формі (тис.грн.)

у відсотках до всієї виробленої продукції

у натуральній формі (фізична од. вим.)

у грошовій формі (тіс. грн.)

у відсотках до всієї реалізованої продукції

1

2

3

4

5

6

7

8

1

дiяльнiсть у сферi телевiзiйного мовлення

послуга

306.2

100

послуга

306.2

100

5. Інформація про собівартість реалізованої продукції

№ з/п

Склад витрат*

Відсоток від загальної собівартості реалізованої продукції (у відсотках)

1

2

3

1

заробiтна плата та податки на заробiтну плату

60.7

2

обслуговування телекомунiкацiйного обладнання

21.3

3

оренда примiщень

9.6

* Зазначаються витрати, які складають більше 5% від собівартості реалізованої продукції.


XIV. Відомості щодо особливої інформації та інформації про іпотечні цінні папери, що виникала протягом періоду

Дата виникнення події

Дата оприлюднення Повідомлення (Повідомлення про інформацію) у загальнодоступній інформаційній базі даних Комісії

Вид інформації

1

2

3

13.05.2013

14.05.2013

Відомості про зміну складу посадових осіб емітента

19.04.2013

18.12.2013

Відомості про зміну складу посадових осіб емітента

16.08.2013

18.12.2013

Відомості про зміну складу посадових осіб емітента

19.08.2013

18.12.2013

Відомості про зміну складу посадових осіб емітента

XV. Відомості про аудиторський висновок (звіт)

Найменування аудиторської фірми (П. І. Б. аудитора - фізичної особи - підприємця)

Товариство з обмеженою вiдповiдальнiстю «Аудиторська фiрма «Альтаiр»

Код за ЄДРПОУ (реєстраційний номер облікової картки* платника податків - фізичної особи)

32541162

Місцезнаходження аудиторської фірми, аудитора

49000, м. Днiпропетровськ, вул. Глинки, буд. 7, офiс 703

Номер та дата видачі свідоцтва про включення до Реєстру аудиторських фірм та аудиторів, виданого Аудиторською палатою України

3222 30.07.2003

Реєстраційний номер, серія та номер, дата видачі та строк дії свідоцтва про внесення до реєстру аудиторських фірм, які можуть проводити аудиторські перевірки професійних учасників ринку цінних паперів**

- П 000136 19.02.2013 до 30.05.2018

Звітний період, за який проведений аудит фінансової звітності

2013

Думка аудитора***

умовно-позитивна

XVI. Текст аудиторського висновку (звіту).

Найменування аудиторської фірми (П. І. Б. аудитора - фізичної особи - підприємця)

Товариство з обмеженою вiдповiдальнiстю «Аудиторська фiрма «Альтаiр»

Код за ЄДРПОУ (реєстраційний номер облікової картки* платника податків - фізичної особи)

32541162

Місцезнаходження аудиторської фірми, аудитора

49000, м. Днiпропетровськ, вул. Глинки, буд. 7, офiс 703

Номер та дата видачі свідоцтва про включення до Реєстру аудиторських фірм та аудиторів, виданого Аудиторською палатою України

3222 30.07.2003

Реєстраційний номер, серія та номер, дата видачі та строк дії свідоцтва про внесення до реєстру аудиторських фірм, які можуть проводити аудиторські перевірки професійних учасників ринку цінних паперів**

- П 000136 19.02.2013 до 30.05.2018

Текст аудиторського висновку (звіту)

ПРИВАТНОМУ АКЦIОНЕРНОМУ ТОВАРИСТВУ «НIКОПОЛЬСЬКИЙ МЕДIА-ЦЕНТР»
в особi директора Кутової Вiкторiї Леонiдовни
та
Нацiональнiй комiсiї з цiнних
паперiв та фондового ринку
АУДИТОРСЬКИЙ ВИСНОВОК
(ЗВIТ НЕЗАЛЕЖНОГО АУДИТОРА)
ЩОДО ФIНАНСОВОЇ ЗВIТНОСТI ПРИВАТНОГО АКЦIОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «НIКОПОЛЬСЬКИЙ МЕДIА-ЦЕНТР» СТАНОМ НА 31.12.2013 р.
Дата видачi звiту:
«20» березня 2014 р.
м. Днiпропетровськ
2014 р.
Аудиторську перевiрку провела незалежний аудитор
Качур Наталiя Юрiївна (сертифiкат аудитора серiї “А”
№ 006863, виданий рiшенням АПУ № 244/3
вiд “22” грудня 2011 р., чинний до “22” грудня 2016 р ).
Повне найменування аудиторської фiрми: Товариство з обмеженою вiдповiдальнiстю «Аудиторська фiрма «Альтаiр».
Свiдоцтво Аудиторської палати України про внесення до реєстру суб’єктiв аудиторської дiяльностi № 3222, видано згiдно рiшення АПУ № 126 вiд 30.07.2003 року, термiн чинностi Свiдоцтва продовжено до 30.05.2018 року, згiдно рiшення АПУ № 271/3 вiд 30.05.2013 року.
Свiдоцтво НКЦПФР про внесення до реєстру аудиторських фiрм, якi можуть проводити аудиторськi перевiрки професiйних учасникiв ринку цiнних паперiв, серiя та номер Свiдоцтва П000136, термiн чинностi Свiдоцтва з 19.02.2013 року до 30.05.2018 року.
Iдентифiкацiйний код за ЄДРПОУ: 32541162;
Мiсцезнаходження: 49000, м. Днiпропетровськ, вул. Глинки, буд. 7, офiс 703.
Реєстрацiйнi данi: Виписка з єдиного державного реєстру юридичних осiб та фiзичних осiб-пiдприємцiв Серiї ААВ №188761, дата проведення державної реєстрацiї 14.07.2003р.
Телефон: /0562/ 31-87-13.
Мiсце проведення аудиту: 53201, Днiпропетровська область, м. Нiкополь, проспект Трубнiков, буд. 56 та мiсцезнаходження ТОВ «Аудиторська фiрма «Альтаiр»;
Дата видачi звiту: «20» березня 2014 р.
Основнi вiдомостi про Товариство:
Повне найменування: ПРИВАТНЕ АКЦIОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО «НIКОПОЛЬСЬКИЙ МЕДIА-ЦЕНТР» (на-далi ПрАТ «НIКОПОЛЬСЬКИЙ МЕДIА-ЦЕНТР»);
Iдентифiкацiйний код юридичної особи: 30755884;
Мiсцезнаходження: 53201, Днiпропетровська область, м. Нiкополь, проспект Трубнiков, буд. 56;
ПрАТ «НIКОПОЛЬСЬКИЙ МЕДIА-ЦЕНТР» зареєстровано виконавчим комiтетом Нiкопольської мiської ради 22.01.2002 р., номер запису про державну реєстрацiю в ЄДР 1 230 120 0000 002898;
Основним видом дiяльностi ПрАТ «НIКОПОЛЬСЬКИЙ МЕДIА-ЦЕНТР» є:
60.20 Дiяльнiсть у сферi телевiзiйного мовлення.
Опис аудиторської перевiрки
Аудиторська перевiрка проведена у вiдповiдностi до Мiжнародних стандартiв контролю якостi, ау-диту, огляду, iншого надання впевненостi та супутнiх послуг, зокрема МСА 700,705,706, а також Кодексу етики професiйних бухгалтерiв, що застосовується в Українi в якостi Нацiональних стандартiв аудиту. В пiд-готовцi аудиторського висновку аудитор керувався Рiшенням ДКЦПФР вiд 29.09.2011р. №1360 «Про за-твердження Вимог до аудиторського висновку при розкриттi iнформацiї емiтентами цiнних паперiв (крiм емiтентiв облiгацiй мiсцевої позики)» та вимогами «Положення щодо пiдготовки аудиторських висновкiв, якi подаються до Державної комiсiї з цiнних паперiв та фондового ринку України при розкриттi iнформацiї емiтентами та професiйними учасниками фондового ринку», затвердженого рiшенням Державної комiсiї з цiнних паперiв та фондового ринку вiд 19.12.2006 року № 1528.
Аудитором проведена перевiрка фiнансової звiтностi суб’єкта малого пiдприємництва ПрАТ «НIКОПОЛЬСЬКИЙ МЕДIА-ЦЕНТР», що включають «Баланс» станом на 31 грудня 2013 року, «Звiт про фiнансовi результати» за 2013 рiк, а також опис важливих аспектiв облiкової полiтики та iншi пояснювальнi примiтки.
Концептуальною основою фiнансової звiтностi ПрАТ «НIКОПОЛЬСЬКИЙ МЕДIА-ЦЕНТР» є Нацiональ-нi положення (стандарти) бухгалтерського облiку та правовi вимоги, передбаченi Законом України «Про бухгалтерський облiк та фiнансову звiтнiсть в Українi» вiд 16.07.1999 року №996-ХIV.
Товариство, з урахуванням особливостей своєї дiяльностi на пiдставi вимог П(С)БО, визначило облiкову полiтику та подання фiнансової звiтностi. Впродовж 2013 року ПрАТ «НIКОПОЛЬСЬКИЙ МЕДIА-ЦЕНТР» вело бухгалтерський облiк вiдповiдно до наказу про облiкову полiтику № 01 вiд 03.01.2013 року зi змiнами та доповненнями. У звiтному перiодi iстотних змiн в облiковiй полiтицi не вiдбулося Облiкова полiтика забезпечує можливiсть надання користувачам фiнансової звiтностi правдивої та неупередженої iнформацiї про фiнансовий та майновий стан пiдприємства, доходи, витрати та його фiнансовi результати.
ПрАТ «НIКОПОЛЬСЬКИЙ МЕДIА-ЦЕНТР» забезпечується дотримання єдиних методологiчних прин-ципiв бухгалтерського облiку та складання фiнансової звiтностi, органiзацiя контролю за вiдображенням на рахунках бухгалтерського облiку всiх господарських операцiй. Бухгалтерський облiк на ПрАТ «НIКОПОЛЬСЬКИЙ МЕДIА-ЦЕНТР» здiйснювався з використанням робочого плану рахункiв, розробленого на основi плану рахункiв бухгалтерського облiку, затвердженого наказом Мiнiстерства фiнансiв України вiд 30.11.1999 р. №291. Назва окремих субрахункiв та кодування рахункiв вiдповiдає Iнструкцiї про застосуван-ня Плану рахункiв бухгалтерського облiку активiв, капiталу, зобов'язань i господарських операцiй товариств i органiзацiй, яка затверджена наказом Мiнiстерства фiнансiв України вiд 30 листопада 1999 р. №291. Згiдно iнструкцiї, субрахунки використовуються виходячи з потреб управлiння, контролю, аналiзу й звiтностi та можуть ними доповнюватися введенням нових субрахункiв (рахункiв другого, третього порядкiв) зi збере-женням кодiв (номерiв) субрахункiв цього Плану рахункiв. З метою забезпечення достовiрних даних бухгал-терського облiку та звiтностi перед складанням рiчної фiнансової звiтностi ПрАТ «НIКОПОЛЬСЬКИЙ МЕДIА-ЦЕНТР» проведена iнвентаризацiя активiв i зобов'язань (наказ №14 вiд 18.12.2013 р.).
Бухгалтерський облiк на пiдприємствi ведеться за журнальною формою з застосуванням комп’ютерної програми «1С Бухгалтерiя». Перевiркою встановлено, що показники фiнансової звiтностi сфо-рмованi за даними бухгалтерського облiку i є взаємопов’язаними.
Вiдповiдальнiсть управлiнського персоналу за фiнансову звiтнiсть
Управлiнський персонал ПрАТ «НIКОПОЛЬСЬКИЙ МЕДIА-ЦЕНТР» несе вiдповiдальнiсть за складан-ня i достовiрне подання цiєї фiнансової звiтностi у вiдповiдностi до вимог Закону України «Про бухгалтерсь-кий облiк та фiнансову звiтнiсть в Українi» вiд 16.07.1999р. №996-XIV (зi змiнами та доповненнями), нацiо-нальних Положень (Стандартiв) Бухгалтерського Облiку, iнших нормативно – законодавчих актiв України та за такий внутрiшнiй контроль, який управлiнський персонал визначає необхiдним для забезпечення скла-дання фiнансової звiтностi, що не мiстить суттєвих викривлень унаслiдок шахрайства або помилки.
Вiдповiдальнiсть аудитора
Нашою вiдповiдальнiстю є висловлення думки щодо фiнансової звiтностi ПрАТ «НIКОПОЛЬСЬКИЙ МЕДIА-ЦЕНТР» на основi результатiв проведеного нами аудиту. Нами проведена перевiрка у вiдповiдностi до Мiжнародних стандартiв аудиту, Закону України «Про аудиторську дiяльнiсть» вiд 22 квiтня 1993 року N 3125-XII зi змiнами та доповненнями, “Положення щодо пiдготовки аудиторських висновкiв, якi подаються до Державної комiсiї з цiнних паперiв та фондового ринку при розкриттi iнформацiї емiтентами та профе-сiйними учасниками фондового ринку”, затверджене рiшенням Державної комiсiї з цiнних паперiв та фон-дового ринку № 1528 вiд 19.12.2006 р. та вимог до аудиторського висновку при розкриттi iнформацiї емiте-нтами цiнних паперiв, затверджених рiшенням ДКЦПФР №1360 вiд 29.09.2011 року. Мiжнароднi стандарти аудиту вимагають вiд нас дотримання етичних вимог, а також планування й виконання аудиту для отри-мання достатньої впевненостi, що фiнансова звiтнiсть не мiстить суттєвих викривлень.
Аудит передбачає виконання аудиторських процедур для отримання аудиторських доказiв стосовно сум та розкриттiв у фiнансовiй звiтностi ПрАТ «НIКОПОЛЬСЬКИЙ МЕДIА-ЦЕНТР». Вибiр процедур залежить вiд судження аудитора, включаючи оцiнку ризикiв суттєвих викривлень фiнансової звiтностi внаслiдок шах-райства або помилки. Виконуючи оцiнку цих ризикiв, аудитор розглядає заходи внутрiшнього контролю, що стосуються складання та достовiрного подання суб’єктом господарювання фiнансової звiтностi, з метою розробки аудиторських процедур, якi вiдповiдають обставинам, а не з метою висловлення думки щодо ефективностi внутрiшнього контролю суб’єкта господарювання. Аудит включає також оцiнку вiдповiдностi використаних облiкових полiтик, прийнятнiсть облiкових оцiнок, виконаних управлiнським персоналом, та оцiнку загального подання фiнансової звiтностi.
Ми вважаємо, що отримали достатнi та вiдповiднi аудиторськi докази для висловлення нашої дум-ки.

Пiдстава для висловлення умовно-позитивної думки
Товариство не створює забезпечення для майбутнiх витрат на виплату вiдпусток працiвникам, що на думку аудитора не вiдповiдає вимогам ПСБО № 11 “Зобов’язання” i ПСБО № 26 “Виплати працiвникам”. У зв’язку з цим ми вважаємо, що стаття «Довгостроковi зобов’язання, цiльове фiнансування та забезпечення» Балансу потребує коригувань з вiдповiдним вiдображенням у складi витрат.
До складу нематерiальних активiв Товариством вiднесено сертифiкати вiдкритого ключа, що на думку аудитора не вiдповiдає визначенню активу та суперечать вимогам ПСБО 8 «Нематерiальнi активи».
ПрАТ «НIКОПОЛЬСЬКИЙ МЕДIА-ЦЕНТР» вiдобразив уцiнку нематемерiальних активiв, ранiше доо-цiнених, у сумi 1,1 тис. грн., у складi витрат звiтного перiоду, що на думку аудитора не вiдповiдає вимогам ПСБО 8 «Нематерiальнi активи». У зв’язку з цим ми вважаємо, що стаття «Основнi засоби» Балансу та «Iншi операцiйнi витрати» Звiту про фiнансовi результати потребують коригувань.
В ходi аудиту ми не в повному обсязi отримали зовнiшнi пiдтвердження сум дебiторської заборгованостi та зобов`язань, вiдображених на балансi товариства станом на 31.12.2013 року.
ПрАТ «НIКОПОЛЬСЬКИЙ МЕДIА-ЦЕНТР» протягом трьох фiнансових рокiв має вiд’ємне значення вартостi чистих активiв. Вiдповiдно до статтi 155 Цивiльного кодексу України у разi, якщо пiсля закiнчення другого та кожного наступного фiнансового року вартiсть чистих активiв акцiонерного товариства виявиться меншою вiд статутного капiталу, товариство зобов'язане оголосити про зменшення свого статутного капiталу та зареєструвати вiдповiднi змiни до статуту у встановленому порядку. Якщо вартiсть чистих активiв товариства стає меншою вiд мiнiмального розмiру статутного капiталу, встановленого законом, товариство пiдлягає лiквiдацiї. Ця ситуацiя свiдчить про iснування суттєвої невизначеностi, яка може поста-вити пiд значний сумнiв здатнiсть компанiї безперервно продовжувати дiяльнiсть, тому Товариство може не бути в змозi реалiзувати свої активи та погасити зобов’язання в звичайному ходi бiзнесу. Фiнансова звiтнiсть (та примiтки до неї) не повнiстю розкривають iнформацiю про цей факт.
В усiх iнших суттєвих аспектах фiнансова звiтнiсть вiдповiдає вимогам Концептуальної основи скла-дання фiнансової звiтностi.
Умовно-позитивна думка
На думку аудитора, за винятком можливого впливу питань, про якi йдеться у параграфi «Пiдстава для висловлення умовно - позитивної думки», фiнансова звiтнiсть вiдображає достовiрно, в усiх суттєвих аспектах фiнансовий стан ПРИВАТНОГО АКЦIОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «НIКОПОЛЬСЬКИЙ МЕДIА-ЦЕНТР» станом на 31 грудня 2013 року та його фiнансовi результати за рiк, що закiнчився на за-значену дату, вiдповiдно до Нацiональних положень (стандартiв) бухгалтерського облiку в Українi.
Ми звертаємо увагу на додаткову iнформацiю, думка щодо якої вимагається п.2 роздiлу II «По-ложення щодо пiдготовки аудиторських висновкiв, якi подаються до Державної комiсiї з цiнних паперiв та фондового ринку при розкриттi iнформацiї емiтентами та професiйними учасниками фондового ринку», затвердженого рiшенням ДКЦПФР №1528 вiд 19.12.2006 р.
На думку аудитора, за винятком вищенаведених обмежень, iнформацiя за видами активiв ПрАТ «НIКОПОЛЬСЬКИЙ МЕДIА-ЦЕНТР» станом на 31 грудня 2013 року, що складають 79,6 тис. грн., у всiх суттє-вих аспектах, розкрита вiдповiдно до Положень (стандартiв) бухгалтерського облiку в Українi.
На думку аудитора, за винятком вищенаведених обмежень, iнформацiя про зобов’язання станом на 31 грудня 2013 року, що складають 366,4 тис. грн., у всiх суттєвих аспектах, розкрита вiдповiдно до Поло-жень (стандартiв) бухгалтерського облiку в Українi.
На думку аудитора, iнформацiя про власний капiтал ПрАТ «НIКОПОЛЬСЬКИЙ МЕДIА-ЦЕНТР» станом на 31 грудня 2013 року, що дорiвнює (286,8) тис.грн., у всiх суттєвих аспектах, розкрита вiдповiдно до По-ложень (стандартiв) бухгалтерського облiку в Українi.
На думку аудитора, вартiсть чистих активiв Товариства на звiтну дату 31 грудня 2013 року визначена вiдповiдно до «Методичних рекомендацiй щодо визначення вартостi чистих активiв акцiонерних това-риств», затверджених рiшенням ДКЦПФР вiд 17.11.04р. №485. Вартiсть чистих активiв складає (286,8) тис. грн. Таким чином, вартiсть чистих активiв на звiтну дату 31 грудня 2013 року нижче розмiру статутного капi-талу, що не вiдповiдає вимогам, а саме частинi третiй ст.155 Цивiльного кодексу України (стосовно акцiоне-рних товариств).
Пiд час проведення перевiрки аудитором встановлено порушення вимог законодавства про цiннi папери:
1. Постанова НКЦПФР №312– ДН- 1- Е вiд 14 серпня 2013 року про винесення попередження за право-порушення на ринку цiнних паперiв. Вартiсть чистих активiв ПрАТ «НIКОПОЛЬСЬКИЙ МЕДIА-ЦЕНТР» протягом трьох фiнансових рокiв є меншою нiж розмiр статутного капiталу Товариства, що є порушенням вимог статтi 155 Цивiльного кодексу України.
Статутний капiтал (статутний фонд) Товариства станом на 31 грудня 2013 року становить 1 454 356,00 гривень вiдповiдно до Статуту Приватного акцiонерного товариства «Нiкопольський медiа-центр» зареєст-рованого 20.09.2011 р., номер запису 1 230 105 0009 002898. Станом на 31 грудня 2013 року статутний капi-тал сплачений повнiстю. Статутний капiтал Товариства роздiлений на 1 454 356 простих iменних акцiй номi-нальною вартiстю 1,00 гривня кожна. Розмiр статутного капiталу вiдображений у фiнансової звiтностi вiдпо-вiдає статутним документам.
На думку аудитора, iнформацiя емiтента щодо елемента фiнансової звiтностi «обсяг нерозподiлено-го прибутку (непокритого збитку)» за рiк, що закiнчився 31 грудня 2013 року, у всiх суттєвих аспектах, роз-крита вiдповiдно до Положень (стандартiв) бухгалтерського облiку в Українi. Результатом дiяльностi ПрАТ «НIКОПОЛЬСЬКИЙ МЕДIА-ЦЕНТР» за 2013 рiк є збиток 15,8 тис. грн.
За даними, отриманими вiд емiтента, протягом 2013 року на Товариствi вiдбувалися дiї такi, що вiд-повiдно до частини першої статтi 41 Закону України «Про цiннi папери та фондовий ринок» можуть вплину-ти на фiнансово – господарський стан Товариства та призвести до значної змiни вартостi його цiнних папе-рiв:
- змiна складу посадових осiб емiтента.
Додатково ми висловлюємо думку вiдповiдно вимог до аудиторського висновку при розкриттi iнформацiї емiтентами цiнних паперiв (крiм емiтентiв облiгацiй мiсцевої позики), затверджених рiшен-ням Державної комiсiї з цiнних паперiв та фондового ринку №1360 вiд 29.09.2011 року.
На момент затвердження управлiнським персоналом фiнансової звiтностi до випуску, ПрАТ «НIКО-ПОЛЬСЬКИЙ МЕДIА-ЦЕНТР» ще не пiдготувала iншу iнформацiю, що подається у рiчному звiтi емiтента цiн-них паперiв. Вiдповiдно, ми не мали змоги ознайомитися з цiєю iнформацiєю та не звiтуємо щодо наявностi суттєвих невiдповiдностей мiж фiнансовою звiтнiстю, що додається, та iншою iнформацiєю, що розкрива-ється емiтентом цiнних паперiв та подається до Нацiональної комiсiї з цiнних паперiв та фондового ринку разом з фiнансовою звiтнiстю.
Аудиторами перевiренi вчиненi ПрАТ «НIКОПОЛЬСЬКИЙ МЕДIА-ЦЕНТР» правочини у ходi поточної господарської дiяльностi у звiтному перiодi. Проведеною перевiркою встановлено, що протягом звiтного 2013 року на Товариствi мали мiсце виконання значних правочинiв (10 i бiльше вiдсоткiв вартостi активiв Товариства за даними рiчної фiнансової звiтностi) вiдповiдно до Закону України «Про акцiонернi товарист-ва», а саме:
? Договiр № 22131 вiд 31.12.2012 р., Замовник – ТОВ «Гравiс-Кiно»;
? Договiр № 3109-42/11/20 вiд 11.10.2011 р., Виконавець – ПАТ «Укртелеком»;
? Договiр № st. 120601.dog вiд 11.06.2012р., Позикодавець – ДП «Телерадiокомпанiя «Стерх» ТОВ «Природнi iнвестицiї».
Аудиторами розглянута допомiжна iнформацiя, щодо стану корпоративного управлiння та внутрiшнього аудиту вiдповiдно до Закону України «Про акцiонернi товариства». На данний час стан корпо-ративного управлiння можна оцiнити як задовiльний. Органами управлiння товариства є: загальнi збори акцiонерiв, наглядова рада товариства у складi 3 осiб. У звiтному роцi проведено 1 загальнi збори акцiонерiв (Протокол № 15 вiд 19.04.2013 р.). Для проведення перевiрки фiнансово-господарської дiяльностi Товариства обрана ревiзiйна комiсiя у складi 3 осiб. Рiшення щодо запровадження в товариствi посади внутрiшнього аудитора (створення служби внутрiшнього аудиту) не приймалось.
Вiдповiдно до МСА 240 аудиторами виконанi процедури щодо виявлення i оцiнки ризикiв суттєвого викривлення показникiв фiнансової звiтностi. Аудиторами отриманi письмовi запевнення вiд управлiнського персоналу, що вони визнають свою вiдповiдальнiсть щодо запобiгання та виявлення шах-райства. Iнформацiя, отримана внаслiдок застосування аудиторських процедур, зiбраних доказiв, дає до-статню впевненiсть у тому, що фiнансова звiтнiсть у цiлому не мiстить суттєвого викривлення внаслiдок ша-храйства чи помилок.
Аудиторська перевiрка фiнансової звiтностi ПрАТ «НIКОПОЛЬСЬКИЙ МЕДIА-ЦЕНТР» станом на 31.12.2013 р. проведена на пiдставi Договору № 15 вiд «05» лютого 2014 р. Перевiрка охоплює дiяльнiсть товариства з 01.01.2013 р. по 31.12.2013 р. Перевiрка проводилась з 28.02.2014 р. по 19.03.2014 р.

Аудитор, директор ТОВ «АФ «Альтаiр» I. В. Китаєва
сертифiкат аудитора серiї «А» № 006468
Рiшенням Аудиторської палати України № 162/4 вiд «13» квiтня 2006р.
№ 227/2 термiн дiї продовжено до «13» квiтня 2016 р.

Аудитор, ТОВ «АФ «Альтаiр» Р. О. Скворцов
сертифiкат аудитора серiї “А” № 006877
рiшенням Аудиторської палати України № 244/3 вiд “22”грудня 2011р.
сертифiкат чинний до «22» грудня 2016 р.

«20» березня 2014 р.
м. Днiпропетровськ
вул. Глинки, буд. 7, офiс 703

ЗАГАЛЬНА ХАРАКТЕРИСТИКА ДIЯЛЬНОСТI ТОВАРИСТВА ЗА 2013 РIК
На пiдставi отриманих облiкових даних аудитором здiйснений аналiз показникiв фiнансового стану ПрАТ «НIКОПОЛЬСЬКИЙ МЕДIА-ЦЕНТР» станом на 31.12.2013 р.
Показники фiнансового стану ПрАТ «НIКОПОЛЬСЬКИЙ МЕДIА-ЦЕНТР»:
№ п/п Показник Формула розрахунку Припус-тиме зна-чення по-казника Значення показника
На початок звiтного перiоду На кiнець звiтного перiоду
1 2 3 4 5 6
1 Коефiцiєнт абсо-лютної лiквiднос-тi К1=(Грошовi кошти + грошовi еквiваленти + короткостроковi фiнансовi вкладен-ня)/Короткостроковi зобов'язання 0,25-0,5 0,0121 0,0142

2 Коефiцiєнт зага-льної лiквiдностi К2=(Грошовi кошти + грошовi еквiваленти +дебiторська заборгованiсть+ запа-си)/Короткостроковi зобов'язання >1 0,1311 0,2205

3 Чистий оборот-ний капiтал (тис. грн.) К3=(Грошовi кошти + грошовi еквiваленти +дебiторська заборгованiсть+ запаси)-Короткостроковi зобов'язання > 0, збiль-шення -279,1 -251,7

4 Коефiцiєнт фiнан-сової стiйкостi або незалежностi К4=Власний капiтал/вартiсть май-на(пiдсумок активу балансу) > 0,5 -3,8668 -3,6030

5 Коефiцiєнт по-криття зо-бов’язань влас-ним капiталом К5=(Короткострокова кредиторська забо-ргованiсть + Довгострокова кредиторська заборгованiсть)/Власний капiтал 0,5-1,0 -1,2586 -1,2775

6 Коефiцiєнт рен-табельностi акти-вiв К6=Чистий прибуток/ Середньорiчна ве-личина активiв >0 0,0765 -0,2115

Метою аналiзу фiнансового стану Товариства є оцiнка ефективностi використання активiв, доходiв i витрат за звiтний перiод.
К1 = 0,0142 цей показник характеризує можливiсть погашення поточних зобов’язань Товариства за рахунок високолiквiдних активiв – грошових коштiв та поточних фiнансових вкладень. Рiвень коефiцiєнту абсолютної лiквiдностi досить низький, що пов’язане з незначним обсягом грошових коштiв на кiнець року.
К2 = 0,2205 цей показник характеризує, наскiльки обсяг поточних зобов’язань можливо погасити за рахунок мобiлiзованих оборотних активiв. Логiка розрахунку цього показника полягає в тому, що оборотнi активи повиннi бути повнiстю переведенi в грошовi кошти протягом одного року, а поточнi зобов'язання також повиннi бути погашенi протягом року.
Коефiцiєнт загальної лiквiдностi нижче нормативного значення, це свiдчить про те, що у Товариства недостатньо оборотного капiталу, який може бути використаний для погашення своїх короткострокових зобов’язань.
К3 =-251,7 тис. грн. цей показник характеризує величину оборотного капiталу, вiльного вiд коротко-строкових (поточних) зобов'язань, тобто можливiсть погашення поточних зобов’язань за рахунок оборотних коштiв. По вiдношенню до попереднього перiоду показник зрiс на 27,4 тис. грн., та залишається нижче рiв-ня нульового значення, вiд’ємна величина показника означає зменшення лiквiдностi Товариства i збiль-шення залежностi вiд залучення кредитних коштiв.
К4 = -3,6030 коефiцiєнт фiнансової стiйкостi або незалежностi характеризує структуру джерел фiнансування ресурсiв Товариства, ступiнь фiнансової стiйкостi i незалежностi Товариства вiд зовнiшнiх джерел фiнансування дiяльностi. На практицi доведено, що загальна сума заборгованостi не повинна перевищувати суму власних джерел фiнансування, тобто, джерела фiнансування Товариства (загальна сума капiталу) повиннi бути хоча б наполовину сформованi за рахунок власних коштiв. Показник коефiцiєнта нижче оптимального значення, що свiдчить про недостатнiй рiвень фiнансової стiйкостi (незалежностi).
К5 = -1,2775 коефiцiєнт структури капiталу вiдображає структуру джерел фiнансованих засобiв. Цей коефiцiєнт дає найбiльш загальну оцiнку фiнансової стiйкостi i має доволi просту iнтерпретацiю: скiльки одиниць запозичених засобiв припадає на кожну одиницю власних. Зменшення та вiд’ємне значення дано-го показника свiдчить про зменшення ступеню забезпечення власними оборотними активами Товариства.
К6 = -0,2115 коефiцiєнт рентабельностi активiв вiдображає можливiсть пiдприємства до їх оновлення без залучення зовнiшнiх джерел фiнансування. Значення цього коєфiцiєнта вiд’ємне. Фiнансовим результа-том дiяльностi Товариства за 2013 рiк є збиток.

Додаток 1
до положення (стандарту) бухгалтерського облiку 25 "Фiнансовий звiт суб'єкта малого пiдприємництва"

ФIНАНСОВИЙ ЗВIТ
суб'єкта малого пiдприємництва
КОДИ
Дата (рiк, мiсяць, число) 2014|01|01
Пiдприємство: ПРИВАТНЕ АКЦIОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО "НIКОПОЛЬСЬКИЙ МЕДIА-ЦЕНТР" за ЄДРПОУ 30755884
Територiя : Днiпропетровська за КОАТУУ 1211600000
Вид економiчної дiяльностi : Дiяльнiсть у сферi телевiзiйного мовленняк за КВЕД 60.20
Середня кiлькiсть працiвникiв: 8
Одиниця вимiру: тис. грн.з одним десятковим знаком
Адреса, телефон: 53201, Днiпропетровська обл., м. Нiкополь, проспект Трубнiков, буд.56, тел.(05662)22362

1. Баланс
на 31 грудня 2013 року
Форма № 1-м Код за ДКУД 1801006
Актив Код рядка На початок звiтного перiоду На кiнець звiтного перiоду
1 2 3 4
I. Необоротнi активи
Незавершенi капiтальнi iнвестицiї 1005 - -
Основнi засоби: 1010 27.7 8.4
первiсна вартiсть 1011 550.1 233.9
знос 1012 ( 522.4 ) ( 225.5 )
Довгостроковi бiологiчнi активи 1020 - -
Довгостроковi фiнансовi iнвестицiї 1030 - -
Iншi необоротнi активи 1090 - -
Усього за роздiлом I 1095 27.7 8.4
II. Оборотнi активи
Запаси: 1100 - 0.4
у тому числi готова продукцiя 1103 - -
Поточнi бiологiчнi активи 1110 - -
Дебiторська заборгованiсть за товари, роботи, послуги 1125 37.6 64.9
Дебiторська заборгованiсть за розрахунками з бюджетом 1135 0.2 -
у тому числi з податку на прибуток 1136 0.1
Iнша поточна дебiторська заборгованiсть 1155 - 1.3
Поточнi фiнансовi iнвестицiї 1160 - -
Грошi та їх еквiваленти: 1165 3.9 4.6
Витрати майбутнiх перiодiв 1170 - -
Iншi оборотнi активи 1190 0.4 -
Усього за роздiлом II 1195 42.1 71.2
III. Необоротнi активи, утримуванi для продажу 1200 - -
Баланс 1300 69.8 79.6

Пасив Код рядка На початок звiтного перiоду На кiнець звiтного перiоду
1 2 3 4
I. Власний капiтал
Зареєстрований (пайовий) капiтал 1400 1 454.4 1 454.4
Додатковий капiтал 1410 1.1 -
Резервний капiтал 1415 36.3 36.6
Нерозподiлений прибуток (непокритий збиток) 1420 (1 761.7) (1 777.8)
Неоплачений капiтал 1425 - -
Усього за роздiлом I 1495 (269.9) (286.8)
II. Довгостроковi зобов'язання, цiльове фiнансування та забезпечен-ня 1595 18.5 43.5
III. Поточнi зобов'язання - -
Короткостроковi кредити банкiв 1600 - -
Поточна кредиторська заборгованiсть за: довгостроковими зобов'язаннями 1610 - -
за товари, роботи, послуги 1615 22.2 24.6
розрахунками з бюджетом 1620 3.5 5.1
у тому числi з податку на прибуток 1621 0.8
розрахунками зi страхування 1625 5.8 6.7
розрахунками з оплати працi 1630 12.6 9.4
Доходи майбутнiх перiодiв 1665
Iншi поточнi зобов'язання 1690 277.1 277.1
Усього за роздiлом IV 1695 321.2 322.9
IV. Зобов'язання, пов'язанi з необоротними активами, утримувани для продажу, та групами вибуття 1700 - -
Баланс 1900 69.8 79.6
2. Звiт про фiнансовi результати
За 2013 рiк
Форма № 2-м Код за ДКУД 1801007
Стаття Код рядка За звiтний перiод За аналогiчний перiод попе-реднього року
1 2 3 4
Чистий дохiд (виручка) вiд реалiзацiї продукцiї (товарiв, робiт, послуг) 2000 306.2 321.6
Iншi операцiйнi доходи 2120 0.6
Iншi доходи 2240 159.0 285.1
Разом доходи (2000 + 2120 + 2240)) 2280 465.8 606.7
Собiвартiсть реалiзованої продукцiї (товарiв, робiт, послуг) 2050 ( 315.3 ) ( 404.2 )
Iншi операцiйнi витрати 2180 ( 156.4 ) ( 196.4 )
Iншi витрати 2270 ( 9.1 ) ( 0.1 )
Разом витрати (2050 + 2180 + 2270)) 2285 ( 480.8 ) ( 600.7 )
Фiнансовий результат до оподаткування (2268 - 2285)) 2290 ( 15.0 ) 6.0
Податок на прибуток 2300 ( 0.8 ) ( 0.5 )
Чистий прибуток (збиток) (2290 - 2300)) 2350 ( 15.8 ) 5.5

Керiвник Кутова Вiкторiя Леонiдiвна

Головний бухгалтер Непомняща Анжела Петрiвна

Примiтки до рiчної фiнансової звiтностi ПрАТ «НIКОПОЛЬСЬКИЙ МЕДIА-ЦЕНТР»
1. Товариство, що звiтує
ПРИВАТНЕ АКЦIОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО «НIКОПОЛЬСЬКИЙ МЕДIА-ЦЕНТР» є правонаступником всiх прав та обов’язкiв Закритого акцiонерного товариства «НIКОПОЛЬСЬКИЙ МЕДIА-ЦЕНТР», що перейменова-но на виконання вимог Закону України «Про акцiонернi товариства».
Станом на 31.12.2013 рiк Товариство має наступний перелiк лiцензiй:
• Лiцензiя на мовлення (ефiрне телебачення) Серiя НР № 1039-м. Строк дiї лiцензiї:з 19 березня 2003 року до 20 березня 2017 року;
Вiдокремлених пiдроздiлiв Товариство не має.
ПрАТ «НIКОПОЛЬСЬКИЙ МЕДIА-ЦЕНТР» не знаходиться у складi об’єднань пiдприємств.
Статутний фонд Товариства складає – 1 454 356,00 грн.
Акцiонерне товариство веде бухгалтерський облiк та складає фiнансову звiтнiсть вiдповiдно до об-раної полiтики i Закону України «Про бухгалтерський облiк та фiнансову звiтнiсть України».
.
2. Основа складання фiнансової звiтностi
Представлена фiнансова звiтнiсть складена у вiдповiдностi до загально прийнятих нацiональних правил – «Положень (стандартiв) бухгалтерського облiку». В основу покладенi основнi вимоги П(С)БО № 1 «Загальнi вимоги до фiнансової звiтностi». Для складання фiнансової звiтностi керiвництво виконує оцiнку вiдображених у фiнансової звiтностi активiв, пасивiв, доходiв та витрат виходячи з концепцiї безперервного функцiонування.
Дата складання звiтностi: станом на 31.12.2013 року.
Звiтнiсть представлена у тисячах гривень з одним десятковим знаком.
3. Iстотнi облiковi полiтики
Акцiонерне товариство прийняло облiкову полiтику у вiдповiдностi до Закону України «Про бухгал-терський облiк та фiнансову звiтнiсть в Українi», якою встановило наступнi принципи та оцiнки:
3.1. Нематерiальнi активи
Нематерiальним активом визнається немонетарний актив, який не має матерiальної форми, який може бути iдентифiкований (вiдокремлений вiд пiдприємства) та утримується пiдприємством з метою ви-користання в перiод понад 1 рiк для виробництва, торгiвлi, в адмiнiстративних цiлях чи для надання в оре-нду iншим особам.
Амортизацiя по всiх нематерiальних активах нараховується за прямолiнiйним методом.
По кожному нематерiальному активу визнається термiн корисної служби, в момент зарахування йо-го на баланс виходячи з термiну 3 роки.
3.2. Основнi засоби
Включають активи у матерiальної формi вартiсть придбання яких перевищує 2,500.00 грн.
Термiн корисного використання встановлюється бiльше одного року.
Амортизацiя основних засобiв здiйснюється прямолiнiйним методом.
Переоцiнка основних засобiв здiйснюється в разi, якщо їх залишкова вартiсть iстотно вiдрiзняється вiд справедливої вартостi на дату балансу.
3.3. Iншi необоротнi матерiальнi активи
Матерiальнi активи з термiном корисного використання (експлуатацiї) бiльше 1 року вартiстю мен-ше 2 500.00 грн. вiдносяться до iнших необоротних матерiальних активiв, якi амортизуються в першому мi-сяцi використання об’єктiв у розмiрi 100% їх вартостi.
3.4. Запаси
Оцiнка запасiв (матерiалiв, сировини, палива i виробiв) при вiдпуску у виробництво чи iншому ви-буттi здiйснюється за методом ФIФО.
3.5. Дебiторська заборгованiсть
Дебiторська заборгованiсть за товари та продукцiю вiдображається за первiсною вартiстю, визначеною на пiд-ставi первинних бухгалтерських документiв.
Безнадiйною дебiторською заборгованiстю вважається поточна дебiторська заборгованiсть, щодо якої iснує впевненiсть у її неповерненнi боржником або за якою минув строк позовної давностi.
Величина резерву сумнiвних боргiв визначається iз застосуванням коефiцiєнта сумнiвностi.
Класифiкацiя дебiторської заборгованостi здiйснюється групуванням дебiторської заборгованостi за строками її непогашення iз встановленням коефiцiєнта сумнiвностi для кожної групи.
3.6. Доходи та витрати
Доходи вiд реалiзацiї робiт i послуг визнаються на дату документального оформлення факту вико-нання робiт, надання послуг. Оцiнка ступеня завершеностi операцiї з надання послуг проводиться шляхом вивченням виконаної роботи.
Витрати вiдображаються в Балансi пiдприємства одночасно зi зменшенням активiв або зi збiльшен-ням зобов'язань, а в Звiтi про фiнансовi результати одночасно з доходами, для отримання яких понесенi витрати.
4. Суттєвi облiковi оцiнки та судження
Нематерiальнi активи
Облiк нематерiальних активiв здiйснювався у вiдповiдностi з П(С)БО №8 «Нематерiальнi активи». На кiнець 2013 року на балансi Товариства враховуються нематерiальнi активи на суму 3,8 тис. грн., залишкова вартiсть яких складає 2,6 тис. грн. При нарахуваннi зносу нематерiальних активiв застосовувалися норми i методи нарахування амортизацiй прямолiнiйним методом, що встановлено облiковою полiтикою. На протязi звiтного перiоду визначенi методи нарахування зносу не змiнювалися.
Основнi засоби
Аналiтичний та синтетичний облiк основних фондiв вiдповiдає чинному законодавству. Нарахування зносу (амортизацii) основних фондiв протягом 2013 року проводилося у вiдповiдностi iз П(С)БО №7 «Основнi засоби». Iнвентарiзацiя основних фондiв, товарно-матерiальних цiностей проведена у вiдповiдностi з Iнструкцiєю з iнвентарiзацiї основних фондiв, нематерiальних активiв, товарно-матерiальних цiностей, грошових коштiв i доку-ментiв, розрахункiв та iнших статей балансу , яка затверджена наказом Мiнiстерства фiнансiв Украiни вiд 11.08.1994 р. № 69 iз змiнами внесеними згiдно наказiв Мiнiстерства фiнансiв № 268 вiд 05.12.1997р. та № 115 вiд 26.05.2000 р.
Станом на 31.12.2013 року залишкова вартiсть основних засобiв складає 5,8 тис. грн. За звiтний рiк надхо-джень основних засобiв не спостерiгалось. При нарахуваннi зносу основних засобiв застосовувалися норми i методи нарахування амортизацiї прямолiнiйним методом.
У 2013 роцi переоцiнка основних засобiв та iнших необоротних матерiальних активiв не проводилась.
Протягом 2013 року з балансу Товариства були списанi основнi засоби та iншi необоротнi матерiа-льнi активи залишковою вартiстю 14,4 тис. грн., iз них вибуло в результатi реалiзацiї на суму 1,6 тис. грн., в результатi списання—12,8 тис. грн.
Запаси
Аналiтичний облiк запасiв вiдповiдає даним синтетичного облiку, виробничi запаси в балансi вiдображенi по первiснiй вартостi (собiвартостi) та утримуються для використання пiд час здiйснення господарської дiяльностi. Облiк виробничих запасiв на Товариствi ведеться на основi П(С)БО №9 «Запаси». Згiдно балансу станом на 31.12.2013 року балансова вартiсть запасiв складає 0,4 тис. грн.
Дебiторська заборгованiсть
Формування у бухгалтерському облiку Товариства iнформацiї про дебiторську заборгованiсть та її розкриття у фiнансовiй звiтностi вiдповiдає вимогам П(С)БО №10 «Дебiторська заборгованiсть».
Дебiторська заборгованiсть класифiкується на поточну та довгострокову заборгованiсть.
Довгострокової дебiторської заборгованостi на Товариствi немає.
Поточна дебiторська заборгованiсть оцiнена за первiсною вартiстю i включена до пiдсумку балансу за чистою реалiзацiйною вартiстю. Станом на 31.12.2013 р. чиста реалiзацiйна вартiсть склала 64,9 тис. грн., що на 27,3 тис. грн. бiльше, нiж на початок року.
Iнша поточна дебiторська заборгованiсть вiдображена в балансi Товариства у розмiрi 1,3 тис. грн.
Резерв сумнiвних боргiв не нараховувався.
Облiк грошових коштiв
Облiк касових операцiй ведеться згiдно Положення про ведення касових операцiй в нацiональнiй валютi України, затвердженного постановою Нацiонального банку України вiд 15.12.2004 р. №637 Аналiтичний облiк операцiй на розрахунковому рахунку вiдповiдає даним виписок iз банкiвських рахункiв.
Станом на 31.12.2013 року залишок грошових коштiв Товариства склав 4,6 тис. грн., у порiвняннi з початком року вiдбулося збiльшення вiльних грошових коштiв на 0,7 тис. грн.
Облiк зобов'язань
31.12.2013 р. 31.12.2012 р.
Довгостроковi зобов’язання 43,5 18,5
Поточна кредиторська заборгованiсть за товари, роботи, послуги 24,6 22,2
Поточна кредиторська заборгованiсть за розрахунками з бюджетом 5,1 3,5
Заборгованiсть за розрахунками зi страхування 6,7 5,8
Заборгованiсть за розрахунками з оплати працi 9,4 12,6
Iншi поточнi зобов’язання 277,1 277,1
Всього запасiв 366,4 339,7

Визнання, облiк та оцiнка зобов'язань здiйснюється вiдповiдно до П(С)БО 11 «Зобов'язання».
Загальна сума зобов'язань на Товариствi станом на 31.12.2013 р. складає 366,4 тис. грн., що на 26,7 тис. грн. бiльше нiж в попередньому перiодi за рахунок зростання довгострокових зобов’язань за отриману зворотню фiнансо-ву допомогу.
Показники балансу на 31.12.2013 р., що характеризують стан розрахункiв по заробiтнiй платi, соцiальному страхуванню, бюджетом та розрахункiв з учасниками вiдповiдають даним регiстрiв аналiтичного та синтетичного бух-галтерського облiку, що дає пiдстави для твердження про їх достовiрнiсть.
Забезпечення i резерви
Товариство не створює забезпечення для майбутнiх операцiйних витрат на виплату вiдпусток пра-цiвникам, про що наводиться в параграфi «Пiдстава для висловлення умовно- позитивної думки».
Подiї пiсля дати балансу
Подiї пiсля звiтної дати, якi надають додаткову iнформацiю про фiнансовий стан ПрАТ «НIКОПОЛЬСЬКИЙ МЕ-ДIА-ЦЕНТР» на звiтну дату, якi не вiдображенi в фiнансовiй звiтностi, проте можуть мати суттєвий вплив на фiнансовий стан Товариства:

Подiя Наявнiсть
Прийняття рiшення щодо реорганiзацiї Товариства нi
Оголошення плану про припинення дiяльностi нi
Оголошення про значну реструктуризацiю або про початок її запрова-дження нi
Iстотнi придбання активiв, класифiкацiя активiв як утримуваних для про-дажу, iншi вибуття активiв або експропрiацiя значних активiв урядом нi
Знищення (втрата) активiв Товариства внаслiдок пожежi, аварiї, стихiй-ного лиха або iншої надзвичайної подiї нi
Значнi операцiї зi звичайними акцiями та операцiї з потенцiйними зви-чайними акцiями пiсля дати балансу нi
Аномально великi змiни пiсля дати балансу в цiнах на активи або в кур-сах обмiну iноземних валют нi
Прийняття законодавчих актiв, якi впливають на дiяльнiсть Товариства нi
Прийняття значних зобов’язань або непередбачених зобов’язань, напри-клад, унаслiдок надання значних гарантiй нi
Початок крупного судового процесу, що виник виключно внаслiдок по-дiй, якi вiдбулися пiсля дати балансу нi
Дивiденди за звiтний перiод оголошенi пiдприємством пiсля дати балан-су нi
Укладення контрактiв щодо значних капiтальних i фiнансових iнвестицiй нi
Оголошення банкротом дебiтора Товариства, заборгованiсть якого ранi-ше була визнана сумнiвною. нi
Переоцiнка активiв пiсля звiтної дати, яка свiдчить про стiйке зниження їхньої вартостi, визначеної на дату балансу. нi
Продаж запасiв, який свiдчить про необґрунтованiсть оцiнки чистої вар-тостi їх реалiзацiї на дату балансу нi
Виявлення помилок або порушень законодавства, що призвели до пере-кручення даних фiнансової звiтностi нi
-

-

-


Інформація про стан корпоративного управління

ЗАГАЛЬНІ ЗБОРИ АКЦІОНЕРІВ

Яку кількість загальних зборів було проведено за минулі три роки?

№ з/п

Рік

Кількість зборів, усього

У тому числі позачергових

1

2013

1

0

2

2012

1

0

3

2011

1

0

Який орган здійснював реєстрацію акціонерів для участі в загальних зборах акціонерів останнього разу?

Так

Ні

Реєстраційна комісія, призначена особою, що скликала загальні збори

X

Акціонери

X

Депозитарна установа

X

Інше (запишіть): д.н.

Ні

Який орган здійснював контроль за станом реєстрації акціонерів або їх представників для участі в останніх загальних зборах (за наявності контролю)?

Так

Ні

Національна комісія з цінних паперів та фондового ринку

X

Акціонери, які володіють у сукупності більше ніж 10 відсотків

X

У який спосіб відбувалось голосування з питань порядку денного на загальних зборах останнього разу?

Так

Ні

Підняттям карток

X

Бюлетенями (таємне голосування)

X

Підняттям рук

X

Інше (запишіть): д.н.

Ні

Які були основні причини скликання останніх позачергових зборів у звітному періоді?

Так

Ні

Реорганізація

X

Додатковий випуск акцій

X

Унесення змін до статуту

X

Прийняття рішення про збільшення статутного капіталу товариства

X

Прийняття рішення про зменьшення статутного капіталу товариства

X

Обрання або припинення повноважень голови та членів наглядової ради

X

Обрання або припинення повноважень членів виконавчого органу

X

Обрання або припинення повноважень членів ревізійної комісії (ревізора)

X

Делегування додаткових повноважень наглядовій раді

X

Інше (запишіть): позачерговi збори не скликалися

Так

Чи проводились у звітному році загальні збори акціонерів у формі заочного голосування? (так/ні)

Ні

ОРГАНИ УПРАВЛІННЯ

Який склад наглядової ради (за наявності)?

(осіб)

Кількість членів наглядової ради

3

Кількість представників акціонерів, що працюють у товаристві

0

Кількість представників держави

0

Кількість представників акціонерів, що володіють більше 10 відсотків акцій

3

Кількість представників акціонерів, що володіють меньше 10 відсотків акцій

0

Кількість представників акціонерів - юридичних осіб

3

Скільки разів на рік у середньому відбувалося засідання наглядової ради протягом останніх трьох років?

0

Які саме комітети створено в складі наглядової ради (за наявності)?

Так

Ні

Стратегічного планування

X

Аудиторський

X

З питань призначень і винагород

X

Інвестиційний

X

Інші (запишіть)

комiтети не створено

Інші (запишіть)

комiтети не створено

Чи створено в акціонерному товаристві спеціальну посаду корпоративного секретаря? (так/ні)

Ні

Яким чином визначається розмір винагороди членів наглядової ради?

Так

Ні

Винагорода є фіксованою сумою

X

Винагорода є відсотком від чистого прибутку або збільшення ринкової вартості акцій

X

Винагорода виплачується у вигляді цінних паперів товариства

X

Члени наглядової ради не отримують винагороди

X

Інше (запишіть)

д.н.

Які з вимог до членів наглядової ради викладені у внутрішніх документах акціонерного товариства?

Так

Ні

Галузеві знання і досвід роботи в галузі

X

Знання у сфері фінансів і менеджменту

X

Особисті якості (чесність, відповідальність)

X

Відсутність конфлікту інтересів

X

Граничний вік

X

Відсутні будь-які вимоги

X

Інше (запишіть): члени Наглядової ради не мають права приймати участь в iнших органах управлiння Товариства

X

Коли останній раз було обрано нового члена наглядової ради, яким чином він ознайомився зі своїми правами та обов'язками?

Так

Ні

Новий член наглядової ради самостійно ознайомився із змістом внутрішніх документів акціонерного товариства

X

Було проведено засідання наглядової ради, на якому нового члена наглядової ради ознайомили з його правами та обов'язками

X

Для нового члена наглядової ради було організовано спеціальне навчання (з корпоративного управління або фінансового менеджменту)

X

Усіх членів наглядової ради було переобрано на повторний строк або не було обрано нового члена

X

Інше (запишіть)

д.н.

Чи створено у вашому акціонерному товаристві ревізійну комісію або введено посаду ревізора? (так, створено ревізійну комісію / так, введено посаду ревізора / ні)

так, створено ревізійну комісію

Якщо в товаристві створено ревізійну комісію:

кількість членів ревізійної комісії 3 осіб;

Скільки разів на рік у середньому відбувалося засідання ревізійної комісії протягом останніх трьох років? 1

Відповідно до статуту вашого акціонерного товариства, до компетенції якого з органів (загальних зборів акціонерів, наглядової ради чи виконавчого органу) належить вирішення кожного з цих питань?

Загальні збори акціонерів

Наглядова рада

Виконавчий орган

Не належить до компетенції жодного органу

Визначення основних напрямів діяльності (стратегії)

Так

Ні

Ні

Ні

Затвердження планів діяльності (бізнес-планів)

Ні

Так

Ні

Ні

Затвердження річного фінансового звіту або балансу, або бюджету

Так

Ні

Ні

Ні

Обрання та припинення повноважень голови та членів виконавчого органу

Ні

Так

Ні

Ні

Обрання та припинення повноважень голови та членів наглядової ради

Так

Ні

Ні

Ні

Обрання та припинення повноважень голови та членів ревізійної комісії

Так

Ні

Ні

Ні

Визначення розміру винагороди для голови та членів виконавчого органу

Ні

Так

Ні

Ні

Визначення розміру винагороди для голови та членів наглядової ради

Так

Ні

Ні

Ні

Прийняття рішення про притягнення до майнової відповідальності членів виконавчого органу

Ні

Так

Ні

Ні

Прийняття рішення про додатковий випуск акцій

Так

Ні

Ні

Ні

Прийняття рішення про викуп, реалізацію та розміщення власних акцій

Так

Ні

Ні

Ні

Затвердження зовнішнього аудитора

Ні

Так

Ні

Ні

Затвердження договорів, щодо яких існує конфлікт інтересів

Ні

Ні

Ні

Так

Чи містить статут акціонерного товариства положення, яке обмежує повноваження виконавчого органу приймати рішення про укладення договорів, враховуючи їх суму, від імені акціонерного товариства? (так/ні) Так

Чи містить статут або внутрішні документи акціонерного товариства положення про конфлікт інтересів, тобто суперечність між особистими інтересами посадової особи або пов'язаних з нею осіб та обов'язком діяти в інтересах акціонерного товариства?(так/ні) НіЯкі документи існують у вашому акціонерному товаристві?

Так

Ні

Положення про загальні збори акціонерів

X

Положення про наглядову раду

X

Положення про виконавчий орган

X

Положення про посадових осіб акціонерного товариства

X

Положення про ревізійну комісію (або ревізора)

X

Положення про акції акціонерного товариства

X

Положення про порядок розподілу прибутку

X

Інше (запишіть):

д.н.

Яким чином акціонери можуть отримати таку інформацію про діяльність вашого акціонерного товариства?

Інформація розповсюджується на загальних зборах

Публікується у пресі, оприлюднюється в загальнодоступній інформаційній базі даних НКЦПФР про ринок цінних паперів

Документи надаються для ознайомлення безпосередньо в акціонерному товаристві

Копії документів надаються на запит акціонера

Інформація розміщується на власній інтернет-сторінці акціонерного товариства

Фінансова звітність, результати діяльності

Так

Так

Так

Так

Так

Інформація про акціонерів, які володіють 10 відсотків та більше статутного капіталу

Ні

Так

Так

Ні

Так

Інформація про склад органів управління товариства

Так

Так

Так

Так

Так

Статут та внутрішні документи

Так

Ні

Так

Так

Ні

Протоколи загальних зборів акціонерів після їх проведення

Ні

Ні

Так

Так

Ні

Розмір винагороди посадових осіб акціонерного товариства

Ні

Ні

Ні

Ні

Ні

Чи готує акціонерне товариство фінансову звітність у відповідності до міжнародних стандартів фінансової звітності? (так/ні) Ні

Скільки разів на рік у середньому проводилися аудиторські перевірки акціонерного товариства зовнішнім аудитором протягом останніх трьох років?

Так

Ні

Не проводились взагалі

X

Менше ніж раз на рік

X

Раз на рік

X

Частіше ніж раз на рік

X

Який орган приймав рішення про затвердження зовнішнього аудитора?

Так

Ні

Загальні збори акціонерів

X

Наглядова рада

X

Виконавчий орган

X

Інше (запишіть)

д.н.

Чи змінювало акціонерне товариство зовнішнього аудитора протягом останніх трьох років? (так/ні) Ні

З якої причини було змінено аудитора?

Так

Ні

Не задовольняв професійний рівень

X

Не задовольняли умови договору з аудитором

X

Аудитора було змінено на вимогу акціонерів

X

Інше (запишіть)

аудитора не змiнено

Який орган здійснював перевірки фінансово-господарської діяльності акціонерного товариства в минулому році?

Так

Ні

Ревізійна комісія (ревізор)

X

Наглядова рада

X

Відділ внутрішнього аудиту акціонерного товариства

X

Стороння компанія або сторонній консультант

X

Перевірки не проводились

X

Інше (запишіть)

д.н.

З ініціативи якого органу ревізійна комісія (ревізор) проводила перевірку останнього разу?

Так

Ні

З власної ініціативи

X

За дорученням загальних зборів

X

За дорученням наглядової ради

X

За зверненням виконавчого органу

X

На вимогу акціонерів, які в сукупності володіють понад 10 відсотків голосів

X

Інше (запишіть)

д.н.

Чи отримувало ваше акціонерне товариство протягом останнього року платні послуги консультантів у сфері корпоративного управління чи фінансового менеджменту? (так/ні) Ні

ЗАЛУЧЕННЯ ІНВЕСТИЦІЙ ТА ВДОСКОНАЛЕННЯ ПРАКТИКИ КОРПОРАТИВНОГО УПРАВЛІННЯ

Чи планує ваше акціонерне товариство залучити інвестиції кожним з цих способів протягом наступних трьох років?

Так

Ні

Випуск акцій

X

Випуск депозитарних розписок

X

Випуск облігацій

X

Кредити банків

X

Фінансування з державного і місцевих бюджетів

X

Інше (запишіть): д.н.

Чи планує ваше акціонерне товариство залучити іноземні інвестиції протягом наступних трьох років*?

Так, уже ведемо переговори з потенційним інвестором

Так, плануємо розпочати переговори

Так, плануємо розпочати переговори в наступному році

Так, плануємо розпочати переговори протягом двох років

Ні, не плануємо залучати іноземні інвестиції протягом наступних трьох років

Не визначились

X

Чи планує ваше акціонерне товариство включити власні акції до лістингу фондових бірж протягом наступних трьох років? (так/ні/не визначились) Не визначились

Чи змінювало акціонерне товариство особу, яка веде облік прав власності на акції у депозитарній системі України протягом останніх трьох років? Ні

Чи має акціонерне товариство власний кодекс (принципи, правила) корпоративного управління? (так/ні) Ні

У разі наявності у акціонерного товариства кодексу (принципів, правил) корпоративного управління вкажіть дату його прийняття: ; яким органом управління прийнятий: д.н.

Чи оприлюднено інформацію про прийняття акціонерним товариством кодексу (принципів, правил) корпоративного управління? (так/ні) Ні; укажіть яким чином його оприлюднено: д.н.

Вкажіть інформацію щодо дотримання/недотримання кодексу корпоративного управління (принципів, правил) в акціонерному товаристві (з посиланням на джерело розміщення їх тексту), відхилення та причини такого відхилення протягом року

д.н.


КОДИ

Дата(рік, місяць, число)

2014 | 01 | 01

Підприємство

ПРИВАТНЕ АКЦIОНЕРНЕ ТВАРИСТВО "НIКОПОЛЬСЬКИЙ МЕДIА-ЦЕНТР"

за ЄДРПОУ

30755884

Територія

за КОАТУУ

1211600000

Організаційно-правова форма господарювання

за КОПФГ

-

Вид економічної діяльності

за КВЕД

60.20

Середня кількість працівників

8

Одиниця виміру: тис.грн. без десяткового знака

Адреса

53201, Днiпропетровська обл., м. Нiкополь, проспект Трубнiков, буд.56

Складено (зробити позначку "v" у відповідній клітинці):

за положеннями (стандартами бухгалтерського обліку)

V

за міжнародними стандартами фінансової звітності

Баланс (Звіт про фінансовий стан)
на 31.12.2013 р.

Актив

Код рядка

На початок звітного періоду

На кінець звітного періоду

На дату переходу на міжнародні стандарти фінансової звітності

1

2

3

4

5

I. Необоротні активи

Нематеріальні активи:

1000

0

0

0

первісна вартість

1001

0

0

0

накопичена амортизація

1002

0

0

0

Незавершені капітальні інвестиції

1005

0

0

0

Основні засоби:

1010

27.7

8.4

0

первісна вартість

1011

550.1

233.9

0

знос

1012

522.4

225.5

0

Інвестиційна нерухомість:

1015

0

0

0

первісна вартість

1016

0

0

0

знос

1017

0

0

0

Довгострокові біологічні активи:

1020

0

0

0

первісна вартість

1021

0

0

0

накопичена амортизація

1022

0

0

0

Довгострокові фінансові інвестиції:
які обліковуються за методом участі в капіталі інших підприємств


1030


0


0


0

інші фінансові інвестиції

1035

0

0

0

Довгострокова дебіторська заборгованість

1040

0

0

0

Відстрочені податкові активи

1045

0

0

0

Гудвіл

1050

0

0

0

Відстрочені аквізиційні витрати

1060

0

0

0

Залишок коштів у централізованих страхових резервних фондах

1065

0

0

0

Інші необоротні активи

1090

0

0

0

Усього за розділом I

1095

27.7

8.4

0

II. Оборотні активи

Запаси

1100

0

0.4

0

Виробничі запаси

1101

0

0

0

Незавершене виробництво

1102

0

0

0

Готова продукція

1103

0

0

0

Товари

1104

0

0

0

Поточні біологічні активи

1110

0

0

0

Депозити перестрахування

1115

0

0

0

Векселі одержані

1120

0

0

0

Дебіторська заборгованість за продукцію, товари, роботи, послуги

1125

37.6

64.9

0

Дебіторська заборгованість за розрахунками:
за виданими авансами


1130


0


0


0

з бюджетом

1135

0.2

0

0

у тому числі з податку на прибуток

1136

0.1

0

0

з нарахованих доходів

1140

0

0

0

із внутрішніх розрахунків

1145

0

0

0

Інша поточна дебіторська заборгованість

1155

0

1.3

0

Поточні фінансові інвестиції

1160

0

0

0

Гроші та їх еквіваленти

1165

3.9

4.6

0

Готівка

1166

0

0

0

Рахунки в банках

1167

0

0

0

Витрати майбутніх періодів

1170

0

0

0

Частка перестраховика у страхових резервах

1180

0

0

0

у тому числі в:
резервах довгострокових зобов’язань


1181


0


0


0

резервах збитків або резервах належних виплат

1182

0

0

0

резервах незароблених премій

1183

0

0

0

інших страхових резервах

1184

0

0

0

Інші оборотні активи

1190

0.4

0

0

Усього за розділом II

1195

42.1

71.2

0

III. Необоротні активи, утримувані для продажу, та групи вибуття

1200

0

0

0

Баланс

1300

69.8

79.6

0

Пасив

Код рядка

На початок звітного періоду

На кінець звітного періоду

На дату переходу на міжнародні стандарти фінансової звітності

I. Власний капітал

Зареєстрований (пайовий) капітал

1400

1454.4

1454.4

0

Внески до незареєстрованого статутного капіталу

1401

0

0

0

Капітал у дооцінках

1405

0

0

0

Додатковий капітал

1410

1.1

0

0

Емісійний дохід

1411

0

0

0

Накопичені курсові різниці

1412

0

0

0

Резервний капітал

1415

36.3

36.6

0

Нерозподілений прибуток (непокритий збиток)

1420

-1761.7

-1777.8

0

Неоплачений капітал

1425

( 0 )

( 0 )

( 0 )

Вилучений капітал

1430

( 0 )

( 0 )

( 0 )

Інші резерви

1435

0

0

0

Усього за розділом I

1495

-269.9

-286.8

0

II. Довгострокові зобов’язання і забезпечення

Відстрочені податкові зобов’язання

1500

0

0

0

Пенсійні зобов’язання

1505

0

0

0

Довгострокові кредити банків

1510

0

0

0

Інші довгострокові зобов’язання

1515

0

0

0

Довгострокові забезпечення

1520

0

0

0

Довгострокові забезпечення витрат персоналу

1521

0

0

0

Цільове фінансування

1525

0

0

0

Благодійна допомога

1526

0

0

0

Страхові резерви, у тому числі:

1530

0

0

0

резерв довгострокових зобов’язань; (на початок звітного періоду)

1531

0

0

0

резерв збитків або резерв належних виплат; (на початок звітного періоду)

1532

0

0

0

резерв незароблених премій; (на початок звітного періоду)

1533

0

0

0

інші страхові резерви; (на початок звітного періоду)

1534

0

0

0

Інвестиційні контракти;

1535

0

0

0

Призовий фонд

1540

0

0

0

Резерв на виплату джек-поту

1545

0

0

0

Усього за розділом II

1595

18.5

43.5

0

IІІ. Поточні зобов’язання і забезпечення

Короткострокові кредити банків

1600

0

0

0

Векселі видані

1605

0

0

0

Поточна кредиторська заборгованість:
за довгостроковими зобов’язаннями

1610

0

0

0

за товари, роботи, послуги

1615

22.2

24.6

0

за розрахунками з бюджетом

1620

3.5

5.1

0

за у тому числі з податку на прибуток

1621

0

0.8

0

за розрахунками зі страхування

1625

5.8

6.7

0

за розрахунками з оплати праці

1630

12.6

9.4

0

за одержаними авансами

1635

0

0

0

за розрахунками з учасниками

1640

0

0

0

із внутрішніх розрахунків

1645

0

0

0

за страховою діяльністю

1650

0

0

0

Поточні забезпечення

1660

0

0

0

Доходи майбутніх періодів

1665

0

0

0

Відстрочені комісійні доходи від перестраховиків

1670

0

0

0

Інші поточні зобов’язання

1690

277.1

277.1

0

Усього за розділом IІІ

1695

321.2

322.9

0

ІV. Зобов’язання, пов’язані з необоротними активами, утримуваними для продажу, та групами вибуття

1700

0

0

0

V. Чиста вартість активів недержавного пенсійного фонду

1800

0

0

0

Баланс

1900

69.8

79.6

0

Примітки

пiдтверджено ТОВ "Аудиторська фiрма "Альтаiр"

Керівник

Кутова Вiкторiя Леонiдiвна

Головний бухгалтер

Непомняща Анжела Петрiвна


КОДИ

Дата(рік, місяць, число)

2014 | 01 | 01

Підприємство

ПРИВАТНЕ АКЦIОНЕРНЕ ТВАРИСТВО "НIКОПОЛЬСЬКИЙ МЕДIА-ЦЕНТР"

за ЄДРПОУ

30755884

(найменування)

Звіт про фінансові результати (Звіт про сукупний дохід)
за 2013 р.

I. ФІНАНСОВІ РЕЗУЛЬТАТИ

Стаття

Код рядка

За звітний період

За аналогічний період попереднього року

Чистий дохід від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг)

2000

306.2

321.6

Чисті зароблені страхові премії

2010

0

0

Премії підписані, валова сума

2011

0

0

Премії, передані у перестрахування

2012

0

0

Зміна резерву незароблених премій, валова сума

2013

0

0

Зміна частки перестраховиків у резерві незароблених премій

2014

0

0

Собівартість реалізованої продукції (товарів, робіт, послуг)

2050

( 315.3 )

( 404.2 )

Чисті понесені збитки за страховими виплатами

2070

( 0 )

( 0 )

Валовий:
прибуток


2090


0


0

збиток

2095

( 0 )

( 0 )

Дохід (витрати) від зміни у резервах довгострокових зобов’язань

2105

0

0

Дохід (витрати) від зміни інших страхових резервів

2110

0

0

Зміна інших страхових резервів, валова сума

2111

0

0

Зміна частки перестраховиків в інших страхових резервах

2112

0

0

Інші операційні доходи

2120

0.6

0

Дохід від зміни вартості активів, які оцінюються за справедливою вартістю

2121

0

0

Дохід від первісного визнання біологічних активів і сільськогосподарської продукції

2122

0

0

Адміністративні витрати

2130

( 0 )

( 0 )

Витрати на збут

2150

( 0 )

( 0 )

Інші операційні витрати

2180

( 156.4 )

( 196.4 )

Витрат від зміни вартості активів, які оцінюються за справедливою вартістю

2181

( 0 )

( 0 )

Витрат від первісного визнання біологічних активів і сільськогосподарської продукції

2182

( 0 )

( 0 )

Фінансовий результат від операційної діяльності:
прибуток


2190


0


0

збиток

2195

( 0 )

( 0 )

Дохід від участі в капіталі

2200

0

0

Інші фінансові доходи

2220

0

0

Інші доходи

2240

159.0

285.1

Дохід від благодійної допомоги

2241

0

0

Фінансові витрати

2250

( 0 )

( 0 )

Втрати від участі в капіталі

2255

( 0 )

( 0 )

Інші витрати

2270

( 9.1 )

( 0.1 )

Прибуток (збиток) від впливу інфляції на монетарні статті

2275

0

0

Фінансовий результат до оподаткування:
прибуток


2290


-15.0


-6.0

збиток

2295

( 0 )

( 0 )

Витрати (дохід) з податку на прибуток

2300

-0.8

-0.5

Прибуток (збиток) від припиненої діяльності після оподаткування

2305

0

0

Чистий фінансовий результат:
прибуток


2350


-15.8


5.5

збиток

2355

( 0 )

( 0 )

II. СУКУПНИЙ ДОХІД

Стаття

Код рядка

За звітний період

За аналогічний період попереднього року

Дооцінка (уцінка) необоротних активів

2400

0

0

Дооцінка (уцінка) фінансових інструментів

2405

0

0

Накопичені курсові різниці

2410

0

0

Частка іншого сукупного доходу асоційованих та спільних підприємств

2415

0

0

Інший сукупний дохід

2445

0

0

Інший сукупний дохід до оподаткування

2450

0

0

Податок на прибуток, пов’язаний з іншим сукупним доходом

2455

0

0

Інший сукупний дохід після оподаткування

2460

0

0

Сукупний дохід (сума рядків 2350, 2355 та 2460)

2465

0

0

III. ЕЛЕМЕНТИ ОПЕРАЦІЙНИХ ВИТРАТ

Матеріальні затрати

2500

0

0

Витрати на оплату праці

2505

0

0

Відрахування на соціальні заходи

2510

0

0

Амортизація

2515

0

0

Інші операційні витрати

2520

0

0

Разом

2550

0

0

ІV. РОЗРАХУНОК ПОКАЗНИКІВ ПРИБУТКОВОСТІ АКЦІЙ

Середньорічна кількість простих акцій

2600

0

0

Скоригована середньорічна кількість простих акцій

2605

0

0

Чистий прибуток (збиток) на одну просту акцію

2610

0

0

Скоригований чистий прибуток (збиток) на одну просту акцію

2615

0

0

Дивіденди на одну просту акцію

2650

0

0

Примітки

пiдтверджено ТОВ "Аудиторська фiрма "Альтаiр"

Керівник

Кутова Вiкторiя Леонiдiвна

Головний бухгалтер

Непомняща Анжела Петрiвна


КОДИ

Дата(рік, місяць, число)

2014 | 01 | 01

Підприємство

ПРИВАТНЕ АКЦIОНЕРНЕ ТВАРИСТВО "НIКОПОЛЬСЬКИЙ МЕДIА-ЦЕНТР"

за ЄДРПОУ

30755884

(найменування)

Звіт про рух грошових коштів (за прямим методом)
за 2013 р.

Стаття

Код рядка

За звітний період

За аналогічний період попереднього року

1

2

3

4

I. Рух коштів у результаті операційної діяльності

Надходження від:
Реалізації продукції (товарів, робіт, послуг)


3000


0


0

Повернення податків і зборів

3005

0

0

у тому числі податку на додану вартість

3006

0

0

Цільового фінансування

3010

0

0

Надходження від отримання субсидій, дотацій

3011

0

0

Надходження авансів від покупців і замовників

3015

0

0

Надходження від повернення авансів

3020

0

0

Надходження від відсотків за залишками коштів на поточних рахунках

3025

0

0

Надходження від боржників неустойки (штрафів, пені)

3035

0

0

Надходження від операційної оренди

3040

0

0

Надходження від отримання роялті, авторських винагород

3045

0

0

Надходження від страхових премій

3050

0

0

Надходження фінансових установ від повернення позик

3055

0

0

Інші надходження

3095

0

0

Витрачання на оплату:
Товарів (робіт, послуг)


3100


( 0 )


( 0 )

Праці

3105

( 0 )

( 0 )

Відрахувань на соціальні заходи

3110

( 0 )

( 0 )

Зобов'язань з податків і зборів

3115

( 0 )

( 0 )

Витрачання на оплату зобов'язань з податку на прибуток

3116

( 0 )

( 0 )

Витрачання на оплату зобов'язань з податку на додану вартість

3117

( 0 )

( 0 )

Витрачання на оплату зобов'язань з інших податків і зборів

3118

( 0 )

( 0 )

Витрачання на оплату авансів

3135

( 0 )

( 0 )

Витрачання на оплату повернення авансів/td>

3140

( 0 )

( 0 )

Витрачання на оплату цільових внесків

3145

( 0 )

( 0 )

Витрачання на оплату зобов’язань за страховими контрактами

3150

( 0 )

( 0 )

Витрачання фінансових установ на надання позик

3155

( 0 )

( 0 )

Інші витрачання

3190

( 0 )

( 0 )

Чистий рух коштів від операційної діяльності

3195

0

0

II. Рух коштів у результаті інвестиційної діяльності

Надходження від реалізації:
фінансових інвестицій

3200

0

0

необоротних активів

3205

0

0

Надходження від отриманих:
відсотків

3215

0

0

дивідендів

3220

0

0

Надходження від деривативів

3225

0

0

Надходження від погашення позик

3230

0

0

Надходження від вибуття дочірнього підприємства та іншої господарської одиниці

3235

0

0

Інші надходження

3250

0

0

Витрачання на придбання:
фінансових інвестицій

3255

( 0 )

( 0 )

необоротних активів

3260

( 0 )

( 0 )

Виплати за деривативами

3270

( 0 )

( 0 )

Витрачання на надання позик

3275

( 0 )

( 0 )

Витрачання на придбання дочірнього підприємства та іншої господарської одиниці

3280

( 0 )

( 0 )

Інші платежі

3290

( 0 )

( 0 )

Чистий рух коштів від інвестиційної діяльності

3295

0

0

III. Рух коштів у результаті фінансової діяльності

Надходження від:
Власного капіталу

3300

0

0

Отримання позик

3305

0

0

Надходження від продажу частки в дочірньому підприємстві

3310

0

0

Інші надходження

3340

0

0

Витрачання на:
Викуп власних акцій

3345

( 0 )

( 0 )

Погашення позик

3350

0

0

Сплату дивідендів

3355

( 0 )

( 0 )

Витрачання на сплату відсотків

3360

( 0 )

( 0 )

Витрачання на сплату заборгованості з фінансової оренди

3365

( 0 )

( 0 )

Витрачання на придбання частки в дочірньому підприємстві

3370

( 0 )

( 0 )

Витрачання на виплати неконтрольованим часткам у дочірніх підприємствах

3375

( 0 )

( 0 )

Інші платежі

3390

( 0 )

( 0 )

Чистий рух коштів від фінансової діяльності

3395

0

0

Чистий рух грошових коштів за звітний період

3400

0

0

Залишок коштів на початок року

3405

0

0

Вплив зміни валютних курсів на залишок коштів

3410

0

0

Залишок коштів на кінець року

3415

0

0

Примітки

Товiариство звiт про рух грошових коштiв (за прямим методом) в звiтному перiодi не складало.

Керівник

-

Головний бухгалтер

-


КОДИ

Дата(рік, місяць, число)

2014 | 01 | 01

Підприємство

ПРИВАТНЕ АКЦIОНЕРНЕ ТВАРИСТВО "НIКОПОЛЬСЬКИЙ МЕДIА-ЦЕНТР"

за ЄДРПОУ

30755884

(найменування)

Звіт про рух грошових коштів (за непрямим методом)
за 2013 р.

Стаття

Код рядка

За звітний період

За аналогічний період попереднього року

надходження

видаток

надходження

видаток

1

2

3

4

5

6

I. Рух коштів у результаті операційної діяльності

Прибуток (збиток) від звичайної діяльності до оподаткування

3500

0

0

0

0

Коригування на:
амортизацію необоротних активів

3505

0

X

0

X

збільшення (зменшення) забезпечень

3510

0

0

0

0

збиток (прибуток) від нереалізованих курсових різниць

3515

0

0

0

0

збиток (прибуток) від неопераційної діяльності та інших негрошових операцій

3520

0

0

0

0

Прибуток (збиток) від участі в капіталі

3521

0

0

0

0

Зміна вартості активів, які оцінюються за справедливою вартістю, та дохід (витрати) від первісного визнання

3522

0

0

0

0

Збиток (прибуток) від реалізації необоротних активів, утримуваних для продажу та груп вибуття

3523

0

0

0

0

Збиток (прибуток) від реалізації фінансових інвестицій

3524

0

0

0

0

Зменшення (відновлення) корисності необоротних активів

3526

0

0

0

0

Фінансові витрати

3540

X

0

X

0

Зменшення (збільшення) оборотних активів

3550

0

0

0

0

Збільшення (зменшення) запасів

3551

0

0

0

0

Збільшення (зменшення) поточних біологічних активів

3552

0

0

0

0

Збільшення (зменшення) дебіторської заборгованості за продукцію, товари, роботи, послуги

3553

0

0

0

0

Зменшення (збільшення) іншої поточної дебіторської заборгованості

3554

0

0

0

0

Зменшення (збільшення) витрат майбутніх періодів

3556

0

0

0

0

Зменшення (збільшення) інших оборотних активів

3557

0

0

0

0

Збільшення (зменшення) поточних зобов'язань

3560

0

0

0

0

Грошові кошти від операційної діяльності

3570

0

0

0

0

Збільшення (зменшення) поточної кредиторської заборгованості за товари, роботи, послуги

3561

0

0

0

0

Збільшення (зменшення) поточної кредиторської заборгованості за розрахунками з бюджетом

3562

0

0

0

0

Збільшення (зменшення) поточної кредиторської заборгованості за розрахунками зі страхування

3563

0

0

0

0

Збільшення (зменшення) поточної кредиторської заборгованості за розрахунками з оплати праці

3564

0

0

0

0

Збільшення (зменшення) доходів майбутніх періодів

3566

0

0

0

0

Збільшення (зменшення) інших поточних зобов’язань

3567

0

0

0

0

Сплачений податок на прибуток

3580

X

0

X

0

Сплачені відсотки

3585

X

0

X

0

Чистий рух коштів від операційної діяльності

3195

0

0

0

0

II. Рух коштів у результаті інвестиційної діяльності

Надходження від реалізації:
фінансових інвестицій

3200

0

X

0

X

необоротних активів

3205

0

X

0

X

Надходження від отриманих:
відсотків

3215

0

X

0

X

дивідендів

3220

0

X

0

X

Надходження від деривативів

3225

0

X

0

X

Надходження від погашення позик

3230

0

X

0

X

Надходження від вибуття дочірнього підприємства та іншої господарської одиниці

3235

0

X

0

X

Інші надходження

3250

0

X

0

X

Витрачання на придбання:
фінансових інвестицій

3255

X

0

X

( 0 )

необоротних активів

3260

X

0

X

0

Виплати за деривативами

3270

X

0

X

0

Витрачання на надання позик

3275

X

0

X

0

Витрачання на придбання дочірнього підприємства та іншої господарської одиниці

3280

X

0

X

0

Інші платежі

3290

X

0

X

0

Чистий рух коштів від інвестиційної діяльності

3295

0

0

0

0

III. Рух коштів у результаті фінансової діяльності

Надходження від:
Власного капіталу

3300

0

X

0

X

Отримання позик

3305

0

X

0

X

Надходження від продажу частки в дочірньому підприємстві

3310

0

X

0

X

Інші надходження

3340

0

X

0

X

Витрачання на:
Викуп власних акцій

3345

X

0

X

0

Погашення позик

3350

X

0

X

0

Сплату дивідендів

3355

X

0

X

0

Витрачання на сплату відсотків

3360

X

0

X

0

Витрачання на сплату заборгованості з фінансової оренди

3365

X

0

X

0

Витрачання на придбання частки в дочірньому підприємстві

3370

X

0

X

0

Витрачання на виплати неконтрольованим часткам у дочірніх підприємствах

3375

X

0

X

0

Інші платежі

3390

X

0

X

0

Чистий рух коштів від фінансової діяльності

3395

0

0

0

0

Чистий рух грошових коштів за звітний період

3400

0

0

0

0

Залишок коштів на початок року

3405

0

X

0

X

Вплив зміни валютних курсів на залишок коштів

3410

0

0

0

0

Залишок коштів на кінець року

3415

0

0

0

0

Примітки

Товiариство звiт про рух грошових коштiв (за непрямим методом) в звiтному перiодi не складало.

Керівник

-

Головний бухгалтер

-


КОДИ

Дата(рік, місяць, число)

2014 | 01 | 01

Підприємство

ПРИВАТНЕ АКЦIОНЕРНЕ ТВАРИСТВО "НIКОПОЛЬСЬКИЙ МЕДIА-ЦЕНТР"

за ЄДРПОУ

30755884

(найменування)

Звіт про власний капітал
за 2013 р.

Стаття

Код рядка

Зареєстрований капітал

Капітал у дооцінках

Додатковий капітал

Резервний капітал

Нерозподілений прибуток (непокритий збиток)

Неоплачений капітал

Вилучений капітал

Всього

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

Залишок на початок року

4000

0

0

0

0

0

0

0

0

Коригування:
Зміна облікової політики

4005

0

0

0

0

0

0

0

0

Виправлення помилок

4010

0

0

0

0

0

0

0

0

Інші зміни

4090

0

0

0

0

0

0

0

0

Скоригований залишок на початок року

4095

0

0

0

0

0

0

0

0

Чистий прибуток (збиток) за звітний період

4100

0

0

0

0

0

0

0

0

Інший сукупний дохід за звітний період

4110

0

0

0

0

0

0

0

0

Дооцінка (уцінка) необоротних активів

4111

0

0

0

0

0

0

0

0

Дооцінка (уцінка) фінансових інструментів

4112

0

0

0

0

0

0

0

0

Накопичені курсові різниці

4113

0

0

0

0

0

0

0

0

Частка іншого сукупного доходу асоційованих і спільних підприємств

4114

0

0

0

0

0

0

0

0

Інший сукупний дохід

4116

0

0

0

0

0

0

0

0

Розподіл прибутку:
Виплати власникам (дивіденди)

4200

0

0

0

0

0

0

0

0

Спрямування прибутку до зареєстрованого капіталу

4205

0

0

0

0

0

0

0

0

Відрахування до резервного капіталу

4210

0

0

0

0

0

0

0

0

Сума чистого прибутку, належна до бюджету відповідно до законодавства

4215

0

0

0

0

0

0

0

0

Сума чистого прибутку на створення спеціальних (цільових) фондів

4220

0

0

0

0

0

0

0

0

Сума чистого прибутку на матеріальне заохочення

4225

0

0

0

0

0

0

0

0

Внески учасників:
Внески до капіталу

4240

0

0

0

0

0

0

0

0

Погашення заборгованості з капіталу

4245

0

0

0

0

0

0

0

0

Вилучення капіталу:
Викуп акцій (часток)

4260

0

0

0

0

0

0

0

0

Перепродаж викуплених акцій (часток)

4265

0

0

0

0

0

0

0

0

Анулювання викуплених акцій (часток)

4270

0

0

0

0

0

0

0

0

Вилучення частки в капіталі

4275

0

0

0

0

0

0

0

0

Зменшення номінальної вартості акцій

4280

0

0

0

0

0

0

0

0

Інші зміни в капіталі

4290

0

0

0

0

0

0

0

0

Придбання (продаж) неконтрольованої частки в дочірньому підприємстві

4291

0

0

0

0

0

0

0

0

Разом змін у капіталі

4295

0

0

0

0

0

0

0

0

Залишок на кінець року

4300

0

0

0

0

0

0

0

0

Примітки

Товiариство звiт про звiт про власний капiтал в звiтному перiодi не складало.

Керівник

-

Головний бухгалтер

-