Повідомлення про виникнення особливої інформації (інформації про іпотечні цінні папери, сертифікати фонду операцій з нерухомістю) емітента

(для опублікування в офіційному друкованому виданні)

I. Загальні відомості

1. Повне найменування емітента

ПРИВАТНЕ АКЦIОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО «НIКОПОЛЬСЬКИЙ МЕДIА-ЦЕНТР»

2. Код за ЄДРПОУ

30755884

3. Місцезнаходження

53201, мiсто Нiкополь, Днiпропетровська область, проспект Трубникiв, будинок 56

4. Міжміський код, телефон та факс

(05662) 4-29-22 (05662) 4-29-22

5. Електронна поштова адреса

nmz@emitent.net.ua

6. Адреса сторінки в мережі Інтернет, яка додатково використовується емітентом для розкриття інформації

http:/nikopol-nmc.com.ua/

7. Вид особливої інформації

Зміна складу посадових осіб емітента

II. Текст повідомлення

Відомості про зміну складу посадових осіб емітента

Дата вчинення дії

Зміни (призначено, звільнено, обрано або припинено повноваження)

Посада

Прізвище, ім'я, по батькові фізичної особи або повне найменування юридичної особи

Паспортні дані фізичної особи або ідентифікаційний код за ЄДРПОУ юридичної особи

Розмір частки в статутному капіталі емітента (у відсотках)

1

2

3

4

5

6

28.04.2016

припинено повноваження

Директор

Кутова Вiкторiя Леонiдiвна

АМ 569822
22.11.2001 Нiкопольським МВУМВС України в Днiпропетровськiй областi

0

Зміст інформації:

Кутова Вiкторiя Леонiдiвна, (паспорт АМ номер 569822, виданий 22.11.2001року Нiкопольським МВУМВС України в Днiпропетровськiй областi) перебувала на посадi з 14.05.2013року до 28.04.2016р року. Частка, якою володiє в статутному капiталi емiтента – 0%, пiдставою припинення повноважень є закiнчення термiну повноважень та протокол Наглядової ради Товариства вiд 28.04.2016 року, непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини не має.

28.04.2016

обрано

Директор

Кутова Вiкторiя Леонiдiвна

АМ 569822
22.11.2001 Нiкопольським МВУМВС України в Днiпропетровськiй областi

0

Зміст інформації:

28.04.2016 року, на пiдставi протоколу Наглядової ради Товариства вiд 28.04.2016 року, обрано (призначено) Кутову Вiкторiю Леонiдiвну, (паспорт АМ номер 569822, виданий 22.11.2001року Нiкопольським МВУМВС України в Днiпропетровськiй областi)директор ПРИВАТНОГО АКЦIОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «НIКОПОЛЬСЬКИЙ МЕДIА-ЦЕНТР», термiн повноважень три роки до 28.04.2019 року, протягом дiяльностi обiймала посади: програмного редактора,виконавчого директора, директора. Частка, якою володiє в статутному капiталi емiтента – 0%, пiдставою призначення є протокол засiдання Наглядової ради Товариства вiд 28.04.2016 року, непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини не має.

 

III. Підпис

1. Особа, зазначена нижче, підтверджує достовірність інформації, що міститься у повідомленні, та визнає, що вона несе відповідальність згідно із законодавством.

  2. Директор                                                                                                                                             Кутова  Вікторія Леонідівна