<

                                       Титульний аркуш

Підтверджую ідентичність електронної та паперової форм інформації, що подається до Комісії, та достовірність інформації, наданої для розкриття в загальнодоступній інформаційній базі даних Комісії.

Директор
Кутова Вiкторiя Леонiдiвна

(посада)


(підпис)


(прізвище та ініціали керівника)

М.П.

21.11.2013

(дата)

Річна інформація емітента цінних паперів
за 2012 рік

1. Загальні відомості

1.1. Повне найменування емітента


ПРИВАТНЕ АКЦIОНЕРНЕ ТВАРИСТВО "НIКОПОЛЬСЬКИЙ МЕДIА-ЦЕНТР"


1.2. Організаційно-правова форма емітента


Приватне акціонерне товариство


1.3. Ідентифікаційний код за ЄДРПОУ емітента


30755884


1.4. Місцезнаходження емітента


Дніпропетровська , немає, 53201, мiсто Нiкополь, проспект Трубникiв, будинок 56


1.5. Міжміський код, телефон та факс емітента


(05662) 4-29-22 (05662) 4-29-22


1.6. Електронна поштова адреса емітента


vika_nmc@ukr.net


2. Дані про дату та місце оприлюднення річної інформації

2.1. Річна інформація розміщена у загальнодоступній інформаційній базі даних Комісії

21.11.2013


(дата)

2.2. Річна інформація опублікована у

Вiдомостi НКЦПФР 82


29.04.2013


(номер та найменування офіційного друкованого видання)


(дата)

2.3. Річна інформація розміщена на сторінці

nikopol-media.com.ua

в мережі Інтернет

21.11.2013


(адреса сторінки)


(дата)


Зміст

1. Основні відомості про емітента:

а) ідентифікаційні реквізити, місцезнаходження емітента

X

б) інформація про державну реєстрацію емітента

X

в) банки, що обслуговують емітента

X

г) основні види діяльності

X

ґ) інформація про одержані ліцензії (дозволи) на окремі види діяльності

X

д) відомості щодо належності емітента до будь-яких об'єднань підприємств


е) інформація про рейтингове агентство


є) інформація про органи управління емітента


2. Інформація про засновників та/або учасників емітента та кількість і вартість акцій (розміру часток, паїв)


3. Інформація про чисельність працівників та оплату їх праці


4. Інформація про посадових осіб емітента:

а) інформація щодо освіти та стажу роботи посадових осіб емітента

X

б) інформація про володіння посадовими особами емітента акціями емітента


5. Інформація про осіб, що володіють 10 відсотків та більше акцій емітента

X

6. Інформація про загальні збори акціонерів

X

7. Інформація про дивіденди


8. Інформація про юридичних осіб, послугами яких користується емітент


9. Відомості про цінні папери емітента:

а) інформація про випуски акцій емітента

X

б) інформація про облігації емітента


в) інформація про інші цінні папери, випущені емітентом


г) інформація про похідні цінні папери


ґ) інформація про викуп власних акцій протягом звітного періоду


д) інформація щодо виданих сертифікатів цінних паперів


10. Опис бізнесу


11. Інформація про майновий стан та фінансово-господарську діяльність емітента:

а) інформація про основні засоби емітента (за залишковою вартістю)

X

б) інформація щодо вартості чистих активів емітента

X

в) інформація про зобов'язання емітента

X

г) інформація про обсяги виробництва та реалізації основних видів продукції

X

ґ) інформація про собівартість реалізованої продукції

X

12. Інформація про гарантії третьої особи за кожним випуском боргових цінних паперів


13. Відомості щодо особливої інформації та інформації про іпотечні цінні папери, що виникала протягом звітного періоду


14. Інформація про стан корпоративного управління

X

15. Інформація про випуски іпотечних облігацій


16. Інформація про склад, структуру і розмір іпотечного покриття:

а) інформація про розмір іпотечного покриття та його співвідношення з розміром (сумою) зобов'язань за іпотечними облігаціями з цим іпотечним покриттям


б) інформація щодо співвідношення розміру іпотечного покриття з розміром (сумою) зобов'язань за іпотечними облігаціями з цим іпотечним покриттям на кожну дату після змін іпотечних активів у складі іпотечного покриття, які відбулися протягом звітного періоду


в) інформація про заміни іпотечних активів у складі іпотечного покриття або включення нових іпотечних активів до складу іпотечного покриття


г) відомості про структуру іпотечного покриття іпотечних облігацій за видами іпотечних активів та інших активів на кінець звітного періоду


ґ) відомості щодо підстав виникнення у емітента іпотечних облігацій прав на іпотечні активи, які складають іпотечне покриття за станом на кінець звітного року


17. Інформація про наявність прострочених боржником строків сплати чергових платежів за кредитними договорами (договорами позики), права вимоги за якими забезпечено іпотеками, які включено до складу іпотечного покриття


18. Інформація про випуски іпотечних сертифікатів


19. Інформація щодо реєстру іпотечних активів


20. Основні відомості про ФОН


21. Інформація про випуски сертифікатів ФОН


22. Інформація про осіб, що володіють сертифікатами ФОН


23. Розрахунок вартості чистих активів ФОН


24. Правила ФОН


25. Фінансова звітність емітента, яка складена за положеннями (стандартами) бухгалтерського обліку

X

26. Копія(ї) протоколу(ів) загальних зборів емітента, які проведені за звітний період (для акціонерних товариств) (додається до паперової форми при поданні інформації до Комісії)

X

27. Аудиторський висновок

X

28. Фінансова звітність емітента, яка складена за міжнародними стандартами фінансової звітності


29. Звіт про стан об'єкта нерухомості (у разі емісії цільових облігацій підприємств, виконання зобов'язань за якими здійснюється шляхом передачі об'єкта (частини об'єкта) житлового будівництва)


30. Примітки

1.Вiдомостi щодо належностi емiтента до будь-яких об"еднань пiдприємств: емiтент не належить до жодних об"еднань пiдприємств.
2. Iнформацiя про рейтингове агенство: пiдприємство-емiтент не подавав заявку на визначення рейтингової оцiнки до рейтингового агенства.
3. Iнформацiя про дивiденди: у звiтному роцi дивiденди на нараховувались i не виплачувались.
4. Iнформацiя про облiгацiї: облiгацiї не випускалися.
5. Iнформацiя про iншi цiннi папери, випущенi емiтентом: iншi цiннi папери не випускалися.
6. Iнформацiя про викуп власних акцiй протягом звiтного перiоду: протягом звiтного перiоду викупу власних акцiй не було.
7. Iнформацiя про гарантiї третьої особи за кожним випуском цiнних паперiв: гарантiї з боку третьої сособи не надавалися.
8. Звiт про стан об"екта нерухомостi: цiльовi облiгацiї не випускалися.
9. Iнформацiя про володiння посадовими особами акцiями емiтента: посадовi особи акцiями емiтента не володiють.
10. Особлива iнформацiя протягом звiтного перiоду не виникала.
11. Товариство складає рiчну фiнансову звiтнiсть у вiдповiдностi до Положення (стандарту) бухгалтерського облiку 25 "Фiнансовий звiт суб"єкта малого пiдприємництва".

3. Основні відомості про емітента

3.1. Ідентифікаційні реквізити, місцезнаходження емітента

3.1.1. Повне найменування

ПРИВАТНЕ АКЦIОНЕРНЕ ТВАРИСТВО "НIКОПОЛЬСЬКИЙ МЕДIА-ЦЕНТР"

3.1.2. Скорочене найменування (за наявності)

ПрАТ "НМЦ"

3.1.3. Організаційно-правова форма

Приватне акціонерне товариство

3.1.4. Поштовий індекс

53201

3.1.5. Область, район

Дніпропетровська , немає

3.1.6. Населений пункт

мiсто Нiкополь

3.1.7. Вулиця, будинок

проспект Трубникiв, будинок 56

3.2. Інформація про державну реєстрацію емітента

3.2.1. Серія і номер свідоцтва

АОО №823475

3.2.2. Дата державної реєстрації

22.01.2002

3.2.3. Орган, що видав свідоцтво

Виконавчий комiтет Нiкопольської мiської ради Днiпропетровської област

3.2.4. Зареєстрований статутний капітал (грн.)

1454356.00

3.2.5. Сплачений статутний капітал (грн.)

1454356.00

3.3. Банки, що обслуговують емітента

3.3.1. Найменування банку (філії, відділення банку), який обслуговує емітента за поточним рахунком у національній валюті

ПАТ "Банк Кредит-Днiпро"м.Днiпропетровськ

3.3.2. МФО банку

305749

3.3.3. Поточний рахунок

2600730184102


3.3.4. Найменування банку (філії, відділення банку), який обслуговує емітента за поточним рахунком у іноземній валюті


-


3.3.5. МФО банку


-


3.3.6. Поточний рахунок


-


3.4. Основні види діяльності

60.20

Дiяльнiсть у сферi телевiзiйного мовлення

-

-

-

-

3.5. Інформація про одержані ліцензії (дозволи) на окремі види діяльності*

Вид діяльності

Номер ліцензії (дозволу)

Дата видачі

Державний орган, що видав

Дата закінчення дії ліцензії (дозволу)

1

2

3

4

5

лiцензiя на мовлення

Серiя НР № 1039-м

19.03.2003

Нацiональна Рада України з питань телебачення i радiомовлення

20 березня 2017 року

Опис

Питання щодо подовження термiну дiї лiцензiї буде вирiшуватись в 2017 роцi


6. Інформація про посадових осіб емітента

6.1. Інформація щодо освіти та стажу роботи посадових осіб емітента

6.1.1. Посада

Директор

6.1.2. Прізвище, ім’я, по батькові фізичної особи або повне найменування юридичної особи

Бондарець Влерiй Миколайович

6.1.3. Паспортні дані фізичної особи (серія, номер, дата видачі, орган, який видав)* або ідентифікаційний код за ЄДРПОУ юридичної особи

АЕ 315982 21.06.1996 Нiкопольським МВУМВС України в Днiпропетровськiй областi

6.1.4. Рік народження**

1967

6.1.5. Освіта**

вища

6.1.6. Стаж керівної роботи (років)**

4

6.1.7. Найменування підприємства та попередня посада, яку займав**

ТРК "Кварц" ,корреспондент-вiдеооператор

6.1.8. Опис

Виконавчий орган Товариства,який здiйснює керiвництво його поточною дiяльнiстю, є Директор Товариства.
Директор Товариства вирiшує всi питання поточної дiяльностi Товариства,за винятком тих питань,що належать до компiтентностi Загальних Зборiв Акцiонерiв,Наглядової Ради,Ревiзiйної комiсiї.
Директор Товариства пiдзвiтен та пiдконтролен Загальним Зборам Акцiонерiв i Наглядової Ради та органiзує виконання їх рiшень.
Непогашенi судимостi за корисливi та посадовi злочини не має.
Винагороду отримує в розмiрi згiдно штатного розкладу.

* Зазначається у разі надання згоди фізичної особи на розкриття паспортних даних. У разі ненадання згоди посадової особи на розкриття паспортних даних про це зазначається у описі.
** Заповнюється щодо фізичних осіб.

6.1.1. Посада

головний бухгалтер

6.1.2. Прізвище, ім’я, по батькові фізичної особи або повне найменування юридичної особи

Шведенко Вiра Володимiрiвна

6.1.3. Паспортні дані фізичної особи (серія, номер, дата видачі, орган, який видав)* або ідентифікаційний код за ЄДРПОУ юридичної особи

АН 354872 11.03.2005 Нiкопольським МВУМВС України в Днiпропетровський областi

6.1.4. Рік народження**

1972

6.1.5. Освіта**

вища

6.1.6. Стаж керівної роботи (років)**

4

6.1.7. Найменування підприємства та попередня посада, яку займав**

ТРК "Кварц".програмний редактор.

6.1.8. Опис

Забезпечує ведення бухгалтерського облiку , дотримуючись єдиних методологiчних засад, встановлених Законом України "Про бухгалтерський облiк та фiнансову звiтнiсть в Українi", з урахуванням особливостей дiяльностi пiдприємства i технологiї оброблення облiкових даних.
Здiйснює заходи щодо надання повної, правдивої та неупередженої iнформацiї про фiнансовий стан, результати дiяльностi та рух коштiв пiдприємства.
Головний бухгалтер безпосередньо пiдпорядковується Директору.
Непогашенi судимостi за корисливi та посадовi злочини не має.
Винагороду отримує в розмiрi згiдно штатного розкладу

* Зазначається у разі надання згоди фізичної особи на розкриття паспортних даних. У разі ненадання згоди посадової особи на розкриття паспортних даних про це зазначається у описі.
** Заповнюється щодо фізичних осіб.

6.1.1. Посада

голова Ревiзiйної комiсiї

6.1.2. Прізвище, ім’я, по батькові фізичної особи або повне найменування юридичної особи

Люборщук Ольга Олександрiвна

6.1.3. Паспортні дані фізичної особи (серія, номер, дата видачі, орган, який видав)* або ідентифікаційний код за ЄДРПОУ юридичної особи

АМ 369572 11.08.2001 Кировским РО ДГУ УМВД України в Днiпропетровськiй областi

6.1.4. Рік народження**

1967

6.1.5. Освіта**

вища

6.1.6. Стаж керівної роботи (років)**

8

6.1.7. Найменування підприємства та попередня посада, яку займав**

Головний бухгалтер ДП ТРК "СТЕРХ".

6.1.8. Опис

Повноваження Ревiзiйної комiсiї визначено законодавством України та Статутом пiдприємства,а порядок її роботи - Положенням про Ревiзiйну комiсiю,що затверджується Загальними зборами Акцiонерiв Товариства.
Непогашенi судимостi за корисливi та посадовi злочини не має.
Виногорода не виiплачується.

* Зазначається у разі надання згоди фізичної особи на розкриття паспортних даних. У разі ненадання згоди посадової особи на розкриття паспортних даних про це зазначається у описі.
** Заповнюється щодо фізичних осіб.

6.1.1. Посада

член ревiзiйної комiсiї

6.1.2. Прізвище, ім’я, по батькові фізичної особи або повне найменування юридичної особи

Хандрига Свiтлана Василiївна

6.1.3. Паспортні дані фізичної особи (серія, номер, дата видачі, орган, який видав)* або ідентифікаційний код за ЄДРПОУ юридичної особи

АК 326298 01.09.1998 Iндустрiальним РВ ДМУ УМВС України у Днiпропетровськiй областi

6.1.4. Рік народження**

1970

6.1.5. Освіта**

вища

6.1.6. Стаж керівної роботи (років)**

8

6.1.7. Найменування підприємства та попередня посада, яку займав**

Заступник головного бухгалтера ТРК "Стерх"

6.1.8. Опис

Повноваження Ревiзiйної комiсiї визначено законодавством України та Статутом пiдприємства,а порядок її роботи - Положенням про Ревiзiйну комiсiю,що затверджується Загальними зборами Акцiонерiв Товариства.
Непогашенi судимостi за корисливi та посадовi злочини не має.
Виногорода не виiплачується.

* Зазначається у разі надання згоди фізичної особи на розкриття паспортних даних. У разі ненадання згоди посадової особи на розкриття паспортних даних про це зазначається у описі.
** Заповнюється щодо фізичних осіб.

6.1.1. Посада

член Ревiзiйної комiсiї

6.1.2. Прізвище, ім’я, по батькові фізичної особи або повне найменування юридичної особи

Константинов Iгор Генадiєвич

6.1.3. Паспортні дані фізичної особи (серія, номер, дата видачі, орган, який видав)* або ідентифікаційний код за ЄДРПОУ юридичної особи

АЕ 493531 03.04.1997 Червоногвардiйським РО УМВД України У Днiпропетровськiй областi

6.1.4. Рік народження**

1968

6.1.5. Освіта**

вища

6.1.6. Стаж керівної роботи (років)**

13

6.1.7. Найменування підприємства та попередня посада, яку займав**


6.1.8. Опис

Повноваження Ревiзiйної комiсiї визначено законодавством України та Статутом пiдприємства,а порядок її роботи - Положенням про Ревiзiйну комiсiю,що затверджується Загальними зборами Акцiонерiв Товариства. . Непогашенi судимостi за корисливi та посадовi злочини не має. Виногорода не виплачується.

* Зазначається у разі надання згоди фізичної особи на розкриття паспортних даних. У разі ненадання згоди посадової особи на розкриття паспортних даних про це зазначається у описі.
** Заповнюється щодо фізичних осіб.

6.1.1. Посада

член Наглядової Ради

6.1.2. Прізвище, ім’я, по батькові фізичної особи або повне найменування юридичної особи

Кривцова Валерiя Iгорiвна

6.1.3. Паспортні дані фізичної особи (серія, номер, дата видачі, орган, який видав)* або ідентифікаційний код за ЄДРПОУ юридичної особи

АС 904468 08.12.2003 Кировським РВ ДМУ УМВС України у Днiпропетровськiй областi

6.1.4. Рік народження**

1987

6.1.5. Освіта**

вища

6.1.6. Стаж керівної роботи (років)**

8

6.1.7. Найменування підприємства та попередня посада, яку займав**

Юристконсульт ТРК "Стерх"

6.1.8. Опис

Повноваження Наглядової Ради визначено Статутом пiдприємства,а порядок її роботи - Положенням про Наглядову Раду,що затверджується Загальними зборами Акцiонерiв Товариства.
Непогашенi судимостi за корисливi та посадовi злочини не має.
Виногорода не виiплачується.

* Зазначається у разі надання згоди фізичної особи на розкриття паспортних даних. У разі ненадання згоди посадової особи на розкриття паспортних даних про це зазначається у описі.
** Заповнюється щодо фізичних осіб.

6.1.1. Посада

член Наглядової Ради

6.1.2. Прізвище, ім’я, по батькові фізичної особи або повне найменування юридичної особи

Троян Михайло Михайлович

6.1.3. Паспортні дані фізичної особи (серія, номер, дата видачі, орган, який видав)* або ідентифікаційний код за ЄДРПОУ юридичної особи

АЕ 336279 09.06.1996 1996 Нижньоднiпровським РВ ДМУ МВД України у Днiпропетровськiй област

6.1.4. Рік народження**

1956

6.1.5. Освіта**

вища

6.1.6. Стаж керівної роботи (років)**

16

6.1.7. Найменування підприємства та попередня посада, яку займав**

Головний спецiалiст управлiння корпоративних прав ТОВ "ИСТВАН"

6.1.8. Опис

Повноваження Наглядової Ради визначено Статутом пiдприємства,а порядок її роботи - Положенням про Наглядову Раду,що затверджується Загальними зборами Акцiонерiв Товариства.
Непогашенi судимостi за корисливi та посадовi злочини не має
Виногорода не виiплачується.

* Зазначається у разі надання згоди фізичної особи на розкриття паспортних даних. У разі ненадання згоди посадової особи на розкриття паспортних даних про це зазначається у описі.
** Заповнюється щодо фізичних осіб.

6.1.1. Посада

член Наглядової Ради

6.1.2. Прізвище, ім’я, по батькові фізичної особи або повне найменування юридичної особи

Глибченко Станiслав Вадимиович

6.1.3. Паспортні дані фізичної особи (серія, номер, дата видачі, орган, який видав)* або ідентифікаційний код за ЄДРПОУ юридичної особи

СН 418435 28.02.1997 Ватутiнським РУ ГУ МВС України в м. Києвi

6.1.4. Рік народження**

1980

6.1.5. Освіта**

вища

6.1.6. Стаж керівної роботи (років)**

5

6.1.7. Найменування підприємства та попередня посада, яку займав**

Юрисконсульт управлiння корпоративних прав ТОВ "ИСТВАН"

6.1.8. Опис

Повноваження Наглядової Ради визначено Статутом пiдприємства,а порядок її роботи - Положенням про Наглядову Раду,що затверджується Загальними зборами Акцiонерiв Товариства.
Непогашенi судимостi за корисливi та посадовi злочини не має.
Виногорода не виiплачується

* Зазначається у разі надання згоди фізичної особи на розкриття паспортних даних. У разі ненадання згоди посадової особи на розкриття паспортних даних про це зазначається у описі.
** Заповнюється щодо фізичних осіб.


7. Інформація про осіб, що володіють 10 відсотків та більше акцій емітента

Найменування юридичної особи

Ідентифікаційний код за ЄДРПОУ

Місцезнаходження

Дата внесення до реєстру

Кількість акцій (штук)

Від загальної кількості акцій (у відсотках)

Кількість за видами акцій

прості іменні

прості на пред'явника

привілейовані іменні

привілейовані на пред'явника

Публiчне акцiонерне товариство "Нiкопольський завод феросплавiв"

00186520

53213 Україна Дніпропетровська немає мiсто Нiкополь вулиця Електрометалургiв, 310


174430

11.9936

174430

0

0

0

Товариство з обмеженою вiдповiдальнiстю "Природнi iнвестицiї"

35135746

01033 Україна немає мiсто Київ Панькiвська, 11


1279926

88.0064

1279926

0

0

0

Прізвище, ім'я, по батькові фізичної особи*

Серія, номер, дата видачі паспорта, найменування органу, який видав паспорт**

Дата внесення до реєстру

Кількість акцій (штук)

Від загальної кількості акцій (у відсотках)

Кількість за видами акцій

прості іменні

прості на пред'явника

привілейовані іменні

привілейовані на пред'явника

Усього

1454356

100

1454356

0

0

0

* Зазначається: "Фізична особа", якщо фізична особа не дала згоди на розкриття прізвища, ім'я, по батькові.
** Не обов'язково для заповнення.


8. Інформація про загальні збори акціонерів

Вид загальних зборів*

чергові

позачергові

X


Дата проведення

20.04.2012

Кворум зборів**

100

Опис

1. Обрання голови та секретаря загальних зборiв Товариства. 2. Обрання лiчильної комiсiї. 3. Звiт Директора за пiдсумками дiяльностi Товариства за 2011 рiк. 4. Затвердження звiту i висновкiв ревiзiйної комiсiї за 2011 рiк. 5. Прийняття рiшення за наслiдками розгляду звiтiв Директора Товариства та Ревiзiйної комiсiї Товариства. 6. Затвердження рiчної фiнансової звiтностi та балансу товариства за 2011 рiк. 7. Затвердження порядку розподiлу прибутку товариства чи визначення порядку покриття збиткiв за пiдсумками 2011 року, затвердження строку та порядку виплати частки прибутку (дивiдендiв). 8. Внесення змiн та доповнень до внутрiшнiх положень Товариства Рiшення з першого питання: Обрати Головою Загальних зборiв Верченко Дмитра Валерiйовича. Обрати секретарем Загальних зборiв Бондарця Валерiя Миколайовича Рiшення з другого питання: Обрати лiчильну комiсiю у складi Кутова В.Л., Григор’єва В.Г. Рiшення з третього питання: Затвердити звiт Директора та пiдсумки дiяльностi Товариства за 2011 рiк. Рiшення з червертого питання: Затвердити звiт та висновки Ревiзiйної комiсiї за 2011 рiк. Рiшення з п"ятого питання: Затвердити звiт Директора та звiт Ревiзiйної комiсiї за 2011 рiк. Рiшення з шостого питання: Затвердити рiчну фiнансову звiтнiсть та баланс Товариства за 2011 рiк. Рiшення з сьомого питання: Чистий прибуток за пiдсумками фiнансово-господарської дiяльностi Товариства у 2011 роцi у розмiрi 406 066,90 розподiлити наступним чином: • спрямувати 5% чистого прибутку, що складає 20 303,34 на поповнення резервного капiталу, • спрямувати 385 763,55 на покриття збиткiв минулих рокiв. Дивiденди не нараховувати та не сплачувати. Доручити головному бухгалтеру Товариства вiдобразити вiдповiднi бухгалтерськi проводки у балансi Товариства. Рiшення з восьмого питання: Прийняти змiни та доповнення до Положення про Наглядову раду ПрАТ «НМЦ» та Положення про Директора ПрАТ «НМЦ». Затвердити Положення про Наглядову раду ПрАТ «НМЦ» та Положення про Директора ПрАТ «НМЦ»» у нової редакцiї.


11. Відомості про цінні папери емітента

11.1. Інформація про випуски акцій

Дата реєстрації випуску

Номер свідоцтва про реєстрацію випуску

Найменування органу, що зареєстрував випуск

Міжнародний ідентифікаційний номер

Тип цінного паперу

Форма існування та форма випуску

Номінальна вартість акцій (грн.)

Кількість акцій (штук)

Загальна номінальна вартість (грн.)

Частка у статутному капіталі (у відсотках)

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

27.07.2010

80/04/1/10

ДТУ НКЦПФР

UA4000082697

Акція проста бездокументарна іменна

Бездокументарні іменні

1.00

1454356

1454356.00

100

Опис

Торгiвля цiнними паперами емитента на внутрiшнiх ринках не проводилась.Торгiвля цiнними паперами емитента на зовнiшних ринках не проводилась.Фактiв лiстiнгу/делiстiнгу цiнних паперiв емитента не було.Додаткової емiссiї цiнних паперiв в звiтному перiодi не було.13. Інформація про майновий стан та фінансово-господарську діяльність емітента

13.1. Інформація про основні засоби емітента (за залишковою вартістю)

Найменування основних засобів

Власні основні засоби (тис. грн.)

Орендовані основні засоби (тис. грн.)

Основні засоби, всього (тис. грн.)

на початок періоду

на кінець періоду

на початок періоду

на кінець періоду

на початок періоду

на кінець періоду

1. Виробничого призначення:

0

0

0

0

0

0

будівлі та споруди

0

0

0

0

0

0

машини та обладнання

36.7

23.6

0

0

36.7

23.6

транспортні засоби

0

0

0

0

0

0

інші

4.3

4.1

0

0

4.3

4.1

2. Невиробничого призначення:

0

0

0

0

0

0

будівлі та споруди

0

0

0

0

0

0

машини та обладнання

0

0

0

0

0

0

транспортні засоби

0

0

0

0

0

0

інші

0

0

0

0

0

0

Усього

41.0

27.7

0

0

41.0

27.7

Опис

Первiсна вартiсть основних засобiв на кiнець звiтного перiоду складає 550,1 тис.грн., сума амортизацiї за рiк - 522,4 тис.грн.

13.2. Інформація щодо вартості чистих активів емітента

Найменування показника

За звітний період

За попередній період

Розрахункова вартість чистих активів (тис. грн)

-269.900

-276.500

Статутний капітал (тис. грн.)

1454.400

1454.400

Скоригований статутний капітал (тис. грн)

1454.400

1454.400

Опис

Використана методика розрахунку вартостi чистих активiв емiтента за попереднiй та звiтний периоди вiдповiдно до "Методичних рекомендацiй щодо визначення вартостi чистих активiв акцiонерних товариств", затвердженних рiшенням ДКЦПФР вiд 17.11.2004р. № 485. Рiзниця мiж розрахунковою вартiстю чистих активiв i статутним капiталом на кiнець звiтного периоду становить-1724.3тис.грн. Рiзниця мiж розрахунковою вартiстю чистих активiв i статутним капiталом на кiнецьпопереднього периоду становить--1730.9тис.грн. тис.гр

Висновок

Згiдно аудиторського висновку - показник "чистi активи" станом на 31.12.2012р. нижче розмiру статутного капiталу, що не вiдповiдає вимогам законодавства.

13.3. Інформація про зобов'язання емітента

Види зобов'язань

Дата виникнення

Непогашена частина боргу (тис. грн.)

Відсоток за користування коштами (відсоток річних)

Дата погашення

Кредити банку

X

0

X

X

у тому числі:


Зобов'язання за цінними паперами

X

0

X

X

у тому числі:


за облігаціями (за кожним випуском):

X

0

X

X

за іпотечними цінними паперами (за кожним власним випуском):

X

0

X

X

за сертифікатами ФОН (за кожним власним випуском):

X

0

X

X

за векселями (всього)

X

0

X

X

за іншими цінними паперами (у тому числі за похідними цінними паперами)(за кожним видом):

X

0

X

X

за фінансовими інвестиціями в корпоративні права (за кожним видом):

X

0

X

X

Податкові зобов'язання

X

0

X

X

Фінансова допомога на зворотній основі

X

18.5

X

X

Інші зобов'язання

X

321.2

X

X

Усього зобов'язань

X

339.70

X

X

Опис:

Згiдно договору термiн повернення фiнансової допомоги на зворотнiй основi перший квартал 2013 року. Склад iнших зобов"язань є кредиторською заборгованiстю перед третiми особами термiн виконання котрої не настав.

13.4. Інформація про обсяги виробництва та реалізації основних видів продукції

№ з/п

Основний вид продукції

Обсяг виробництва

Обсяг реалізованої продукції

у натуральній формі (фізична од. вим.)

у грошовій формі (тис.грн.)

у відсотках до всієї виробленої продукції

у натуральній формі (фізична од. вим.)

у грошовій формі (тіс. грн.)

у відсотках до всієї реалізованої продукції

1

2

3

4

5

6

7

8

1

дiяльнiсть у сферi телевезiйного мовлення

в годинах

385.9

100

в годинах

385.9

100

13.5. Інформація про собівартість реалізованої продукції

№ з/п

Склад витрат*

Відсоток від загальної собівартості реалізованої продукції (у відсотках)

1

2

3

1

загальновиробничi , адмiнiстративнi , операцiйнi витрати

97

* Зазначаються витрати, які складають більше 5% від собівартості реалізованої продукції.


ІНФОРМАЦІЯ
про стан корпоративного управління

ЗАГАЛЬНІ ЗБОРИ АКЦІОНЕРІВ

Яку кількість загальних зборів було проведено за минулі три роки?

№ з/п

Рік

Кількість зборів, усього

У тому числі позачергових

1

2012

1

0

2

2011

1

0

3

2010

1

0

Який орган здійснював реєстрацію акціонерів для участі в загальних зборах акціонерів останнього разу?


Так

Ні

Реєстраційна комісія

X


Акціонери


X

Реєстратор


X

Депозитарій


X

Інше (запишіть): немає

Так

Який орган здійснював контроль за ходом реєстрації акціонерів або їх представників для участі в останніх загальних зборах (за наявності контролю)?


Так

Ні

Державна комісія з цінних паперів та фондового ринку


X

Акціонери, які володіють у сукупності більше ніж 10 відсотків


X

У який спосіб відбувалось голосування з питань порядку денного на загальних зборах останнього разу?


Так

Ні

Підняттям карток

X


Бюлетенями (таємне голосування)


X

Підняттям рук


X

Інше (запишіть): немає

Ні

Які були основні причини скликання останніх позачергових зборів у звітному періоді?


Так

Ні

Реорганізація


X

Внесення змін до статуту товариства


X

Прийняття рішення про зміну типу товариства


X

Прийняття рішення про збільшення статутного капіталу товариства


X

Прийняття рішення про зменьшення статутного капіталу товариства


X

Обрання голови та членів наглядової ради, прийняття рішення про припинення їх повноважень


X

Обрання голови та членів ревізійної комісії (ревізора), прийняття рішення про дострокове припинення їх повноважень


X

Інше (запишіть): Позачерговi збори не скликались.

Так

Чи проводились у звітному році загальні збори акціонерів у формі заочного голосування? (так/ні)

Ні

ОРГАНИ УПРАВЛІННЯ

Який склад наглядової ради (за наявності)?


(осіб)

Кількість членів наглядової ради

3

Кількість представників акціонерів, що працюють у товаристві

0

Кількість представників держави

0

Кількість представників акціонерів, що володіють більше 10 відсотків акцій

0

Кількість представників акціонерів, що володіють меньше 10 відсотків акцій

0

Кількість представників акціонерів - юридичних осіб

0

Скільки разів на рік у середньому відбувалося засідання наглядової ради протягом останніх трьох років?

1

Які саме комітети створено в складі наглядової ради (за наявності)?


Так

Ні

Стратегічного планування


X

Аудиторський


X

З питань призначень і винагород


X

Інвестиційний


X

Інші (запишіть)

Комiтетiв немає

Інші (запишіть)

Комiтетiв немає

Чи створено в акціонерному товаристві спеціальну посаду або відділ, що відповідає за роботу з акціонерами? (так/ні)

Ні

Яким чином визначається розмір винагороди членів наглядової ради?


Так

Ні

Винагорода є фіксованою сумою


X

Винагорода є відсотком від чистого прибутку або збільшення ринкової вартості акцій


X

Винагорода виплачується у вигляді цінних паперів товариства


X

Члени наглядової ради не отримують винагороди

X


Інше (запишіть)

немає

Які з вимог до членів наглядової ради викладені у внутрішніх документах акціонерного товариства?


Так

Ні

Галузеві знання і досвід роботи в галузі


X

Знання у сфері фінансів і менеджменту


X

Особисті якості (чесність, відповідальність)


X

Відсутність конфлікту інтересів


X

Граничний вік


X

Відсутні будь-які вимоги

X


Інше (запишіть): немає

X


Коли останній раз було обрано нового члена наглядової ради, яким чином він ознайомився зі своїми правами та обов'язками?


Так

Ні

Новий член наглядової ради самостійно ознайомився із змістом внутрішніх документів акціонерного товариства

X


Було проведено засідання наглядової ради, на якому нового члена наглядової ради ознайомили з його правами та обов'язками


X

Для нового члена наглядової ради було організовано спеціальне навчання (з корпоративного управління або фінансового менеджменту)


X

Усіх членів наглядової ради було переобрано на повторний строк або не було обрано нового члена


X

Інше (запишіть)

Потягом звiтного перiоду новi члени Наглядової ради не обиралися.

Чи створено у вашому акціонерному товаристві ревізійну комісію? (так/ні)

Так

Кількість членів ревізійної комісії 3 осіб.

Скільки разів на рік у середньому відбувалося засідання ревізійної комісії протягом останніх трьох років? 1

Які посадові особи акціонерного товариства відповідають за зберігання протоколів загальних зборів акціонерів, засідань наглядової ради та засідань правління?


Загальні збори акціонерів

Засідання наглядової ради

Засідання правління

Члени правління (директор)

Ні

Ні

Ні

Загальний відділ

Ні

Ні

Ні

Члени наглядової ради (голова наглядової ради)

Ні

Ні

Ні

Юридичний відділ (юрист)

Ні

Ні

Ні

Секретар правління

Ні

Ні

Ні

Секретар загальних зборів

Ні

Ні

Ні

Секретар наглядової ради

Ні

Ні

Ні

Корпоративний секретар

Ні

Ні

Ні

Відділ або управління, яке відповідає за роботу з акціонерами

Ні

Ні

Ні

Інше(запишіть): Особою, вiдповiдальною за зберiгання протоколiв загальних зборiв, засiдань наглядової ради, засiдань правлiння (за час iснування зазначеного органу) є виконавчий директор Товариства.

Так

Так

Так

Відповідно до статуту вашого акціонерного товариства, до компетенції якого з органів (загальних зборів акціонерів, наглядової ради чи виконавчого органу) належить вирішення кожного з цих питань?


Загальні збори акціонерів

Наглядова рада

Виконавчий орган

Не належить до компетенції жодного органу

Визначення основних напрямів діяльності (стратегії)

Так

Ні

Ні

Ні

Затвердження планів діяльності (бізнес-планів)

Ні

Так

Ні

Ні

Затвердження річного фінансового звіту або балансу чи бюджету

Так

Ні

Ні

Ні

Обрання та відкликання голови правління

Ні

Так

Ні

Ні

Обрання та відкликання членів правління

Ні

Ні

Ні

Ні

Обрання та відкликання голови наглядової ради

Ні

Так

Ні

Ні

Обрання та відкликання членів наглядової ради

Так

Ні

Ні

Ні

Обрання та відкликання голови та членів ревізійної комісії

Так

Ні

Ні

Ні

Визначення розміру винагороди для голови та членів правління

Ні

Так

Ні

Ні

Визначення розміру винагороди для голови та членів наглядової ради

Так

Ні

Ні

Ні

Прийняття рішення про притягнення до майнової відповідальності членів правління

Ні

Так

Ні

Ні

Прийняття рішення про додатковий випуск акцій

Так

Ні

Ні

Ні

Прийняття рішення про викуп, реалізацію та розміщення власних акцій

Так

Ні

Ні

Ні

Затвердження аудитора

Ні

Так

Ні

Ні

Затвердження договорів, щодо яких існує конфлікт інтересів

Ні

Ні

Ні

Так

Чи містить статут акціонерного товариства положення, яке обмежує повноваження виконавчого органу приймати рішення про укладення договорів, враховуючи їх суму, від імені акціонерного товариства? (так/ні) Так

Чи містить статут або внутрішні документи акціонерного товариства положення про конфлікт інтересів, тобто суперечність між особистими інтересами посадової особи або пов'язаних з нею осіб та обов'язком діяти в інтересах акціонерного товариства?(так/ні) НіЯкі документи існують у вашому акціонерному товаристві?


Так

Ні

Положення про загальні збори акціонерів

X


Положення про наглядову раду

X


Положення про виконавчий орган (правління)

X


Положення про посадових осіб акціонерного товариства


X

Положення про ревізійну комісію

X


Положення про акції акціонерного товариства


X

Положення про порядок розподілу прибутку


X

Інше (запишіть):

немає

Яким чином акціонери можуть отримати таку інформацію про діяльність вашого акціонерного товариства?


Інформація розповсюджується на загальних зборах

Публікується у пресі, оприлюднюється в загальнодоступній інформаційній базі даних ДКЦПФР про ринок цінних паперів

Документи надаються для ознайомлення безпосередньо в акціонерному товаристві

Копії документів надаються на запит акціонера

Інформація розміщується на власній інтернет- сторінці акціонерного товариства

Фінансова звітність, результати діяльності

Так

Так

Так

Так

Ні

Інформація про акціонерів, які володіють 10 відсотків та більше статутного капіталу

Так

Так

Так

Так

Ні

Інформація про склад органів управління товариства

Так

Так

Так

Так

Ні

Статут та внутрішні документи

Так

Ні

Так

Так

Ні

Протоколи загальних зборів акціонерів після їх проведення

Так

Ні

Так

Так

Ні

Розмір винагороди посадових осіб акціонерного товариства

Ні

Ні

Ні

Ні

Ні

Чи готує акціонерне товариство фінансову звітність у відповідності до міжнародних стандартів бухгалтерського обліку? (так/ні) Ні

Скільки разів на рік у середньому проводилися аудиторські перевірки акціонерного товариства зовнішнім аудитором протягом останніх трьох років?


Так

Ні

Не проводились взагалі


X

Менше ніж раз на рік


X

Раз на рік

X


Частіше ніж раз на рік


X

Який орган приймав рішення про затвердження зовнішнього аудитора?


Так

Ні

Загальні збори акціонерів


X

Наглядова рада

X


Правління або директор


X

Інше (запишіть)

немає

Чи змінювало акціонерне товариство зовнішнього аудитора протягом останніх трьох років? (так/ні) Ні

З якої причини було змінено аудитора?


Так

Ні

Не задовольняв професійний рівень


X

Не задовольняли умови договору з аудитором


X

Аудитора було змінено на вимогу акціонерів


X

Інше (запишіть)

Аудитор не змiнювався

Який орган здійснював перевірки фінансово-господарської діяльності акціонерного товариства в минулому році?


Так

Ні

Ревізійна комісія

X


Наглядова рада


X

Відділ внутрішнього аудиту акціонерного товариства


X

Стороння компанія або сторонній консультант

X


Перевірки не проводились


X

Інше (запишіть)

немає

З ініціативи якого органу ревізійна комісія проводила перевірку останнього разу?


Так

Ні

З власної ініціативи

X


За дорученням загальних зборів


X

За дорученням наглядової ради


X

За зверненням виконавчого органу


X

На вимогу акціонерів, які в сукупності володіють понад 10 відсотків голосів


X

Інше (запишіть)

немає

Чи отримувало ваше акціонерне товариство протягом останнього року платні послуги консультантів у сфері корпоративного управління чи фінансового менеджменту? (так/ні) Ні

ЗАЛУЧЕННЯ ІНВЕСТИЦІЙ ТА ВДОСКОНАЛЕННЯ ПРАКТИКИ КОРПОРАТИВНОГО УПРАВЛІННЯ

Чи планує ваше акціонерне товариство залучити інвестиції кожним з цих способів протягом наступних трьох років?


Так

Ні

Випуск акцій


X

Випуск депозитарних розписок


X

Випуск облігацій


X

Кредити банків


X

Фінансування з державного і місцевих бюджетів


X

Інше (запишіть): не визначились

X


Чи планує ваше акціонерне товариство залучити іноземні інвестиції протягом наступних трьох років*?

Так, уже ведемо переговори з потенційним інвестором


Так, плануємо розпочати переговори


Так, плануємо розпочати переговори в наступному році


Так, плануємо розпочати переговори протягом двох років


Ні, не плануємо залучати іноземні інвестиції протягом наступних трьох років


Не визначились

X

Чи планує ваше акціонерне товариство включити власні акції до лістингу фондових бірж протягом наступних трьох років? (так/ні/не визначились) Не визначились

Чи змінювало акціонерне товариство особу, яка веде облік прав власності на акції у депозитарній системі України протягом останніх трьох років? Так

З якої причини було змінено особу, яка веде облік прав власності на акції у депозитарній системі України (далі - особа)?


Так

Ні

Не задовольняв професійний рівень особи


X

Не задовольняли умови договору з особою


X

Особу змінено на вимогу:


акціонерів


X

суду


X

Інше (запишіть)

На виконання приписiв законодавства у зв"язку з дематерiалiзацiєю випуску акцiй.

Чи має акціонерне товариство власний кодекс (принципи, правила) корпоративного управління? (так/ні) Ні

У разі наявності у акціонерного товариства кодексу (принципів, правил) корпоративного управління вкажіть дату його прийняття: ; яким органом управління прийнятий: немає

Чи оприлюднено інформацію про прийняття акціонерним товариством кодексу (принципів, правил) корпоративного управління? (так/ні) Ні; укажіть яким чином його оприлюднено: немає

Інформація щодо дотримання/недотримання кодексу корпоративного управління (принципів, правил) в акціонерному товаристві (з посиланням на джерело розміщення їх тексту), відхилення та причини такого відхилення протягом року немає

Звіт про корпоративне управління*

Мета провадження діяльності фінансової установи

Товариство не є фiнансовою установою

Перелік власників істотної участі (у тому числі осіб, що здійснюють контроль за фінансовою установою), їх відповідність встановленим законодавством вимогам та зміна їх складу за рік.

Товариство не є фiнансовою установою

Факти порушення (або про відсутність таких фактів) членами наглядової ради та виконавчого органу фінансової установи внутрішніх правил, що призвело до заподіяння шкоди фінансовій установі або споживачам фінансових послуг.

Товариство не є фiнансовою установою

Заходи впливу, застосовані протягом року органами державної влади до фінансової установи, у тому числі до членів її наглядової ради та виконавчого органу, або відсутність таких заходів.

Товариство не є фiнансовою установою

Наявність у фінансової установи системи управління ризиками та її ключові характеристики або відсутність такої системи.

Товариство не є фiнансовою установою

Інформація щодо результатів функціонування протягом року системи внутрішнього аудиту (контролю).

Товариство не є фiнансовою установою

Факти відчуження протягом року активів в обсязі, що перевищує встановлений у статуті фінансової установи розмір, або їх відсутність.

Товариство не є фiнансовою установою

Результати оцінки активів у разі їх купівлі-продажу протягом року в обсязі, що перевищує встановлений у статуті фінансової установи розмір.

Товариство не є фiнансовою установою

Інформація про операції з пов'язаними особами, в тому числі в межах однієї промислово-фінансової групи чи іншого об'єднання, проведені протягом року, або їх відсутність.

Товариство не є фiнансовою установою

Інформація про використані рекомендації (вимоги) органів, які здійснюють державне регулювання ринків фінансових послуг, щодо аудиторського висновку.

Товариство не є фiнансовою установою

Інформація про зовнішнього аудитора наглядової ради фінансової установи, призначеного протягом року.

Товариство не є фiнансовою установою

Інформація про діяльність зовнішнього аудитора, загальний стаж аудиторської діяльності.

Товариство не є фiнансовою установою

Інформація про діяльність зовнішнього аудитора, кількість років, протягом яких надає аудиторські послуги фінансовій установі.

Товариство не є фiнансовою установою

Інформація про діяльність зовнішнього аудитора, перелік інших аудиторських послуг, що надавалися фінансовій установі протягом року.

Товариство не є фiнансовою установою

Інформація про діяльність зовнішнього аудитора, випадки виникнення конфлікту інтересів та/або суміщення виконання функцій внутрішнього аудитора.

Товариство не є фiнансовою установою

Інформація про діяльність зовнішнього аудитора, ротація аудиторів у фінансовій установі протягом останіх п`яти років.

Товариство не є фiнансовою установою

Інформація про діяльність зовнішнього аудитора, стягнення, застосовані до аудитора Аудиторською палатою України протягом року, та факти подання недостовірної звітності фінансової установи, що підтверджена аудиторським висновком, виявлені органами, які здійснюють державне регулювання ринків фінансових послуг.

Товариство не є фiнансовою установою

Інформація щодо захисту фінансовою установою прав споживачів фінансових послуг, наявність механізму розгляду скарг.

Товариство не є фiнансовою установою

Інформація щодо захисту фінансовою установою прав споживачів фінансових послуг, прізвище, ім'я та по батькові працівника фінансової установи, уповноваженого розглядати скарги.

Товариство не є фiнансовою установою

Інформація щодо захисту фінансовою установою прав споживачів фінансових послуг, стан розгляду фінансовою установою протягом року скарг стосовно надання фінансових послуг (характер, кількість скарг, що надійшли, та кількість задоволених скарг).

Товариство не є фiнансовою установою

Інформація щодо захисту фінансовою установою прав споживачів фінансових послуг, наявність позовів до суду стосовно надання фінансових послуг фінансовою установою та результати їх розгляду.

Товариство не є фiнансовою установою

КОДИДата(рік, місяць, число)

2013 | 01 | 01

Підприємство

ПРИВАТНЕ АКЦIОНЕРНЕ ТВАРИСТВО "НIКОПОЛЬСЬКИЙ МЕДIА-ЦЕНТР"

за ЄДРПОУ

30755884

Територія


за КОАТУУ

1211600000

Організаційно-правова форма господарювання

Приватне акціонерне товариство

за КОПФГ

120

Орган державного управління


за КОДУ

1009

Вид економічної діяльності


за КВЕД

60.20

Середня кількість працівників

14


Одиниця виміру: тис.грн.


Адреса

проспект Трубникiв, буд. 56, м. НIКОПОЛЬ, ДНIПРОПЕТРОВСЬКА обл., 53201


Складено (зробити позначку "v" у відповідній клітинці):за положеннями (стандартами бухгалтерського обліку)

V


за міжнародними стандартами фінансової звітностіБаланс
на 31.12.2012 р.

Актив

Код рядка

На початок звітного періоду

На кінець звітного періоду

1

2

3

4

I. Необоротні активи

Нематеріальні активи:

- залишкова вартість

010

0

0

- первісна вартість

011

0

0

- накопичена амортизація

012

( 0 )

( 0 )

Незавершені капітальні інвестиції

020

0

0

Основні засоби:

- залишкова вартість

030

41.0

27.7

- первісна вартість

031

549.2

550.1

- знос

032

( 508.2 )

( 522.4 )

Довгострокові біологічні активи:

- справедлива (залишкова) вартість

035

0

0

- первісна вартість

036

0

0

- накопичена амортизація

037

( 0 )

( 0 )

Довгострокові фінансові інвестиції:

- які обліковуються за методом участі в капіталі інших підприємств

040

0

0

- інші фінансові інвестиції

045

0

0

Довгострокова дебіторська заборгованість

050

0

0

Справедлива (залишкова) вартість інвестиційної нерухомості

055

0

0

Первісна вартість інвестиційної нерухомості

056

0

0

Знос інвестиційної нерухомості

057

0

0

Відстрочені податкові активи

060

0

0

Гудвіл

065

0

0

Інші необоротні активи

070

0

0

Гудвіл при консолідації

075

0

0

Усього за розділом I

080

41.0

27.7

II. Оборотні активи

Виробничі запаси

100

0

0

Поточні біологічні активи

110

0

0

Незавершене виробництво

120

0

0

Готова продукція

130

0

0

Товари

140

0

0

Векселі одержані

150

0

0

Дебіторська заборгованість за товари, роботи, послуги:

- чиста реалізаційна вартість

160

31.6

37.6

- первісна вартість

161

31.6

37.6

- резерв сумнівних боргів

162

( 0 )

( 0 )

Дебіторська заборгованість за розрахунками:

- за бюджетом

170

0.6

0.2

- за виданими авансами

180

0

0

- з нарахованих доходів

190

0

0

- із внутрішніх розрахунків

200

0

0

Інша поточна дебіторська заборгованість

210

0

0

Поточні фінансові інвестиції

220

0

0

Грошові кошти та їх еквіваленти:

- в національній валюті

230

0.1

3.9

- у т.ч. в касі

231

0

0

- в іноземній валюті

240

0

0

Інші оборотні активи

250

0.6

0.4

Усього за розділом II

260

32.9

42.1

III. Витрати майбутніх періодів

270

0

0

IV. Необоротні активи та групи вибуття

275

0

0

Баланс

280

73.9

69.8

Пасив

Код рядка

На початок звітного періоду

На кінець звітного періоду

1

2

3

4

I. Власний капітал

Статутний капітал

300

1454.4

1454.4

Пайовий капітал

310

0

0

Додатковий вкладений капітал

320

0

1.1

Інший додатковий капітал

330

0

0

Резервний капітал

340

16.0

36.3

Нерозподілений прибуток (непокритий збиток)

350

-1746.9

-1761.7

Неоплачений капітал

360

( 0 )

( 0 )

Вилучений капітал

370

( 0 )

( 0 )

Накопичена курсова різниця

375

0

0

Усього за розділом I

380

-276.5

-269.9

Частка меншості

385

0

0

II. Забезпечення наступних виплат та платежів

Забезпечення виплат персоналу

400

0

0

Інші забезпечення

410

0

0

Сума страхових резервів

415

0

0

Сума часток перестраховиків у страхових резервах

416

0

0

Цільове фінансування

420

0

0

З рядка 420 графа 4 Сума благодійної допомоги (421)

421

0

Усього за розділом II

430

0

0

ІІІ. Довгострокові зобов’язання

Довгострокові кредити банків

440

0

0

Інші довгострокові фінансові зобов’язання

450

0

0

Відстрочені податкові зобов’язання

460

0

0

Інші довгострокові зобов’язання

470Усього за розділом III

480

26.7

18.5

ІV. Поточні зобов’язання

Короткострокові кредити банків

500

0

0

Поточна заборгованість за довгостроковими зобов’язаннями

510

0

0

Векселі видані

520

0

0

Кредиторська заборгованість за товари, роботи, послуги

530

26.0

22.2

Поточні зобов’язання за розрахунками:

- з одержаних авансів

540

0

0

- з бюджетом

550

2.2

3.5

- з позабюджетних платежів

560

0

0

- зі страхування

570

7.7

5.8

- з оплати праці

580

10.7

12.6

- з учасниками

590

0

0

- із внутрішніх розрахунків

600

0

0

Зобов'язання, пов'язані з необоротними активами та групами вибуття, утримуваними для продажу

605

0

0

Інші поточні зобов'язання

610

277.1

277.1

Усього за розділом IV

620

323.7

321.2

V. Доходи майбутніх періодів

630

0

0

Баланс

640

73.9

69.8

Примітки

Додаток до Положення (стандарту) бухгалтерського облiку 2 "Баланс".
Складено вiдповiдно до чинних нормативних актiв.

Керівник

Кутова В.Л.

Головний бухгалтер

Непомняща А.П.

КОДИДата(рік, місяць, число)

2013 | 01 | 01

Підприємство

ПРИВАТНЕ АКЦIОНЕРНЕ ТВАРИСТВО "НIКОПОЛЬСЬКИЙ МЕДIА-ЦЕНТР"

за ЄДРПОУ

30755884

Територія


за КОАТУУ

1211600000

Організаційно-правова форма господарювання

Приватне акціонерне товариство

за КОПФГ

120

Орган державного управління


за СПОДУ

1009

Вид економічної діяльності


за КВЕД

60.20

Складено (зробити позначку "v" у відповідній клітинці):за положеннями (стандартами бухгалтерського обліку)

V


за міжнародними стандартами фінансової звітностіЗВІТ ПРО ФІНАНСОВІ РЕЗУЛЬТАТИ
за 31.12.2012 р.

I. ФІНАНСОВІ РЕЗУЛЬТАТИ

Стаття

Код рядка

За звітний період

За попередній період

1

2

3

4

Доход (виручка) від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг)

010

385.9

349.4

Податок на додану вартість

015

64.3

58.2

Акцизний збір

020

( 0 )

( 0 )


025

( 0 )

( 0 )

Інші вирахування з доходу

030

( 0 )

( 0 )

Чистий доход (виручка) від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг)

035

321.6

291.2

Собівартість реалізації продукції (товарів, робіт, послуг)

040

( 404.2 )

( 251.7 )

Валовий:

- прибуток

050

606.7

992.7

- збиток

055

( 0 )

( 0 )

Інші операційні доходи

060

0

406.2

У т.ч. дохід від первісного визнання біологічних активів і сільськогосподарської продукції, одержаних у наслідок сільськогосподарської діяльності

061

0

0

Адміністративні витрати

070

( 0 )

( 0 )

Витрати на збут

080

( 0 )

( 0 )

Інші операційні витрати

090

( 196.4 )

( 309.9 )

У т.ч. витрати від первісного визнання біологічних активів і сільськогосподарської продукції, одержаних у наслідок сільськогосподарської діяльності

091

( 0 )

( 0 )

Фінансові результати від операційної діяльності:

- прибуток

100

0

0

- збиток

105

( 0 )

( 0 )

Доход від участі в капіталі

110

0

0

Інші фінансові доходи

120

0

0

Інші доходи

130

285.1

295.3

З рядка 130 графа 3 Дохід, пов'язаний з благодійною допомогою (131)

131

0

Фінансові витрати

140

( 0 )

( 0 )

Втрати від участі в капіталі

150

( 0 )

( 0 )

Інші витрати

160

( 0.1 )

( 23.7 )

Прибуток (збиток) від впливу інфляції на монетарні статті

165

0

0

Фінансові результати від звичайної діяльності до оподаткування:

- прибуток

170

0

0

- збиток

175

( 0 )

( 0 )

У т.ч. прибуток від припиненої діяльності та/або прибуток від переоцінки необоротних активів та групи вибуття у наслідок припинення діяльності

176

0

0

У т.ч. збиток від припиненої діяльності та/або збиток від переоцінки необоротних активів та групи вибуття у наслідок припинення діяльності

177

( 0 )

( 0 )

Податок на прибуток від звичайної діяльності

180

( 0.5 )

( 1.3 )

Дохід з податку на прибуток від звичайної діяльності

185

0

0

Фінансові результати від звичайної діяльності:

- прибуток

190

6.0

407.4

- збиток

195

( 0 )

( 0 )

Надзвичайні:

- доходи

200

0

0

- витрати

205

( 0 )

( 0 )

Податки з надзвичайного прибутку

210

( 0 )

( 0 )

Частка меншості

215

0

0

Чистий:

- прибуток

220

5.5

406.1

- збиток

225

( 0 )

( 0 )

Забезпечення матеріального заохочення

226

0

0

II. ЕЛЕМЕНТИ ОПЕРАЦІЙНИХ ВИТРАТ

Найменування показника

Код рядка

За звітний період

За попередній період

1

2

3

4

Матеріальні затрати

230

0

0

Витрати на оплату праці

240

0

0

Відрахування на соціальні заходи

250

0

0

Амортизація

260

0

0

Інші операційни витрати

270

0

0

Разом

280

0

0

III. РОЗРАХУНОК ПОКАЗНИКІВ ПРИБУТКОВОСТІ АКЦІЙ

Назва статті

Код рядка

За звітний період

За попередній період

1

2

3

4

Середньорічна кількість простих акцій

300

0

0

Скоригована середньорічна кількість простих акцій

310

0

0

Чистий прибуток, (збиток) на одну просту акцію

320

0

0

Скоригований чистий прибуток, (збиток) на одну просту акцію

330

0

0

Дивіденди на одну просту акцію

340

0

0

Примітки

Форма № 2-м
Код за ДКУД 1801007

Керівник

Кутова В.Л.

Головний бухгалтер

Непомняща А.П.

КОДИДата(рік, місяць, число)

2012 | 12 | 31

Підприємство

ПРИВАТНЕ АКЦIОНЕРНЕ ТВАРИСТВО "НIКОПОЛЬСЬКИЙ МЕДIА-ЦЕНТР"

за ЄДРПОУ

30755884

Територія


за КОАТУУ

1211600000

Організаційно-правова форма господарювання

Приватне акціонерне товариство

за КОПФГ

120

Орган державного управління


за СПОДУ

1009

Вид економічної діяльності


за КВЕД

60.20

Складено (зробити позначку "v" у відповідній клітинці):за положеннями (стандартами бухгалтерського обліку)

V


за міжнародними стандартами фінансової звітностіЗвіт про рух грошових коштів
за 31.12.2012 р.

Стаття

Код рядка

За звітний період

За аналогічний період попереднього року

I. Рух коштів у результаті операційної діяльності

Надходження від:

Реалізації продукції (товарів, робіт, послуг)

010

0

0

Погашення векселів одержаних

015

0

0

Покупців і замовників авансів

020

0

0

Повернення авансів

030

0

0

Установ банків відстотків за поточними рахунками

035

0

0

Бюджету податку на додану вартість

040

0

0

Повернення інших податків і зборів (обов'язкових платежів)

045

0

0

Отримання субсидій, дотацій

050

0

0

Цільового фінансування

060

0

0

Борників неустойки (штрафів, пені)

070

0

0

Інші надходження

080

0

0

Витрачання на оплату:

Товарів (робіт, послуг)

090

( 0 )

( 0 )

Авансів

095

( 0 )

( 0 )

Повернення авансів

100

( 0 )

( 0 )

Працівникам

105

( 0 )

( 0 )

Витрат на відрядження

110

( 0 )

( 0 )

Зобов'язань з податку на додану вартість

115

( 0 )

( 0 )

Зобов'язань з податку на прибуток

120

( 0 )

( 0 )

Відрахувань на соціальні заходи

125

( 0 )

( 0 )

Зобов'язань з інших податків і зборів (обов'язкових платежів)

130

( 0 )

( 0 )

Цільових внесків

140

( 0 )

( 0 )

Інші витрачання

145

( 0 )

( 0 )

Чистий рух коштів до надзвичайних подій

150

0

0

Рух коштів від надзвичайних подій

160

0

0

Чистий рух коштів від операційної діяльності

170

0

0

II. Рух коштів у результаті інвестиційної діяльності

Реалізація:

- фінансових інвестицій

180

0

0

- необоротних активів

190

0

0

- майнових комплексів

200

0

0

Отримані:

- відсотки

210

0

0

- дивіденди

220

0

0

Інші надходження

230

0

0

Придбання:

- фінансових інвестицій

240

( 0 )

( 0 )

- необоротних активів

250

( 0 )

( 0 )

- майнових комплексів

260

( 0 )

( 0 )

Інші платежі

270

( 0 )

( 0 )

Чистий рух коштів до надзвичайних подій

280

0

0

Рух коштів від надзвичайних подій

290

0

0

Чистий рух коштів від інвестиційної діяльності

300

0

0

III. Рух коштів у результаті фінансової діяльності

Надходження власного капіталу

310

0

0

Отримані позики

320

0

0

Інші надходження

330

0

0

Погашення позик

340

( 0 )

( 0 )

Сплачені дивіденди

350

( 0 )

( 0 )

Інші платежі

360

( 0 )

( 0 )

Чистий рух коштів до надзвичайних подій

370

0

0

Рух коштів від надзвичайних подій

380

0

0

Чистий рух коштів від фінансової діяльності

390

0

0

Чистий рух коштів за звітній період

400

0

0

Залишок коштів на початок року

410

0

0

Вплив зміни валютних курсів на залишок коштів

420

0

0

Залишок коштів на кінець року

430

0

0

Примітки

Товариство складає рiчну фiнансову звiтнiсть у вiдповiдностi до Положення (стандарту) бухгалтерського облiку 25 "Фiнансовий звiт суб"єкта малого пiдприємництва".

Керівник

Кутова В.Л.

Головний бухгалтер

Непомняща А.П.

КОДИДата(рік, місяць, число)

2012 | 12 | 31

Підприємство

ПРИВАТНЕ АКЦIОНЕРНЕ ТВАРИСТВО "НIКОПОЛЬСЬКИЙ МЕДIА-ЦЕНТР"

за ЄДРПОУ

30755884

Територія


за КОАТУУ

1211600000

Організаційно-правова форма господарювання

Приватне акціонерне товариство

за КОПФГ

120

Орган державного управління


за СПОДУ

1009

Вид економічної діяльності


за КВЕД

60.20

Складено (зробити позначку "v" у відповідній клітинці):за положеннями (стандартами бухгалтерського обліку)

V


за міжнародними стандартами фінансової звітностіЗвіт про власний капітал
за 31.12.2012 р.

Стаття

Код

Статутний капітал

Пайовий капітал

Додатковий вкладений капітал

Інший додатковий капітал

Резервний капітал

Нерозподілений прибуток

Неоплачений капітал

Вилучений капітал

Разом

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

Залишок на початок року

010

0

0

0

0

0

0

0

0

0

Коригування:

Зміна облікової політики

020

0

0

0

0

0

0

0

0

0

Виправлення помилок

030

0

0

0

0

0

0

0

0

0

Інші зміни

040

0

0

0

0

0

0

0

0

0

Скоригований залишок на початок року

050

0

0

0

0

0

0

0

0

0

Переоцінка активів:

Дооцінка основних засобів

060

0

0

0

0

0

0

0

0

0

Уцінка основних засобів

070

( 0 )

( 0 )

( 0 )

( 0 )

( 0 )

( 0 )

( 0 )

( 0 )

( 0 )

Дооцінка незавершеного будівництва

080

0

0

0

0

0

0

0

0

0

Уцінка незавершеного будівництва

090

( 0 )

( 0 )

( 0 )

( 0 )

( 0 )

( 0 )

( 0 )

( 0 )

( 0 )

Дооцінка нематеріальних активів

100

0

0

0

0

0

0

0

0

0

Уцінка нематеріальних активів

110

( 0 )

( 0 )

( 0 )

( 0 )

( 0 )

( 0 )

( 0 )

( 0 )

( 0 )


120

0

0

0

0

0

0

0

0

0

Чистий прибуток (збиток) за звітний період

130

0

0

0

0

0

0

0

0

0

Розподіл прибутку:

Виплати власникам (дивіденди)

140

0

0

0

0

0

0

0

0

0

Спрямування прибутку до статутного капіталу

150

0

0

0

0

0

0

0

0

0

Відрахування до резервного капіталу

160

0

0

0

0

0

0

0

0

0


170

0

0

0

0

0

0

0

0

0

Внески учасників:

Внески до капіталу

180

0

0

0

0

0

0

0

0

0

Погашення заборгованості з капіталу

190

0

0

0

0

0

0

0

0

0


200

0

0

0

0

0

0

0

0

0

Вилучення капіталу:

Викуп акцій (часток)

210

0

0

0

0

0

0

0

0

0

Перепродаж викуплених акцій (часток)

220

0

0

0

0

0

0

0

0

0

Анулювання викуплений акцій (часток)

230

0

0

0

0

0

0

0

0

0

Вилучення частки в капіталі

240

0

0

0

0

0

0

0

0

0

Зменшення номінальної вартості акцій

250

0

0

0

0

0

0

0

0

0

Інші зміни в капіталі:

Списання невідшкодованих збитків

260

0

0

0

0

0

0

0

0

0

Безкоштовно отримані активи

270

0

0

0

0

0

0

0

0

0


280

0

0

0

0

0

0

0

0

0

Разом змін в капіталі

290

0

0

0

0

0

0

0

0

0

Залишок на кінець року

300

0

0

0

0

0

0

0

0

0

Примітки

Товариство складає рiчну фiнансову звiтнiсть у вiдповiдностi до Положення (стандарту) бухгалтерського облiку 25 "Фiнансовий звiт суб"єкта малого пiдприємництва".

Керівник

Кутова В.Л.

Головний бухгалтер

Непомняща А.П.


Примітки до річної фінансової звітності за 2012 рік

I. Нематеріальні активи

Групи нематеріальних активів

Код рядка

Залишок на початок року

Надійшло за рік

Переоцінка (дооцінка +, уцінка -)

Вибуло за рік

Нараховано амортизації за рік

Втрати від зменшення корисності за рік

Інші зміни за рік

Залишок на кінець року

первісна (пероцінена) вартість

накопичена амортизація

первісної (переоціненої вартості)

накопиченої амортизації

первісна (пероцінена) вартість

накопичена амортизація

первісної (переоціненої вартості)

накопиченої амортизації

первісна (пероцінена) вартість

накопичена амортизація

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

Права користування природними ресурсами

010

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

Права користування майном

020

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

Права на комерційні позначення

030

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

Права на об'єкти промислової властивості

040

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

Авторське право та суміжні з ним права

050

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0


060

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

Інші нематеріальні активи

070

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

Разом

080

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

Гудвіл

090

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

З рядка 080 графа 14 вартість нематеріальних активів, щодо яких існує обмеження права власності

(081)

0

вартість оформлених у заставу нематеріальних активів

(082)

0

вартість створених підприємством нематеріальних активів

(083)

0

З рядка 080 графа 5 вартість нематеріальних активів, отриманих за рахунок цільових асигнувань

(084)

0

З рядка 080 графа 15 накопичена амортизація нематеріальних активів, щодо яких існує обмеження права власності

(085)

0

II. Основні засоби

Групи основних засобів

Код рядка

Залишок на початок року

Надійшло за рік

Переоцінка (дооцінка +, уцінка -)

Вибуло за рік

Нараховано амортизації за рік

Втрати від зменшення корисності за рік

Інші зміни за рік

Залишок на кінець року

у тому числі

одержані за фінансовою орендою

передані в оперативну оренду

первісна (пероцінена) вартість

знос

первісної (переоціненої вартості)

зносу

первісна (пероцінена) вартість

знос

первісної (переоціненої вартості)

зносу

первісна (пероцінена) вартість

знос

первісна (пероцінена) вартість

знос

первісна (пероцінена) вартість

знос

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

Земельні ділянки

100

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

Інвестиційна нерухомість

105

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

Капітальні витрати на поліпшення земель

110

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

Будинки, споруди та передавальні пристрої

120

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

Машини та обладнання

130

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

Транспортні засоби

140

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

Інструменти, прилади, інвентар (меблі)

150

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

Тварини

160

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

Багаторічні насадження

170

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

Інші основні засоби

180

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

Бібліотечні фонди

190

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

Малоцінні необоротні матеріальні активи

200

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

Тимчасові (нетитульні) споруди

210

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

Природні ресурси

220

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

Інвентарна тара

230

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

Предмети прокату

240

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

Інші необоротні матеріальні активи

250

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

Разом

260

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

З рядка 260 графа 14 вартість основних засобів, щодо яких існують передбачені чинним законодавством обмеження права власності

(261)

0

вартість оформлених у заставу основних засобів

(262)

0

залишкова вартість основних засобів, що тимчасово не використовуються (консервація, реконструкція тощо)

(263)

0

первісна (переоцінена) вартість повністю амортизованих основних засобів

(264)

0

основні засоби орендованих цілісних майнових комплексів

(264.1)

0

первісна (переоцінена) вартість повністю амортизованих основних засобів

(265)

0

залишкова вартість основних засобів, утрачених унаслідок надзвичайних подій

(265.1)

0

З рядка 260 графа 5 вартість основних засобів, придбаних за рахунок цільового фінансування

(266)

0

Вартість основних засобів, що взяті в операційну оренду

(267)

0

З рядка 260 графа 15 знос основних засобів, щодо яких існують обмеження права власності

(268)

0

Вартість інвестиційної нерухомості, оціненої за справедливою вартістю

(269)

0

III. Капітальні інвестиції

Найменування показника

Код рядка

За рік

На кінець року

1

2

3

4

Капітальне будівництво

280

0

0

Придбання (виготовлення) основних засобів

290

0

0

Придбання (виготовлення) інших необоротних матеріальних засобів

300

0

0

Придбання (створення) нематеріальних активів

310

0

0

Придбання (вирощування) довгострокових біологічних активів

320

0

0

Інші

330

0

0

Разом

340

0

0

Капітальні інвестиції в інвестиційну нерухомість

(341)

0

Фінансові витрати, включені до капітальних інвестицій

(342)

0

IV. Фінансові інвестиції

Найменування показника

Код рядка

За рік

На кінець року

довгострокові

поточні

1

2

3

4

5

А. Фінансові інвестиції за методом участі в капіталі в:
асоційовані підприємства

350

0

0

0

дочірні підприємства

360

0

0

0

спільну діяльність

370

0

0

0

Б. Інші фінансові інвестиції в:
частки і паї у статутному капіталі інших підприємств

380

0

0

0

акції

390

0

0

0

облігації

400

0

0

0

інші

410

0

0

0

Разом (розд. А + розд. Б)

420

0

0

0

З рядка 045 графа 4 Балансу Інші довгострокові фінансові інвестиції відображені: за собівартістю

(421)

0

за справедливою вартістю

(422)

0

за амортизованою вартістю

(423)

0

З рядка 220 графа 4 Балансу Поточні фінансові інвестиції відображені: за собівартістю

(424)

0

за справедливою вартістю

(425)

0

за амортизованою собівартістю

(426)

0

V. Доходи і витрати

Найменування показника

Код рядка

Доходи

Витрати

1

2

3

4

А. Інші операційні доходи і витрати
Операційна оренда активів

440

0

0

Операційна курсова різниця

450

0

0

Реалізація інших оборотних активів

460

0

0

Штрафи, пені, неустойки

470

0

0

Утримання об'єктів житлово-комунального соціально-культурного призначення

480

0

0

Інші операційні доходи і витрати

490

0

0

у тому числі:
відрахування до резерву сумнівних боргів

491

X

0

непродуктивні витрати і втрати

492

X

0

Б. Доходи і втрати від участі в капіталі за інвестиціями в:
асоційовані підприємства

500

0

0

дочірні підприємства

510

0

0

спільну діяльність

520

0

0

В. Інші фінансові доходи і витрати
Дивіденди

530

0

X

Проценти

540

X

0

Фінансова оренда активів

550

0

0

Інші фінансові доходи і витрати

560

0

0

Г. Інші доходи та витрати
Реалізація фінансових інвестицій

570

0

0

Доходи від об'єднання підприємств

580

0

0

Результат оцінки корисності

590

0

0

Неопераційна курсова різниця

600

0

0

Безоплатно одержані активи

610

0

X

Списання необоротних активів

620

X

0

Інші доходи і витрати

630

0

0

Товарообмінні (бартерні) операції з продукцією (товарами, роботами, послугами)

(631)

0

Частка доходу від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг) за товарообмінними (бартерними) контрактами з пов'язаними сторонами

(632)

0 %

Фінансові витрати, включені до собівартості продукції основної діяльності

(633)

0

VI. Грошові кошти

Найменування показника

Код рядка

На кінець року

1

2

3

Каса

640

0

Поточний рахунок у банку

650

0

Інші рахунки в банку (акредитиви, чекові книжки)

660

0

Грошові кошти в дорозі

670

0

Еквіваленти грошових коштів

680

0

Разом

690

0

З рядка 070 графа 4 Балансу Грошові кошти, використання яких обмежено

(691)

0

VII. Забезпечення і резерви

Види забезпечень і резервів

Код рядка

Залишок на початок року

Збільшення за звітний рік

Використано у звітному році

Сторновано використану суму у звітному році

Сума очікуваного відшкодування витрат іншою стороною, що врахована при оцінці забезпечення

Залишок на кінець року

нараховано (створено)

додаткові відрахування

1

2

3

4

5

6

7

8

9

Забезпечення на виплату відпусток працівникам

710

0

0

0

0

0

0

0

Забезпечення наступних витрат на додаткове пенсійне забезпечення

720

0

0

0

0

0

0

0

Забезпечення наступних витрат на виконання гарантійних зобов’язань

730

0

0

0

0

0

0

0

Забезпечення наступних витрат на реструктуризацію

740

0

0

0

0

0

0

0

Забезпечення наступних витрат на виконання зобов’язань щодо обтяжливих контрактів

750

0

0

0

0

0

0

0


760

0

0

0

0

0

0

0


770

0

0

0

0

0

0

0

Резерв сумнівних боргів

775

0

0

0

0

0

0

0

Разом

780

0

0

0

0

0

0

0

VIII. Запаси

Найменування показника

Код рядка

Балансова вартість на кінець року

Переоцінка за рік

збільшення чистої вартості реалізації

уцінка

1

2

3

4

5

Сировина і матеріали

800

0

0

0

Купівельні напівфабрикати та комплектуючі вироби

810

0

0

0

Паливо

820

0

0

0

Тара і тарні матеріали

830

0

0

0

Будівельні матеріали

840

0

0

0

Запасні частини

850

0

0

0

Матеріали сільськогосподарського призначення

860

0

0

0

Поточні біологічні активи

870

0

0

0

Малоцінні та швидкозношувані предмети

880

0

0

0

Незавершене виробництво

890

0

0

0

Готова продукція

900

0

0

0

Товари

910

0

0

0

Разом

920

0

0

0

З рядка 920 графа 3 Балансова вартість запасів: відображених за чистою вартістю реалізації

(921)

0

переданих у переробку

(922)

0

оформлених в заставу

(923)

0

переданих на комісію

(924)

0

Активи на відповідальному зберіганні (позабалансовий рахунок 02)

(925)

0

Балансу запаси, призначені для продажу

(926)

0

IX. Дебіторська заборгованість

Найменування показника

Код рядка

Всього на кінець року

у т.ч. за строками не погашення

до 3 місяців

від 3 до 6 місяців

від 6 до 12 місяців

1

2

3

4

5

6

Дебіторська заборгованість за товари, роботи, послуги

940

0

0

0

0

Інша поточна дебіторська заборгованість

950

0

0

0

0

Списано у звітному році безнадійної дебіторської заборгованості

(951)

0

Із рядків 930 і 950 графа 3 заборгованість з пов’язаними сторонами

(952)

0

X. Нестачі і втрати від псування цінностей

Найменування показника

Код рядка

Сума

1

2

3

Виявлено (списано) за рік нестач і втрат

960

0

Визнано заборгованістю винних осіб у звітному році

970

0

Сума нестач і втрат, остаточне рішення щодо винуватців за якими на кінець року не прийнято (позабалансовий рахунок 072)

980

0

XI. Будівельні контракти

Найменування показника

Код рядка

Сума

1

2

3

Дохід за будівельними контрактами за звітний рік

1110

0

Заборгованість на кінець звітного року:

- валова замовників

1120

0

- валова замовникам

1130

0

- з авансів отриманих

1140

0

Сума затриманих коштів на кінець року

1150

0

Вартість виконаних субпідрядниками робіт за незавершеними будівельними контрактами

1160

0

XII. Податок на прибуток

Найменування показника

Код рядка

Сума

1

2

3

Поточний податок на прибуток

1210

0

Відстрочені податкові активи:


- на початок звітного року

1220

0

- на кінець звітного року

1225

0

Відстрочені податкові зобов’язання:


- на початок звітного року

1230

0

- на кінець звітного року

1235

0

Включено до Звіту про фінансові результати - усього

1240

0

у тому числі:


- поточний податок на прибуток

1241

0

- зменшення (збільшення) відстрочених податкових активів

1242

0

- збільшення (зменшення) відстрочених податкових зобов’язань

1243

0

Відображено у складі власного капіталу - усього

1250

0

у тому числі:


- поточний податок на прибуток

1251

0

- зменшення (збільшення) відстрочених податкових активів

1252

0

- збільшення (зменшення) відстрочених податкових зобов’язань

1253

0

XIII. Використання амортизаційних відрахувань

Найменування показника

Код рядка

Сума

1

2

3

Нараховано за звітний рік

1300

0

Використано за рік - усього

1310

0

в тому числі на:


- будівництво об’єктів

1311

0

- придбання (виготовлення) та поліпшення основних засобів

1312

0

- з них машини та обладнання

1313

0

- придбання (створення) нематеріальних активів

1314

0

- погашення отриманих на капітальні інвестиції позик

1315

0


1316

0


1317

0

XIV. Біологічні активи

Групи біологічних активів

Код рядка

Обліковуються за первісною вартістю

Обліковуються за справедливою вартістю

Залишок на початок року

Надійшло за рік

Вибуло за рік

Нараховано амортизації за рік

Втрати від зменшення корисності

Вигоди від відновлення корисності

Залишок на кінець року

Залишок на початок року

Надійшло за рік

Зміни вартості за рік

Вибуло за рік

Залишок на кінець року

первісна вартість

накопичена амортизація

первісна вартість

накопичена амортизація

первісна вартість

накопичена амортизація

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

Довгострокові біологічні активи - усього
у тому числі:

1410

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

робоча худоба

1411

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

продуктивна худоба

1412

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

багаторічні насадження

1413

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0


1414

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

інші довгострокові біологічні активи

1415

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

Поточні біологічні активи - усього
у тому числі:

1420

0

X

0

0

X

X

0

0

0

X

0

0

0

0

0

тварини на вирощуванні та відгодівлі

1421

0

X

0

0

X

X

0

0

0

X

0

0

0

0

0

біологічні активи в стані біологічних перетворень (крім тварин на вирощуванні та відгодівлі)

1422

0

X

0

0

X

X

0

0

0

X

0

0

0

0

0


1423

0

X

0

0

X

X

0

0

0

X

0

0

0

0

0

інші поточні біологічні активи

1424

0

X

0

0

X

X

0

0

0

X

0

0

0

0

0

Разом

1430

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

З рядка 1430 графа 5 і графа 14 вартість біологічних активів, придбаних за рахунок цільового фінансування

(1431)

0

З рядка 1430 графа 6 і графа 16 залишкова вартість довгострокових біологічних активів, первісна вартість поточних біологічних активів і справедлива вартість біологічних активів, утрачених унаслідок надзвичайних подій

(1432)

0

З рядка 1430 графа 11 і графа 17 балансова вартість біологічних активів, щодо яких існують передбачені законодавством обмеження права власності

(1433)

0

XV. Фінансові результати від первісного визнання та реалізації сільськогосподарської продукції та додаткових біологічних активів

Найменування показника

Код рядка

Вартість первісного визнання

Витрати, пов'язані з біологічними перетвореннями

Результат від первісного визнання

Уцінка

Виручка від реалізації

Собівартість реалізації

Фінансовий результат (прибуток +, збиток -) від

дохід

витрати

реалізації

первісного визнання та реалізації

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

Продукція та додаткові біологічні активи рослинництва - усього
у тому числі:

1500

0

( 0 )

0

( 0 )

0

0

( 0 )

0

0

зернові і зернобобові

1510

0

( 0 )

0

( 0 )

0

0

( 0 )

0

0

з них: пшениця

1511

0

( 0 )

0

( 0 )

0

0

( 0 )

0

0

соя

1512

0

( 0 )

0

( 0 )

0

0

( 0 )

0

0

соняшник

1513

0

( 0 )

0

( 0 )

0

0

( 0 )

0

0

ріпак

1514

0

( 0 )

0

( 0 )

0

0

( 0 )

0

0

цукрові буряки (фабричні)

1515

0

( 0 )

0

( 0 )

0

0

( 0 )

0

0

картопля

1516

0

( 0 )

0

( 0 )

0

0

( 0 )

0

0

плоди (зерняткові, кісточкові)

1517

0

( 0 )

0

( 0 )

0

0

( 0 )

0

0

інша продукція рослинництва

1518

0

( 0 )

0

( 0 )

0

0

( 0 )

0

0

додаткові біологічні активи рослинництва

1519

0

( 0 )

0

( 0 )

0

0

( 0 )

0

0

Продукція та додаткові біологічні активи тваринництва - усього
у тому числі:

1520

0

( 0 )

0

( 0 )

0

0

( 0 )

0

0

приріст живої маси - усього

1530

0

( 0 )

0

( 0 )

0

0

( 0 )

0

0

з нього: великої рогатої худоби

1531

0

( 0 )

0

( 0 )

0

0

( 0 )

0

0

свиней

1532

0

( 0 )

0

( 0 )

0

0

( 0 )

0

0

молоко

1533

0

( 0 )

0

( 0 )

0

0

( 0 )

0

0

вовна

1534

0

( 0 )

0

( 0 )

0

0

( 0 )

0

0

яйця

1535

0

( 0 )

0

( 0 )

0

0

( 0 )

0

0

інша продукція тваринництва

1536

0

( 0 )

0

( 0 )

0

0

( 0 )

0

0

додаткові біологічні активи тваринництва

1537

0

( 0 )

0

( 0 )

0

0

( 0 )

0

0

продукція рибництва

1538

0

( 0 )

0

( 0 )

0

0

( 0 )

0

0


1539

0

( 0 )

0

( 0 )

0

0

( 0 )

0

0

Сільськогосподарська продукція та додаткові біологічні активи - разом

1540

0

( 0 )

0

( 0 )

0

0

( 0 )

0

0

Керівник

Кутова В.Л.

Головний бухгалтер

Непомняща А.П.


Інформація щодо аудиторського висновку

Приватному акцiонерному товариству «Нiкопольський медiа-центр»
в особi директора Бондарець Валерiя Миколайовича
та
Днiпропетровському територiальному
управлiнню Нацiональної комiсiї з цiнних
паперiв та фондового ринку

АУДИТОРСЬКИЙ ВИСНОВОК
(ЗВIТ НЕЗАЛЕЖНОГО АУДИТОРА)
ЩОДО ФIНАНСОВОЇ ЗВIТНОСТI ПРИВАТНОГО АКЦIОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «НIКОПОЛЬСЬКИЙ МЕДIА-ЦЕНТР» СТАНОМ НА 31.12.2012 Р.
Дата видачi звiту:
«08» квiтня 2013 р.
м. Днiпропетровськ
2013 р.
Аудиторську перевiрку провела незалежний аудитор Качур Наталiя Юрiївна (сертифiкат аудитора серiї “А” № 006863, виданий рiшенням АПУ № 244/3 вiд “22” грудня 2011 р., чинний до “22” грудня 2016 р. ).
Повне найменування аудиторської фiрми: Товариство з обмеженою вiдповiдальнiстю «Аудиторська фiрма «Альтаiр».
Свiдоцтво Аудиторської палати України про внесення до реєстру суб’єктiв аудиторської дiяльностi № 3222, видано згiдно рiшення АПУ № 126 вiд 30.07.03 р., термiн чинностi Свiдоцтва продовжено до 26 червня 2013р., згiдно рiшення АПУ № 191/3 вiд 26.06.08р.;
Свiдоцтво Державної комiсiї з цiнних паперiв та фондового ринку про внесення до реєстру аудиторiв та аудиторських фiрм, якi можуть проводити аудиторськi перевiрки фiнансових установ, що здiйснюють дiяльнiсть на ринку цiнних паперiв, реєстрацiйний номер Свiдоцтва 141, Серiя та номер Свiдоцтва АБ 000126, унесено до Реєстру вiдповiдно до рiшення Комiсiї вiд 22.02.2007 року № 386, термiн чинностi Свiдоцтва продовжено до 26 червня 2013 р.
Iдентифiкацiйний код за ЄДРПОУ: 32541162;
Мiсцезнаходження: 49000, м. Днiпропетровськ, вул. Глинки, буд. 7, офiс 703.
Реєстрацiйнi данi: Виписка з єдиного державного реєстру юридичних осiб та фiзичних осiб-пiдприємцiв Серiї ААВ №188761, дата проведення державної реєстрацiї 14.07.2003р.
Телефон: /0562/ 31-87-13.
Мiсце проведення аудиту: 53201, Днiпропетровська обл., м. Нiкополь, пр. Трубникiв, будинок 56 та мiсцезнаходження ТОВ «Аудиторська фiрма «Альтаiр»;
Дата видачi звiту: «08» квiтня 2013 р.
Основнi вiдомостi про Товариство
Повне найменування: ПРИВАТНЕ АКЦIОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО «НIКОПОЛЬСЬКИЙ МЕДIА-ЦЕНТР» (надалi ПрАТ «НIКОПОЛЬСЬКИЙ МЕДIА-ЦЕНТР»);
Iдентифiкацiйний код юридичної особи: 30755884;
Мiсцезнаходження: 53201, Днiпропетровська обл., м. Нiкополь, пр. Трубникiв, будинок 56;
ПрАТ «НIКОПОЛЬСЬКИЙ МЕДIА-ЦЕНТР» зареєстровано виконавчим комiтетом Нiкопольської мiської ради 22.01.2002 р. Свiдоцтво про державну реєстрацiю юридичної особи за номером 823475, Серiя А00, змiнено 23.07.2009 р., у зв’язку зi змiною найменування юридичної особи, номер запису про замiну свiдоцтва про державну реєстрацiю в ЄДР 12301050007002898;
Основними видами дiяльностi ПрАТ «НIКОПОЛЬСЬКИЙ МЕДIА-ЦЕНТР» є:
60.20 Дiяльнiсть у сферi телевiзiйного мовлення.
Опис аудиторської перевiрки
Аудиторська перевiрка проведена у вiдповiдностi до Мiжнародних стандартiв контролю якостi, аудиту, огляду, iншого надання впевненостi та супутнiх послуг, зокрема МСА 700,705,706, а також Кодексу етики професiйних бухгалтерiв, що застосовується в Українi в якостi Нацiональних стандартiв аудиту. В пiдготовцi аудиторського висновку аудитор керувався Рiшенням ДКЦПФР вiд 29.09.2011р. №1360 «Про затвердження Вимог до аудиторського висновку при розкриттi iнформацiї емiтентами цiнних паперiв (крiм емiтентiв облiгацiй мiсцевої позики)» та вимогами «Положення щодо пiдготовки аудиторських висновкiв, якi подаються до Державної комiсiї з цiнних паперiв та фондового ринку України при розкриттi iнформацiї емiтентами та професiйними учасниками фондового ринку», затвердженого рiшенням Державної комiсiї з цiнних паперiв та фондового ринку вiд 19.12.2006 року № 1528.
Аудитором проведена перевiрка фiнансової звiтностi ПрАТ «НIКОПОЛЬСЬКИЙ МЕДIА-ЦЕНТР», що включають включають «Баланс» станом на 31 грудня 2012 року, «Звiт про фiнансовi результати» за 2012 рiк, опис важливих аспектiв облiкової полiтики та iншi пояснювальнi примiтки.
Концептуальною основою фiнансової звiтностi ПрАТ «НIКОПОЛЬСЬКИЙ МЕДIА-ЦЕНТР» є Нацiональнi положення (стандарти) бухгалтерського облiку та правовi вимоги, передбаченi Законом України «Про бухгалтерський облiк та фiнансову звiтнiсть в Українi» вiд 16.07.1999 року №996-ХIV.
Товариство, з урахуванням особливостей своєї дiяльностi на пiдставi вимог П(С)БО, визначило облiкову полiтику та подання фiнансової звiтностi. Впродовж 2012 року ПрАТ «НIКОПОЛЬСЬКИЙ МЕДIА-ЦЕНТР» вело бухгалтерський облiк вiдповiдно до наказу про облiкову полiтику № 01 вiд 03.01.2012 року. У звiтному перiодi iстотних змiн в облiковiй полiтицi не вiдбулося Облiкова полiтика забезпечує можливiсть надання користувачам фiнансової звiтностi правдивої та неупередженої iнформацiї про фiнансовий та майновий стан пiдприємства, доходи, витрати та його фiнансовi результати.
ПрАТ «НIКОПОЛЬСЬКИЙ МЕДIА-ЦЕНТР» забезпечується дотримання єдиних методологiчних принципiв бухгалтерського облiку та складання фiнансової звiтностi, органiзацiя контролю за вiдображенням на рахунках бухгалтерського облiку всiх господарських операцiй. Бухгалтерський облiк на ПрАТ «НIКОПОЛЬСЬКИЙ МЕДIА-ЦЕНТР» здiйснювався з використанням робочого плану рахункiв, розробленого на основi плану рахункiв бухгалтерського облiку, затвердженого наказом Мiнiстерства фiнансiв України вiд 30.11.1999 р. №291. Назва окремих субрахункiв та кодування рахункiв вiдповiдає Iнструкцiї про застосування Плану рахункiв бухгалтерського облiку активiв, капiталу, зобов'язань i господарських операцiй товариств i органiзацiй, яка затверджена наказом Мiнiстерства фiнансiв України вiд 30 листопада 1999 р. №291. Згiдно iнструкцiї, субрахунки використовуються виходячи з потреб управлiння, контролю, аналiзу й звiтностi та можуть ними доповнюватися введенням нових субрахункiв (рахункiв другого, третього порядкiв) зi збереженням кодiв (номерiв) субрахункiв цього Плану рахункiв. З метою забезпечення достовiрних даних бухгалтерського облiку та звiтностi перед складанням рiчної фiнансової звiтностi ПрАТ «НIКОПОЛЬСЬКИЙ МЕДIА-ЦЕНТР» проведена iнвентаризацiя активiв i зобов'язань (наказ №13 вiд 28.12.2012 р.).
Бухгалтерський облiк на пiдприємствi ведеться за журнальною формою з застосуванням комп’ютерної програми «1С Бухгалтерiя». Перевiркою встановлено, що показники фiнансової звiтностi сформованi за даними бухгалтерського облiку i є взаємопов’язаними.
Вiдповiдальнiсть управлiнського персоналу за фiнансову звiтнiсть
Управлiнський персонал ПрАТ «НIКОПОЛЬСЬКИЙ МЕДIА-ЦЕНТР» несе вiдповiдальнiсть за складання i достовiрне подання цiєї фiнансової звiтностi у вiдповiдностi до вимог Закону України «Про бухгалтерський облiк та фiнансову звiтнiсть в Українi» вiд 16.07.1999р. №996-XIV (зi змiнами та доповненнями), нацiональних Положень (Стандартiв) Бухгалтерського Облiку, iнших нормативно – законодавчих актiв України та за такий внутрiшнiй контроль, який управлiнський персонал визначає необхiдним для забезпечення складання фiнансової звiтностi, що не мiстить суттєвих викривлень унаслiдок шахрайства або помилки.
Вiдповiдальнiсть аудитора
Нашою вiдповiдальнiстю є висловлення думки щодо фiнансової звiтностi ПрАТ «НIКОПОЛЬСЬКИЙ МЕДIА-ЦЕНТР» на основi результатiв проведеного нами аудиту. Нами проведена перевiрка у вiдповiдностi до Мiжнародних стандартiв аудиту, Закону України «Про аудиторську дiяльнiсть» вiд 22 квiтня 1993 року N 3125-XII зi змiнами та доповненнями, “Положення щодо пiдготовки аудиторських висновкiв, якi подаються до Державної комiсiї з цiнних паперiв та фондового ринку при розкриттi iнформацiї емiтентами та професiйними учасниками фондового ринку”, затверджене рiшенням Державної комiсiї з цiнних паперiв та фондового ринку № 1528 вiд 19.12.2006 р. та вимог до аудиторського висновку при розкриттi iнформацiї емiтентами цiнних паперiв, затверджених рiшенням ДКЦПФР №1360 вiд 29.09.2011 року. Мiжнароднi стандарти аудиту вимагають вiд нас дотримання етичних вимог, а також планування й виконання аудиту для отримання достатньої впевненостi, що фiнансова звiтнiсть не мiстить суттєвих викривлень.
Аудит передбачає виконання аудиторських процедур для отримання аудиторських доказiв стосовно сум та розкриттiв у фiнансовiй звiтностi ПрАТ «НIКОПОЛЬСЬКИЙ МЕДIА-ЦЕНТР». Вибiр процедур залежить вiд судження аудитора, включаючи оцiнку ризикiв суттєвих викривлень фiнансової звiтностi внаслiдок шахрайства або помилки. Виконуючи оцiнку цих ризикiв, аудитор розглядає заходи внутрiшнього контролю, що стосуються складання та достовiрного подання суб’єктом господарювання фiнансової звiтностi, з метою розробки аудиторських процедур, якi вiдповiдають обставинам, а не з метою висловлення думки щодо ефективностi внутрiшнього контролю суб’єкта господарювання. Аудит включає також оцiнку вiдповiдностi використаних облiкових полiтик, прийнятнiсть облiкових оцiнок, виконаних управлiнським персоналом, та оцiнку загального подання фiнансової звiтностi.
Ми вважаємо, що отримали достатнi та вiдповiднi аудиторськi докази для висловлення нашої думки.
Пiдстава для висловлення умовно-позитивної думки
Товариством у складi iнших поточних зобов’язань облiковуються довгостроковi зобов’язання, що на думку аудитора не вiдповiдає вимогам Положення (Стандарту) Бухгалтерського Облiку №11 «Зобов'язання». У зв’язку з чим, статтю 610 «Iншi поточнi зобов’язання»» Балансу слiд зменшити на 271 579,87 грн. з одночасним збiльшенням статтi 480 «Довгостроковi зобов’язання».
Товариством у складi iнших нематерiальних активiв враховувались сертифiкати вiдкритого ключа, якi у звiтному перiодi були списанi з включенням витрат до статтi 100 «Iншi витрати», що на думку аудитора не вiдповiдає вимогам Положення (Стандарту) Бухгалтерського Облiку № 8 «Нематерiальнi активи» i Положення (Стандарту) Бухгалтерського Облiку № 16 «Витрати».
Товариство не створює резерву на виплату вiдпусток працiвникам, що на думку аудитора не вiдповiдає вимогам Положення (Стандарту) Бухгалтерського Облiку № 11 «Зобов’язання» i Положення (Стандарту) Бухгалтерського Облiку № 26 «Виплати працiвникам».
Умовно-позитивна думка
На думку аудитора, за винятком можливого впливу питань, про якi йдеться у параграфi «Пiдстава для висловлення умовно - позитивної думки», фiнансова звiтнiсть вiдображає достовiрно, в усiх суттєвих аспектах фiнансовий стан ПРИВАТНОГО АКЦIОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «НIКОПОЛЬСЬКИЙ МЕДIА-ЦЕНТР» станом на 31 грудня 2012 року та його фiнансовi результати i рух грошових коштiв за рiк, що закiнчився на зазначену дату, вiдповiдно до Нацiональних положень (стандартiв) бухгалтерського облiку в Українi.
Ми звертаємо увагу на додаткову iнформацiю, думка щодо якої вимагається п.2 роздiлу II «Положення щодо пiдготовки аудиторських висновкiв, якi подаються до Державної комiсiї з цiнних паперiв та фондового ринку при розкриттi iнформацiї емiтентами та професiйними учасниками фондового ринку», затвердженого рiшенням ДКЦПФР №1528 вiд 19.12.2006р.
На думку аудитора, iнформацiя за видами активiв станом на 31 грудня 2012 року, у всiх суттєвих аспектах, розкрита вiдповiдно до Положень (стандартiв) бухгалтерського облiку в Українi.
На думку аудитора, за винятком вищенаведених обмежень, iнформацiя про зобов’язання станом на 31 грудня 2012 року, у всiх суттєвих аспектах, розкрита вiдповiдно до Положень (стандартiв) бухгалтерського облiку в Українi.
На думку аудитора, iнформацiя про власний капiтал станом на 31 грудня 2012 року, у всiх суттєвих аспектах, розкрита вiдповiдно до Положень (стандартiв) бухгалтерського облiку в Українi.
На думку аудитора, вартiсть чистих активiв Товариства на звiтну дату 31 грудня 2012 року визначена вiдповiдно до «Методичних рекомендацiй щодо визначення вартостi чистих активiв акцiонерних товариств», затверджених рiшенням ДКЦПФР вiд 17.11.04р. №485. Вартiсть чистих активiв складає (269,9) тис. грн. Таким чином, вартiсть чистих активiв на звiтну дату 31 грудня 2012 року нижче розмiру статутного капiталу, що не вiдповiдає вимогам, а саме частинi третiй ст.155 Цивiльного кодексу України (стосовно акцiонерних товариств).
Статутний капiтал (статутний фонд) Товариства станом на 31 грудня 2012 року становить 1454356,00 гривень вiдповiдно до Статуту Приватного акцiонерного товариства «Нiкопольський медiа-центр» зареєстрованого 20.09.2011 р., номер запису 12301050009002898. Станом на 31 грудня 2012 року статутний капiтал сплачений повнiстю. Статутний капiтал Товариства роздiлений на 1 454 356 простих iменних акцiй номiнальною вартiстю 1,00 гривня кожна. Розмiр статутного капiталу вiдображений у фiнансової звiтностi вiдповiдає статутним документам.
На думку аудитора, iнформацiя емiтента щодо елемента фiнансової звiтностi «обсяг нерозподiленого прибутку (непокритого збитку)» за рiк, що закiнчився 31 грудня 2012 року, у всiх суттєвих аспектах, розкрита вiдповiдно до Положень (стандартiв) бухгалтерського облiку в Українi. Результатом дiяльностi ПрАТ «НIКОПОЛЬСЬКИЙ МЕДIА-ЦЕНТР» за 2012 рiк є прибуток у розмiрi 5,5 тис.грн.
За даними, отриманими вiд емiтента, протягом 2012 року на Товариствi не вiдбувалися дiї такi, що вiдповiдно до частини першої статтi 41 Закону України «Про цiннi папери та фондовий ринок» можуть вплинути на фiнансово – господарський стан Товариства та призвести до значної змiни вартостi його цiнних паперiв.
Додатково ми висловлюємо думку вiдповiдно вимог до аудиторського висновку при розкриттi iнформацiї емiтентами цiнних паперiв (крiм емiтентiв облiгацiй мiсцевої позики), затверджених рiшенням Державної комiсiї з цiнних паперiв та фондового ринку №1360 вiд 29.09.2011 року.
На виконання вимог МСА 720 «Вiдповiдальнiсть аудитора щодо iншої iнформацiї в документах, що мiстять перевiрену аудитором фiнансову звiтнiсть», нами розглянута iнша iнформацiя, що розкривається емiтентами цiнних паперiв та подається до Комiсiї разом з фiнансовою звiтнiстю, на предмет її вiдповiдностi iнформацiї, яка мiститься у перевiренiй аудитором фiнансовiй звiтностi. Перевiрцi пiдлягала iнформацiя про зобов’язання емiтента, про майновий стан та фiнансово-господарську дiяльнiсть емiтента. Пiд час розгляду вищевказаної iнформацiї встановлено, що вiдображенi в нiй фiнансовi показники iдентичнi показникам перевiреної аудитором фiнансової звiтностi. Отже, наявнiсть суттєвих невiдповiдностей мiж фiнансовою звiтнiстю, що пiдлягала аудиту, та iншою iнформацiєю, що розкривається емiтентом цiнних паперiв та подається до НКЦПФР разом з фiнансовою звiтнiстю, аудиторами не виявлено.
Аудиторами перевiренi вчиненi ПрАТ «НIКОПОЛЬСЬКИЙ МЕДIА-ЦЕНТР» правочини у ходi поточної господарської дiяльностi у звiтному перiодi. Проведеною перевiркою не виявлено вчинених правочинiв, якi б перевищували їх граничну сукупну вартiсть, тобто 10 i бiльше вiдсоткiв вартостi активiв Товариства за даними рiчної фiнансової звiтностi.
Аудиторами розглянута допомiжна iнформацiя, щодо стану корпоративного управлiння та внутрiшнього аудиту вiдповiдно до Закону України «Про акцiонернi товариства». На данний час стан корпоративного управлiння можно оцiнити як задовiльний. Органами управлiння товариства є: загальнi збори акцiонерiв та наглядова рада товариства у складi 3 осiб. У звiтному роцi проведено 1 загальнi збори акцiонерiв (Протокол № 14). Для проведення перевiрки фiнансово-господарської дiяльностi Товариства обрана ревiзiйна комiсiя у складi 3 осiб. Рiшення щодо запровадження в товариствi посади внутрiшнього аудитора (створення служби внутрiшнього аудиту) не приймалось.
Вiдповiдно до МСА 240 аудиторами виконанi процедури щодо виявлення i оцiнки ризикiв суттєвого викривлення показникiв фiнансової звiтностi. Аудиторами отриманi письмовi запевнення вiд управлiнського персоналу, що вони визнають свою вiдповiдальнiсть щодо запобiгання та виявлення шахрайства. Iнформацiя, отримана внаслiдок застосування аудиторських процедур, зiбраних доказiв, дає достатню впевненiсть у тому, що фiнансова звiтнiсть у цiлому не мiстить суттєвого викривлення внаслiдок шахрайства чи помилок.
Аудиторська перевiрка фiнансової звiтностi ПрАТ «НIКОПОЛЬСЬКИЙ МЕДIА-ЦЕНТР» станом на 31.12.2012 р. проведена на пiдставi Договору № 25 вiд «25» лютого 2013 р. Перевiрка охоплює дiяльнiсть товариства з 01.01.2012 р. по 31.12.2012 р. Перевiрка проводилась з 25.03.2013 р. по 08.04.2013 р.
Аудитор, директор ТОВ «АФ «Альтаiр» I. В. Китаєва
сертифiкат аудитора серiї “А” № 006468
Рiшенням Аудиторської палати України № 162/4 вiд “13” квiтня 2006р.
№ 227/2 термiн дiї продовжено до «13» квiтня 2016 р.
МП
Аудитор, ТОВ «АФ «Альтаiр» Н. Ю. Качур
сертифiкат аудитора серiї “А” № 006863
рiшенням Аудиторської палати України № 244/3 вiд “22”грудня 2011р.
сертифiкат чинний до «22» грудня 2016 р.
«08» квiтня 2013 р.
м. Днiпропетровськ
вул. Глинки, буд, 7, офiс 703

ЗАГАЛЬНА ХАРАКТЕРИСТИКА ДIЯЛЬНОСТI ТОВАРИСТВА ЗА 2012 РIК
На пiдставi отриманих облiкових даних аудитором здiйснений аналiз показникiв фiнансового стану ПрАТ «НIКОПОЛЬСЬКИЙ МЕДIА-ЦЕНТР» станом на 31.12.2012 р.
Показники фiнансового стану ПрАТ «НIКОПОЛЬСЬКИЙ МЕДIА-ЦЕНТР»:
№ п/п Показник Формула розрахунку Припустиме значення показника Значення показника
На початок звiтного перiоду На кiнець звiтного перiоду
1 2 3 4 5 6
1 Коефiцiєнт абсолютної лiквiдностi К1=(Грошовi кошти + грошовi еквiваленти + короткостроковi фiнансовi вкладення)/Короткостроковi зобов'язання 0,25-0,5 0,0003 0,0121

2 Коефiцiєнт загальної лiквiдностi К2=(Грошовi кошти + грошовi еквiваленти +дебiторська заборгованiсть+ запаси)/Короткостроковi зобов'язання >1 0,1016 0,1311

3 Чистий оборотний капiтал (тис. грн.) К3=(Грошовi кошти + грошовi еквiваленти +дебiторська заборгованiсть+ запаси)-Короткостроковi зобов'язання > 0, збiльшення -291 -279

4 Коефiцiєнт фiнансової стiйкостi або незалежностi К4=Власний капiтал/вартiсть майна(пiдсумок активу балансу) > 0,5 -3,7415 -3,8668

5 Коефiцiєнт покриття зобов’язань власним капiталом К5=(Короткострокова кредиторська заборгованiсть + Довгострокова кредиторська заборгованiсть)/Власний капiтал 0,5-1,0 -1,2676 -1,1901

6 Коефiцiєнт рентабельностi активiв К6=Чистий прибуток/ Середньорiчна величина активiв >0 0,0031 0,0765

Метою аналiзу фiнансового стану Товариства є оцiнка ефективностi використання активiв, доходiв i витрат за звiтний перiод.
К1 = 0,0121 цей показник характеризує можливiсть погашення поточних зобов’язань пiдприємства за рахунок високолiквiдних активiв – грошових коштiв та поточних фiнансових вкладень. Рiвень коефiцiєнту абсолютної лiквiдностi досить низький, що свiдчить про те, що Товариство має обмежену можливiсть негайно погасити свої борги грошовими коштами. Це є однiєю з умов платоспроможностi Товариства.
К2 = 0,1311 цей показник характеризує, наскiльки обсяг поточних зобов’язань можливо погасити за рахунок мобiлiзованих оборотних активiв. Логiка розрахунку цього показника полягає в тому, що оборотнi активи повиннi бути повнiстю переведенi в грошовi кошти протягом одного року, а поточнi зобов'язання також повиннi бути погашенi протягом року.
Коефiцiєнт загальної лiквiдностi нижче нормативного значення, це свiдчить про те, що у Товариства недостатньо оборотного капiталу, який може бути використаний для погашення своїх короткострокових зобов’язань.
К3 = - 279 тис. грн. цей показник характеризує величину оборотного капiталу, вiльного вiд короткострокових (поточних) зобов'язань, тобто можливiсть погашення поточних зобов’язань за рахунок оборотних коштiв. По вiдношенню до попереднього перiоду показник зменшився на 12 тис. грн., та залишається нижче рiвня нульового значення, вiд’ємна величина показника означає зменшення лiквiдностi Товариства i збiльшення залежностi вiд залучення кредитних коштiв.
К4 = -3,8668 коефiцiєнт фiнансової стiйкостi або незалежностi пiдприємства характеризує структуру джерел фiнансування ресурсiв пiдприємства, ступiнь фiнансової стiйкостi i незалежностi пiдприємства вiд зовнiшнiх джерел фiнансування дiяльностi. Чим вище значення цього коефiцiєнту, тим бiльш фiнансово стiйким, стабiльним та бiльш незалежним вiд зовнiшнiх кредиторiв є Товариство. На практицi доведено, що загальна сума заборгованостi не повинна перевищувати суму власних джерел фiнансування, тобто, джерела фiнансування Товариства (загальна сума капiталу) повиннi бути хоча б наполовину сформованi за рахунок власних коштiв. Показник коефiцiєнта нижче оптимального значення, що свiдчить про не достатнiй рiвень фiнансової стiйкостi (незалежностi).
К5 = -1,1901 коефiцiєнт структури капiталу вiдображає структуру джерел фiнансованих засобiв Цей коефiцiєнт дає найбiльш загальну оцiнку фiнансової стiйкостi i має доволi просту iнтерпретацiю: скiльки одиниць запозичених засобiв припадає на кожну одиницю власних. Зменшення та вiд’ємне значення даного показника свiдчить про зменшення ступеню забезпечення власними оборотними активами Товариства.
К6 = 0,0765 коефiцiєнт рентабельностi активiв вiдображає можливiсть пiдприємства до їх оновлення без залучення зовнiшнiх джерел фiнансування. Значення цього коєфiцiєнта позитивне. Фiнансовим результатом дiяльностi Товариства за 2012 рiк є прибуток.
Примiтки до рiчної фiнансової звiтностi ПрАТ «НIКОПОЛЬСЬКИЙ МЕДIА-ЦЕНТР»
1. Товариство, що звiтує
ПРИВАТНЕ АКЦIОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО «НIКОПОЛЬСЬКИЙ МЕДIА-ЦЕНТР» є правонаступником всiх прав та обов’язкiв Закритого акцiонерного товариства «НIКОПОЛЬСЬКИЙ МЕДIА-ЦЕНТР», що перейменовано на виконання вимог Закону України «Про акцiонернi товариства».
Вiдокремлених пiдроздiлiв Товариство не має.
ПрАТ «НIКОПОЛЬСЬКИЙ МЕДIА-ЦЕНТР» не знаходиться у складi об’єднань пiдприємств.
Статутний фонд Товариства складає – 1 454 356,00 грн.
Перелiк лiцензiй, якими володiє Товариство:
• Лицензiя на мовлення - Серiя НР № 1039-м до 19.03.2017 р.
Акцiонерне товариство веде бухгалтерський облiк та складає фiнансову звiтнiсть вiдповiдно до обраної полiтики i Закону України «Про бухгалтерський облiк та фiнансову звiтнiсть України».
2. Основа для подання
Представлена фiнансова звiтнiсть складена у вiдповiдностi до загальноприйнятих нацiональних правил – «Положень (Стандартiв) Бухгалтерського Облiку». В основу покладенi основнi вимоги П(С)БО № 1 «Загальнi вимоги до фiнансової звiтностi». Для складання фiнансової звiтностi керiвництво виконує оцiнку вiдображених у фiнансової звiтностi активiв, пасивiв, доходiв та витрат виходячи з концепцiї безперервного функцiонування.
Дата складання звiтностi: станом на 31.12.2012 року.
Звiтнiсть представлена у тисячах гривень з 1 десятковим знаком.
Межа iстотностi, при складаннi фiнансової звiтностi Товариством встановлена у розмiрi 1 тис. гривень.
З метою забезпечення достовiрностi даних бухгалтерського облiку та звiтностi в перiод з 02 сiчня по 15 сiчня 2013 року на Товариствi проводиться щорiчна iнвентаризацiя майна i фiнансових зобов'язань (наказ № 13 вiд 28.12.2012 р.).
3. Облiкова полiтика
Акцiонерне товариство прийняло облiкову полiтику у вiдповiдностi до Закону України «Про бухгалтерський облiк та фiнансову звiтнiсть в Українi», затвердженої наказом № 01 вiд 03.01.2012 року, якою встановило наступнi принципи та оцiнки:
3.1. Нематерiальнi активи
Нематерiальним активом визнається немонетарний актив, який не має матерiальної форми, який може бути iдентифiкований (вiдокремлений вiд пiдприємства) та утримується пiдприємством з метою використання в перiод понад 1 рiк для виробництва, торгiвлi, в адмiнiстративних цiлях чи для надання в оренду iншим особам.
Амортизацiя по всiх нематерiальних активах нараховується за прямолiнiйним методом.
По кожному нематерiальному активу визнається термiн корисної служби, в момент зарахування його на баланс виходячи з термiну 3 роки.
Облiк нематерiальних активiв здiйснювався згiдно П(С)БО №8 «Нематерiальнi активи». На кiнець 2012 року на балансi Товариства враховуються нематерiальнi активи на суму 2,5 тис. грн. При нарахуваннi зносу нематерiальних активiв застосовувалися норми i методи нарахування амортизацiй прямолiнiйним методом, що встановлено облiковою полiтикою. На протязi звiтного перiоду визначенi методи нарахування зносу не змiнювалися. 01.07.2012 року Товариством проведена дооцiнка лiцензiї на мовлення на суму 1 094,00 гривень.
3.2. Основнi засоби
Основнi засоби включають активи у матерiальнiй формi вартiсть придбання яких перевищує 2,500.00 грн.
Термiн корисного використання встановлюється бiльше одного року.
Амортизацiя основних засобiв здiйснюється прямолiнiйним методом.
Переоцiнка основних засобiв здiйснюється в разi, якщо їх залишкова вартiсть iстотно вiдрiзняється вiд справедливої вартостi на дату балансу.
Аналiтичний та синтетичний облiк основних фондiв вiдповiдає чинному законодавству. Нарахування зносу (амортизацii) основних фондiв протягом 2012 року проводиться у вiдповiдностi iз П(С)БО №7 «Основнi засоби». Iнвентаризацiя основних засобiв у звiтному перiодi здiйснювалась згiдно наказу №13 вiд 28.12.2012 року. Iнвентаризацiя проведена у вiдповiдностi з Iнструкцiєю з iнвентарiзацiї основних фондiв, нематерiальних активiв, товарно-матерiальних цiностей, грошових коштiв i документiв, розрахункiв та iнших статей балансу , яка затверджена наказом Мiнiстерства фiнансiв Украiни вiд 11.08.1994 р. № 69 iз змiнами внесеними згiдно наказiв Мiнiстерства фiнансiв № 268 вiд 05.12.1997р. та № 115 вiд 26.05.2000 р.
Станом на 31.12.2012 року залишкова вартiсть основних засобiв складає 25,5 тис. грн. За звiтний рiк надходжень основних засобiв не спостерiгалось. При нарахуваннi зносу основних засобiв застосовувалися норми i методи нарахування амортизацiї прямолiнiйним методом.
У 2012 роцi переоцiнка основних засобiв та iнших необоротних матерiальних активiв не проводилась.
Станом на 31.12.2012 року залишок по незавершених капiтальних iнвестицiях вiдсутнiй.
3.3. Фiнансовi iнвестицiї
Довгостроковi та поточнi фiнансовi iнвестицiї на кiнець року вiдсутнi.
3.4. Малоцiннi необоротнi матерiальнi активи
Матерiальнi активи з термiном корисного використання (експлуатацiї) бiльше 1 року вартiстю менше 2,500.00 грн. вiдносяться до iнших необоротних матерiальних активiв, якi амортизуються в першому мiсяцi використання об’єктiв у розмiрi 100% їх вартостi.
3.5. Дебiторська заборгованiсть
Формування у бухгалтерському облiку iнформацiї про дебiторську заборгованiсть та її розкриття у фiнансовiй звiтностi вiдповiдає вимогам П(С)БО №10 «Дебiторська заборгованiсть».
Дебiторська заборгованiсть класифiкується на поточну та довгострокову заборгованiсть.
Довгострокової дебiторської заборгованостi на Товариствi немає.
Поточна дебiторська заборгованiсть оцiнена за первiсною вартiстю i включена до пiдсумку балансу за чистою реалiзацiйною вартiстю. Станом на 31.12.2012 р. поточна дебiторська заборгованiсть склала 37,6 тис . грн.
Резерв сумнiвних боргiв не нараховувався.
3.6. Облiк грошових коштiв
Облiк касових операцiй ведеться згiдно Положення про ведення касових операцiй в нацiональнiй валютi України, затвердженого постановою Нацiонального банку України вiд 15.12.2004 р. №637 Аналiтичний облiк операцiй на розрахунковому рахунку вiдповiдає даним виписок iз банкiвських рахункiв.
3.7. Забезпечення i резерви
Товариством не створюються резерви на виплату вiдпусток працiвникам, що не вiдповiдає Положенню (Стандарту) Бухгалтерського Облiку № 26 «Виплати працiвникам».
3.8. Облiк зобов'язань
Визнання, облiк та оцiнка зобов'язань здiйснюється вiдповiдно до П(С)БО 11 «Зобов'язання». Загальна сума зобов'язань на Товариствi станом на 31.12.2012 р. складає 321,2 тис. грн..
Показники балансу на 31.12.2012 р., що характеризують стан розрахункiв з бюджетом, по заробiтнiй платi, соцiальному страхуванню вiдповiдають даним регiстрiв аналiтичного та синтетичного бухгалтерського облiку, що дає пiдстави для твердження про їх достовi