Титульний аркуш Повідомлення (Повідомлення про інформацію)

Підтверджую ідентичність електронної та паперової форм інформації, що подається до Комісії, та достовірність інформації, наданої для розкриття в загальнодоступній інформаційній базі даних Комісії.

 

Директор

 

 

 

Кутова Вiкторiя Леонiдiвна

(посада)

 

(підпис)

 

(прізвище та ініціали керівника)

М.П.

18.04.2016

(дата)

 

Особлива інформація (інформація про іпотечні цінні папери, сертифікати фонду операцій з нерухомістю) емітента

I. Загальні відомості

1. Повне найменування емітента

ПРИВАТНЕ АКЦIОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО «НIКОПОЛЬСЬКИЙ МЕДIА-ЦЕНТР»

2. Організаційно-правова форма

Акціонерне товариство

3. Місцезнаходження

53201, мiсто Нiкополь, проспект Трубникiв, будинок 56

4. Код за ЄДРПОУ

30755884

5. Міжміський код та телефон, факс

(05662) 4-29-22 (05662) 4-29-22

6. Електронна поштова адреса

nmz@emitent.net.ua

 

II. Дані про дату та місце оприлюднення Повідомлення (Повідомлення про інформацію)

1. Повідомлення розміщено у загальнодоступній інформаційній базі даних Комісії

18.04.2016

(дата)

2. Повідомлення опубліковано у*

«Відомості Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку» № 75

 19.04.2016

(номер та найменування офіційного друкованого видання)

(дата)

3. Повідомлення розміщено на сторінці

http:/nikopol-nmc.com.ua/

в мережі Інтернет

 18.04.2016

(адреса сторінки)

(дата)


Відомості про зміну складу посадових осіб емітента

Дата вчинення дії

Зміни (призначено, звільнено, обрано або припинено повноваження)

Посада

Прізвище, ім'я, по батькові фізичної особи або повне найменування юридичної особи

Паспортні дані фізичної особи або ідентифікаційний код за ЄДРПОУ юридичної особи

Розмір частки в статутному капіталі емітента (у відсотках)

1

2

3

4

5

6

15.04.2016

припинено повноваження

Член ревiзiйної комiсiї

Люборщук Ольга Олександрiвна

АМ 369572
18.06.2001 Кiровським РВ ДМУ УМВС України у Днiпропетровськiй областi

0

Зміст інформації:

Люборщук Ольга Олександрiвна (паспорт: АМ № 369572, виданий 18.06.2001 р. Кiровським РВ ДМУ УМВС України у Днiпропетровськiй областi) , член ревiзiйної комiсiї, перебувала на посадi з 19.04.2013 року до 15.04.2016 року. Частка, якою володiє в статутному капiталi емiтента – 0%, пiдставою звiльнення є закiнчення термiну повноважень та протокол загальних зборiв № 18 вiд 15.04.2016 року, непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини не має.

15.04.2016

припинено повноваження

Член ревiзiйної комiсiї

Хандрига Свiтлана Василiвна

АК 326298
07.09.1998 Iндустрiальним РВ ДМУ УМВС України у Днiпропетровськiй областi

0

Зміст інформації:

Хандрига Свiтлана Василiвна (паспорт: АК № 326298, виданий 07.09.1998 р. Iндустрiальним РВ ДМУ УМВС України у Днiпропетровськiй областi) , член ревiзiйної комiсiї, перебувала на посадi з 19.04.2013 року до 15.04.2016 року. Частка, якою володiє в статутному капiталi емiтента – 0%, пiдставою звiльнення є закiнчення термiну повноважень та протокол загальних зборiв № 18 вiд 15.04.2016 року, непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини не має.

15.04.2016

припинено повноваження

Член ревiзiйної комiсiї

Константинов Iгор Геннадiйович

АЕ 493531
03.04.1997 Червоногвардiйським РО УМВД України У Днiпропетровськiй областi

0

Зміст інформації:

Константинов Iгор Геннадiйович (паспорт: АЕ № 493531, виданий 03.04.1997 р.Червоногвардiйським РО УМВД України У Днiпропетровськiй областi), член ревiзiйної комiсiї, перебував на посадi з 19.04.2013 року до 15.04.2016 року. Частка, якою володiє в статутному капiталi емiтента – 0%, пiдставою звiльнення є закiнчення термiну повноважень та протокол загальних зборiв № 18 вiд 15.04.2016 року, непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини не має.

15.04.2016

обрано

Член ревiзiйної комiсiї

Люборщук Ольга Олександрiвна

АМ 369572
18.06.2001 Кiровським РВ ДМУ УМВС України у Днiпропетровськiй областi

0

Зміст інформації:

Люборщук Ольга Олександрiвна, член ревiзiйної комiсiї , термiн повноважень три роки до 15.04.2019 року, протягом дiяльностi обiймала посади: ДП “Телерадiокомпанiя “Стерх “- головний бухгалтер . Частка, якою володiє в статутному капiталi емiтента – 0%, пiдставою призначення є протокол загальних зборiв № 18 вiд 15.04.2016 року, непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини не має.

15.04.2016

обрано

Член ревiзiйної комiсiї

Лозова Свiтлана Василiвна

АО 223236
20.08.2014 Амур-Нижньоднiпровським РВ ДМУ УМВС України у Днiпропетровськiй областi

0

Зміст інформації:

Лозова Свiтлана Василiвна, член ревiзiйної комiсiї , термiн повноважень три роки до 15.04.2019 року, протягом дiяльностi обiймала посади: Основне -ТОВ Рекламне агентство Собор – головний бухгалтер. Сумiсництво - ДП “Телерадiокомпанiя “Стерх“- зам. головного бухгалтера. Частка, якою володiє в статутному капiталi емiтента – 0%, пiдставою призначення є протокол загальних зборiв № 18 вiд 15.04.2016 року, непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини не має.

15.04.2016

обрано

Член ревiзiйної комiсiї

Константинов Iгор Геннадiйович

АЕ 493531
03.04.1997 Червоногвардiйським РО УМВД України У Днiпропетровськiй областi

0

Зміст інформації:

Константинов Iгор Геннадiйович, член ревiзiйної комiсiї, термiн повноважень три роки до 15.04.2019 року, протягом дiяльностi обiймав посади: ДП “Телерадiокомпанiя “Стерх “- заст. начальника вiддiлу реклами. Частка, якою володiє в статутному капiталi емiтента – 0%, пiдставою призначення є протокол загальних зборiв № 18 вiд 15.04.2016 року, непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини не має.