Титульний аркуш Повідомлення (Повідомлення про інформацію)

Підтверджую ідентичність електронної та паперової форм інформації, що подається до Комісії, та достовірність інформації, наданої для розкриття в загальнодоступній інформаційній базі даних Комісії.

директор

Кутова Вiкторiя Леонiдiвна

(посада)

(підпис)

(прізвище та ініціали керівника)

М.П.

17.04.2015

(дата)

Особлива інформація (інформація про іпотечні цінні папери, сертифікати фонду операцій з нерухомістю) емітента

I. Загальні відомості

1. Повне найменування емітента

ПРИВАТНЕ АКЦIОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО "НIКОПОЛЬСЬКИЙ МЕДIА-ЦЕНТР"

2. Організаційно-правова форма

Приватне акціонерне товариство

3. Місцезнаходження

53201, м.Нiкополь, проспектТрубникiв,56

4. Код за ЄДРПОУ

30755884

5. Міжміський код та телефон, факс

(05662) 4-29-22 (05662) 4-29-22

6. Електронна поштова адреса

nmz@emitent.net.ua

II. Дані про дату та місце оприлюднення Повідомлення (Повідомлення про інформацію)

1. Повідомлення розміщено у загальнодоступній інформаційній базі даних Комісії

20.04.2015

(дата)

2. Повідомлення опубліковано у*

"Вiдомостi Нацiональної комiсiї з цiнних паперiв та фондового ринку" № 76

22.04.2015

(номер та найменування офіційного друкованого видання)

(дата)

3. Повідомлення розміщено на сторінці

nikopol-nmc.com.ua

в мережі Інтернет

23.04.2015

(адреса сторінки)

(дата)


Відомості про зміну складу посадових осіб емітента

Дата вчинення дії

Зміни (призначено, звільнено, обрано або припинено повноваження)

Посада

Прізвище, ім'я, по батькові фізичної особи або повне найменування юридичної особи

Паспортні дані фізичної особи або ідентифікаційний код за ЄДРПОУ юридичної особи

Розмір частки в статутному капіталі емітента (у відсотках)

1

2

3

4

5

6

17.04.2015

звільнено

член наглядової ради

Глибченко Станiслав Вадимович

СН 418435
28.01.1997 Ватутiнським РУ ГУ МВС України в м. Києвi

0

Зміст інформації:

Глибченко Станiслав Вадимович,(паспорт СН номер 418435, виданий 28.01.1997р. Ватутiнським РУ ГУ МВС України в м. Києвi) , член наглядової ради, перебував на посадi з 19.04.2013 року до 17.04.2015. Частка, якою володiє в статутному капiталi емiтента – 0%, пiдставою звiльнення є неможливiсть представляти iнтереси акцiонерiв та протокол загальних зборiв № 17 вiд 17.04.2015 року, непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини не має.

17.04.2015

звільнено

член наглядової ради

Троян Михайло Михайлович

АЕ 336279
09.07.1996 Нижньоднiпровським РВ ДМУ МВД України у Днiпропетровськiй областi

0

Зміст інформації:

Троян Михайло Михайлович,( паспорт: серiя АЕ номер 336279, виданий 09.07.1996р.Нижньоднiпровським РВ ДМУ МВД України у Днiпропетровськiй област)i. член наглядової ради, перебував на посадi з 19.04.2013 року до 17.04.2015 року. Частка, якою володiє в статутному капiталi емiтента – 0%, пiдставою звiльнення є неможливiсть представляти iнтереси акцiонерiв та протокол загальних зборiв № 17 вiд 17.04.2015 року, непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини не має.

17.04.2015

звільнено

член наглядової ради

Зiнченко Вiкторiя Сергiївна

МР 119237
28.10.2004 28.10.2004 року Новокаховським МВ України у Херсонськiй областi

0

Зміст інформації:

Зiнченко Вiкторiя Сергiївна,(паспорт МР № 119237,виданий 28.10.2004 року Новокаховським МВ України у Херсонськiй областi, член наглядової ради, перебувала на посадi з 19.04.2013 року до 17.04.2015 року. Частка, якою володiє в статутному капiталi емiтента – 0%, пiдставою звiльнення є необхiднiсть переобрання та протокол загальних зборiв № 17 вiд 17.04.2015 року, непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини не має.

17.04.2015

обрано

член наглядової ради

Шидлик Тарас Зiновiйович

СН 03675
16.02.1996 Московським РУГУ України в м.Києвi

0

Зміст інформації:

Шидлик Тарас Зiновiйович ,(паспорт № СН 103675, виданий Московським РУГУ України в м.Києвi 16 лютого 1996 року) член наглядової ради , термiн повноважень три роки до 17.04.2018 року, протягом дiяльностi обiймав посади: ТОВ «Старлайт Медiа», фiнансовий директор (основне), ТОВ «Старлайт Дiджитал», директор (за сумiсництвом). Частка, якою володiє в статутному капiталi емiтента – 0%, пiдставою призначення є протокол загальних зборiв № 17 вiд 17.04.2015 року, непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини не має.

17.04.2015

обрано

член наглядової ради

Зiнькова Ганна Олексiївна

СН 581421
25.09.1997 Шевченкiвським РУ ГУ МВС Украiни у м.Києвi

0

Зміст інформації:

Зiнькова Ганна Олексiївна,(паспорт № СН 581421 серия, виданий Шевченкiвським РУ ГУ МВС Украiни у м.Києвi 25.09.1997 р.), член наглядової ради , термiн повноважень три роки до 17.04.2018 року, протягом дiяльностi обiймала посади: ТОВ Старлайт Медiа податковий аудитор,АК Гросмейстер аудитор, Нафтабудсервiс головний бухгалтер. Частка, якою володiє в статутному капiталi емiтента – 0%, пiдставою призначення є протокол загальних зборiв № 17 вiд 17.04.2015 року, непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини не має.

17.04.2015

обрано

член наглядової ради

Зiнченко Вiкторiя Сергiївна

МР 119237
28.10.2004 виданий 28.10.2004 року Новокаховським МВ України у Херсонськiй областi

0

Зміст інформації:

Зiнченко Вiкторiя Сергiївна,(паспорт МР № 119237,виданий 28.10.2004 року Новокаховським МВ України у Херсонськiй областi),член наглядової ради , термiн повноважень три роки до 17.04.2018 року, протягом дiяльностi обiймла посади: ПАТ КБ “Приват Банк“- юрисконсульт, ДП “Телерадiокомпанiя “Стерх “ - юрисконсульт . Частка, якою володiє в статутному капiталi емiтента – 0%, пiдставою призначення є протокол загальних зборiв № 17 вiд 17.04.2015 року, непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини не має.